Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 15 - 2017. 01. 15

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala; Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. §

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


c) „K” kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult, új építés, vagy bővítés esetén kialakult szabályokat kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet kiadni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.”


 1. §

 A Rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan, illetve az OTÉK alapján kell biztosítani.”


 1. §

A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A falusias lakóterületre vonatkozó előírások:

 1. a területre vonatkozó építési paramétereket az 1. számú melléklet tartalmazza,
 2. meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 25-45° tetőhajlással,
 3. gazdasági célú épületek esetében a megengedett átlagos építménymagasság 4,5 méter lehet. Abban az esetben, ha a telek azon részén ahová az épület kerül, a tereplejtés 10 % vagy annál nagyobb, a megengedett legnagyobb építménymagassága 5,0 m lehet.”

 1. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem létesíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési célú, valamint a Vt-R4 jelű építési övezetben lakóépület, és gépjárműtároló – a személygépjármű tároló kivételével.


 1. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:

 1. különleges sportterület Ks
 2. különleges hulladékkezelési terület Kh
 3. különleges egészségügyi terület Kk
 4. különleges strandfürdő terület Kf
 5. különleges állatmenhely terület Ka
 6. különleges büntetés-végrehajtási terület Kbü
 7. Különleges rekreációs terület      Kr


 1. §

A Rendelet II. Fejezete a következő 18/B alcímmel és 18/B §-sal egészül ki:


„18/B. Kr jelű rekreációs terület


18/B §


(1) A Kr-T jelű különleges rekreációs területen az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai érdekek is jelentősek.

(2) A terület a település természetközeli, szabadidő eltöltésre, rekreációra alkalmas területhasználatú része, ahol a terület rendeltetését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, lovas turizmushoz, vadasparkhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza.”


 1. §


 1. A rendelet 18/A § (2) bekezdésében az „épületmagasságot” szövegrész helyébe az „építménymagasságot” szöveg lép.


 1. A rendelet 26. § (1) bekezdésében az „épületmagassággal” szövegrész helyébe az „építménymagassággal” szöveg lép.


 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című táblázata a következő építési övezetekkel egészül ki:


Területfelhasználás

Övezet

Beépítési mód

Legkisebb teleknagyság

(m2)

Beépítettség %

Építmény-

magasság

(m)

övezet

betűjele

sorszáma

Vt


R

4

O

350

25

4,5

Kr


T

1

SZ

20 000

10

7,5 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című táblázata Vt-R-1 sora helyébe a következő rendelkezés lép:


Területfelhasználás

Övezet

Beépítési mód

Legkisebb teleknagyság

(m2)

Beépítettség %

Építmény-

magasság

(m)

övezet

betűjele

sorszáma

Vt


R

1

SZ

1500

50*

12,5

* A Sportcsarnok esetében a beépítettség 80%. 1. §
 1. A Rendelet 2. sz. mellékletének belterületi szabályozási tervlapjai 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13. számú szelvénye helyébe az 1. számú melléklet 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13. számú szelvénye lép.


 1. A Rendelet 2. sz. mellékletének Sz-1 jelű külterületi szabályozási tervlapja helyébe a 2. számú melléklet SZ-1 számú tervlapja lép. 1. §
 1. Ez a rendelet 2017. január 15. napján lép hatályba.


 1. Előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.


 1. §

Hatályát veszti a Rendelet 39. § (2) bekezdése.Komló, 2016. december 15.dr. Vaskó Ernő

Polics József

címzetes főjegyző

polgármester