Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016.05.20.

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 187 495 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 151 643 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 35 852 ezer Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 35 852 ezer Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 ezer Ft,

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 97 772 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 76 536 e Ft-ban,
a működési finanszírozás bevételei 13 187 e Ft-ban,
az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 100 636 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 50 187 e Ft-ban,
a működési finanszírozási kiadások 820 e Ft-ban,
a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 343

6 343

6 343

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 414

21 880

21 880

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 259

1 259

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

28 957

30 682

30 682

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

48 205

50 186

49 561

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

77 162

80 868

80 243

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 497

29 497

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5 900

5 900

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

810

40 350

40 349

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

810

75 747

75 746

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

2 900

2 900

2 567

26

Értékesítési és forgalmi adók

19 000

6 700

6 692

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

1 950

1 850

1 841

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

20 950

8 550

8 533

32

Egyéb közhatalmi bevételek

525

190

178

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

24 375

11 640

11 278

34

Készletértékesítés ellenértéke

250

900

886

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 400

630

610

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

805

802

37

Tulajdonosi bevételek

2 445

2 085

2 036

38

Ellátási díjak

1 742

1 742

1 149

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Kamatbevételek

55

55

12

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100

320

316

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

40

38

44

Egyéb működési bevételek

50

47

45

Működési bevételek (=34+…+43)

5 992

6 627

5 896

46

Immateriális javak értékesítése

47

Ingatlanok értékesítése

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

49

Részesedések értékesítése

290

290

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

51

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

290

290

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

200

355

355

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

200

355

355

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

500

500

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 800

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

6 800

500

500

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

115 339

176 027

174 308

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)

0

0

0

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 078

11 946

11 946

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Maradvány igénybevétele (=69+70)

11 078

11 946

11 946

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 241

1 241

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Központi, irányító szervi támogatás

76

Betétek megszüntetése

77

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

78

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)

11 078

13 187

13 187

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

83

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

85

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

11 078

13 187

13 187

86

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

126 417

189 214

187 495

2. melléklet a 6/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

31 646

34 303

33 933

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

150

128

08

Ruházati költségtérítés

20

20

20

09

Közlekedési költségtérítés

475

400

10

Egyéb költségtérítések

196

245

111

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

55

55

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

32 337

35 173

34 247

15

Választott tisztségviselők juttatásai

4 134

4 134

3 488

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

600

624

295

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

4 734

4 758

3 783

19

Személyi juttatások (=14+18)

37 071

39 931

38 030

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

6 829

21

Szakmai anyagok beszerzése

125

150

34

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 805

3 965

2 014

23

Árubeszerzés

3 912

3 912

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

6 842

8 027

2 048

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

570

610

507

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 140

1 100

1 061

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 710

1 710

1 568

28

Közüzemi díjak

5 115

6 255

4 972

29

Vásárolt élelmezés

12 399

12 030

10 509

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 115

4 445

3 745

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

450

450

34

Egyéb szolgáltatások

3 475

7 585

5 988

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

23 554

30 765

25 214

36

Kiküldetések kiadásai

37

Reklám- és propagandakiadások

100

50

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

100

50

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 590

6 932

40

Fizetendő általános forgalmi adó

9 327

41

Kamatkiadások

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

4 880

3 300

2 588

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

14 207

11 890

9 520

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

46 313

52 492

38 400

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

620

617

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

500

500

435

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

1 558

1 800

1 728

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

2 277

4 581

4 254

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

4 335

7 501

7 034

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

3 500

3 673

2 957

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 415

6 440

6 283

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000

2 000

1 103

66

Tartalékok

12 124

11 824

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

24 039

23 937

10 343

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 350

3 310

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 640

7 500

5 567

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

678

2 808

2 317

75

Beruházások (=68+…+74)

3 318

13 658

11 194

76

Ingatlanok felújítása

3 700

30 500

27 173

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

943

8 243

7 337

80

Felújítások (=76+...+79)

4 643

38 743

34 510

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 500

4 483

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

4 500

4 483

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

126 417

188 394

150 823

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

820

820

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104

Pénzügyi lízing kiadásai

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)

0

820

820

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

109

Külföldi értékpapírok beváltása

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

0

820

820

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

126 417

189 214

151 643

3. melléklet a 6/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

Teljesített

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szabadszentkirály Község Önkormányzata

43

37 071

6 698

40

39 931

7 632

40

38 030

6 829

- ebből közfoglalkoztatott

40

26 794

4 050

36

29 403

4 934

36

29 116

4 598

4. melléklet a 6/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Teljesített

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesített

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

77 162

80 868

80 243

I/1. Személyi juttatások

37 071

39 931

38 030

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

810

75 747

75 746

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

6 829

I/3. Közhatalmi bevételek

24 375

11 640

11 278

I/3. Dologi kiadások

46 313

52 492

38 400

I/4. Működési bevételek

5 992

6 627

5 896

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 335

7 501

7 034

I/5. Felhalmozási bevételek

290

290

I/5. Egyéb működési célú kiadások

24 039

23 937

10 343

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

200

355

355

I/6. Beruházások

3 318

13 658

11 194

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 800

500

500

I/7. Felújítások

4 643

38 743

34 510

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

115 339

176 027

174 308

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 500

4 483

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

11 078

13 187

13 187

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 417

188 394

150 823

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

820

820

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

11 078

13 187

13 187

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

0

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

820

820

III. Passzív pénzügyi műveletek

0

0

0

IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

126 417

189 214

187 495

IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

126 417

189 214

151 643