Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2017 (VI.9.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 05. 12

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2017 (VI.9.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

2018.05.12.

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Kisbér Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Kisbér Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
b) azon építészeti, mérnöki, szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a városban található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével, építészeti, kulturális értékei védelmével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

c) azon környezetvédelmi , természetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki,

d) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban , a kisber-hirlevel - ben és a www.kisber.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében - a www.kisber.hu honlapon és az önkormányzat hirdetőfelületén közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése, vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-hirlevel-ben és a www.kisber.hu .hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-hirlevel-ben és a www.kisber.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-hirlevel-ben és a www.kisber.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-hirlevel-ben és a www.kisber.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.kisber.hu honlapon és az önkormányzat hirdetőfelületén közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.kisber.hu honlapon és az önkormányzat hirdetőfelületén közzétett hirdetmény útján történik.

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az elkészült dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

8. § A lakossági fórum összehívására a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Kisbér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.7.) önkormányzati rendeletnek a 23. § (1) bekezdésben foglalt szabályozás az irányadó.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

9. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére – 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - történő
megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.
(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a polgármester az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum, vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(3) A polgármester a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról és az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról és az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.

11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármester a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a polgármester összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,
d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - a 10. § (2) bekezdése szerinti esetekben - a polgármester döntésének megjelölését.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

12. § A polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.kisber.hu honlapon.

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet.

(3) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.