Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 02

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.12.02.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Sitke község településfejlesztési koncepciójának (továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (továbbiakban stratégia), arculati kézikönyvének (továbbiakban: kézikönyv), településképi rendeletének, valamint a településrendezési eszközöknek a megalkotására, módosítására irányuló eljárásokban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint alkalmazandó partnerségi egyeztetésben részt vevőkre terjed ki.

2. § (1) A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei a koncepció, stratégia, a kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök megalkotására és módosításra irányuló eljárásokban a teljes nyilvánosság biztosítása érdekében a következők:

a) az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján hirdetmény kifüggesztése, és

b) a közterületeken elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületeken hirdetmény kifüggesztése,

c) az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.sitke.hu) tájékoztató anyag megjelentetése,

d) a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás keretében tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátása, és

e) az előzetes tájékoztatási, vagy a munkaközi tájékoztatási anyag elkészültét követő 15 napon belül a Sitke község Önkormányzata székhelyén (Sitke, Hunyadi u. 1.) tartandó lakossági fórum.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti hirdetmény tartalmazza az adott eljárás tárgyától, típusától függően az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített rövid összefoglaló dokumentumot, a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. Az (1) bekezdés c),d) pontjai szerinti tájékoztató anyag tartalmazza a hirdetményt és az adott eljárási szakasznak megfelelő részletes szakmai anyagot (előzetes tájékoztató anyag, vagy munkaközi tájékoztató anyag) . A lakossági fórum résztvevői számára az (1) bekezdés c) és d) pontjaiban foglaltak szerint kerül rendelkezésre bocsátásra az adott tájékoztatási (egyeztetési) anyag.

(3) A partnerek tájékoztatása egyes módozatai közül az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti tájékoztatók megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie.

(4) Amennyiben a partnerek (1) bekezdés szerinti tájékoztatása egyes módozatainak időpontjai eltérnek, úgy a tájékoztatás megtörténtének időpontja az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti tájékoztatók megjelentetésének időpontja.

3. § (1) A partnerek javaslatainak, véleményeinek megadása

a) a lakossági fórumon vagy a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás keretében

aa) írásban ( személyesen vagy meghatalmazott útján előterjesztett levélben), vagy

ab) szóban személyesen, vagy meghatalmazott útján szóban

történhet.

(2) A személyesen, vagy meghatalmazott útján szóban megtett javaslatról, véleményről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) A javaslatokat, véleményeket a hirdetményben megjelölt címre a tájékoztatás 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás napját követő naptól számított 15 napon belül lehet megadni.

(4) A (3) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít a polgármester részére.

(6) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indoklásáról a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

(7) A tájékoztatás egyes módozatainak megtörténtét, a partnerek által adott javaslatokat, véleményeket a képviselő-testületi döntéseket előkészítő iratokban (az ügy aktájában, az előzetes tájékoztatási, munkaközi tájékoztatási anyagokban, valamint az előterjesztésekben) az ügyiratkezelés szabályainak megfelelően kell dokumentálni és nyilvántartani.

4. § (1) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket – szakmai indokok esetén azok részletes kifejtésével, jogszabályba ütköző javaslat, vélemény esetén a jogszabályra történő hivatkozással - írásban kell megindokolni, és a döntést írásban postai úton meg kell küldeni az érintett partnernek észrevételt tevőnek.

(2) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket a képviselő-testületi döntéseket előkészítő iratokban (az ügy aktájában, az előzetes tájékoztatási, munkaközi tájékoztatási anyagokban, valamint az előterjesztésekben) az ügyiratkezelés szabályainak megfelelően kell dokumentálni és nyilvántartani.

5. § (1) A koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a polgármester az önkormányzat honlapján (www.sitke.hu) történő közzététellel biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt a hatálybalépés napjától a hatályon kívül helyezésig folyamatosan biztosítani kell.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárások soron következő szakaszaiban is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul

1. melléklet

A 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 1. mellékletének 1. pontja a következő 1.8 alponttal egészül ki

1.8. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök

1.8.1. A partnerektől beérkezett vélemények tisztázása érdekében a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetés kezdeményezhet (Ör. 3. § (4) bek.)

1.8.2. A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról javaslatot tesz a képviselő-testület felé (Ör. 3. § (6) bek.)