Dunabogdány Község Önkormányzata 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 17- 2016. 02. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pon­tjában és a Magyarország helyi önkormány­zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladat­körében eljárva, a következőket rendeli el.


1. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.