Beret Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016(V.20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2016. 12. 31

Beret Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016(V.20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.07.01.

Beret Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(4) Beret község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését végző közszolgáltató, mint kijelölt közszolgáltató a Tiszabábolnai Hulladék Közszolgáltató Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő u. 113. továbbiakban: közszolgáltató).

2. § Az Ör. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása a közszolgáltató által megjelölt hulladéklerakó telepen valósul meg.

3. § Az Ör. 2. § (5) bekezdée helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (5) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

1. a felek megnevezése és azonosító adatai (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel)

2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja és időtartama

3. az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint

4. a közszolgáltatási területet

5. a szerződés módosításának, felmondásának feltételei

6. irányadó jogszabályok meghatározása

4. § Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja, úgy, hogy az egyik választási lehetőség a lakóingatlant egyedül, életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó számára 60 liter űrmértéket, egyéb természetes személy ingatlanhasználó számára legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert nem haladja meg. A meghatározott űrmértékű edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról.”

5. § Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot nem kezel.“
6 § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az ingatlan tulajdonos által – jogszabályban meghatározott díjfizetési időszakra – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetendő díj, melynek mértékét, és megfizetésének feltételeit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.
1. A háztartási hulladék elszállításának díja az ingatlan használóját terheli. Annak megfizetése havi rendszerességgel, minden hónap 10. napjáig történik, a Koordináló szerv által kibocsátott számla alapján.

7. § E rendelet 2016. július 1. napján lép hatélyba.

Lovas Pál dr. Arnóczki Tímea
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetve 2016.május 20-án
Dr. Arnóczki Tímea
jegyző