Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01 - 2017. 10. 01Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1. § A Rendelet 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§ (4)

A település közigazgatási területén lévő valamennyi a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 34. pontja szerinti ingatlanhasználó (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező, birtokába került települési szilárd hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.”


2.§ A Rendelet 1.§ (6) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

(6) A település közigazgatási területén:

a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) a továbbiakban: Szolgáltató; teljes körűen igénybe vett alvállalkozója a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.) a továbbiakban: Alvállalkozó;

…”


3.§ A Rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„2.§ (1) A Szolgáltató végzi a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékok átvételét, gyűjtését, elszállítását és gondoskodik az összegyűjtött települési szilárd hulladékok kezeléséről, vagy kezelésre történő átadásáról.

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás teljesítésére Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes jóváhagyásával teljes körűen igénybe vehet alvállalkozót, közreműködőt.

(3) Jelen rendelet Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezései a Szolgáltató alvállalkozójára (teljesítési segédjére) is kötelező érvényűek, akinek tevékenységéért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik.


4.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdés első mondatában a „Szolgáltató székhelyén” szövegrész helyébe a „Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton” szöveg lép.5.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„9. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

c) 110 és 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.”


6.§ A Rendelet 10.§ (1) bekezdés második mondata törlésre kerül.


7.§ A Rendelet 13.§ (2) bekezdésében az „NKHK” szövegrész helyébe az „NHKV” szöveg lép.


8.§ A Rendelet 3.§, 4.§ (1)-(3), 5.§ (1)-(4), 5.§ (9) a.) pontjában, 6.§ (1), 6.§ (4)-(6), 7.§ (1)-(2), 8.§ (1), 8.§ (3)-(5), 9.§ (2), 9.§ (4), 10.§ (1)-(2), 11.§, 12.§ (3), 13.§ (1)-(2) és 14.§ (1) bekezdésében, valamint „Az ingatlantulajdonos kötelezettségei” címben az "ingatlantulajdonos" szövegrész helyébe az "ingatlanhasználó" szöveg lép.


9.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

polgármester                                                                        jegyző