Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017 (VI.30..) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

  1. A rendelet hatálya


  1. § E rendelet hatálya Gánt község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Gánt község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének, vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

  1. A partnerek meghatározása


3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a község közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) Gánt községben székhellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a községben található, és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése, vagy tevékenysége a település közigazgatási területére terjed ki,

e) a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a községben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.


  1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4. § (1) Koncepció, vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati információs felületen, a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati információs felületen, a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati információs felületen, a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati információs felületen, a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.gant.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

a) az elkészült dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.


  1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


9. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon a polgármesternek címezve, a Gánt Közös Önkormányzati Hivatal címére (Gánt, Hegyalja u.25.) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőig - megküldi az önkormányzat részére, a polgármesternek címezve.

(4) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.

11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 10. § (2) bekezdése szerinti esetekben – a polgármester döntésének megjelölését.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.


  1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések


12. § A polgármester – a feladatkör szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a www.gant.hu honlapon.

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester – a jegyző közreműködésével – a hivatal útján gondoskodik.


  1. Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

                                                                                   


Spergelné Rádl Ibolya


Tóth Jánosnépolgármester


címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2017.június 30.

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző