Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 26 - 2017. 02. 26

Kondoros Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság  Légügyi Hivatal, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, és a Békés Megyei Önkormányzati Közgyűlése véleményének kikérésével Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet módosításáról  a következőket rendeli el:


1.§


Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 1.§ (2) bekezdése  az alábbi szöveggel egészül ki:

((2)  Jelen rendelet az alább felsorolt mellékleteivel együtt alkalmazandó:

1. melléklet: Kondoros Város régészeti lelőhelyei

            2. melléklet: Kondoros Város területén lévő műemlékek

            3. melléklet: Helyi jelentőségű védett természeti értékek

            4. melléklet: Kondoros belterület szabályozási terv

            5. melléklet: Szennyvíztisztító telep és környezete szabályozási terv

            6. melléklet: M44-es út és környezete szabályozási terve

            7. melléklet: Komposztáló telep szabályozási terve)

            „8. melléklet: Geiszt kastély és környezte szabályozási terve”


2.§

Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:


„(3) Beépítésre nem szánt területek lehetnek:


  • közlekedési és közműterület,
  • zöldterület,
  • erdőterület,
  • általános mezőgazdasági terület,
  • vízgazdálkodási terület,
  • különleges terület „

3.§

 Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 17.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:


   „(4) A telek beépíthetősége maximum 60%.”


4.§


Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet  új 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. §

K-9 jelű építési övezet

(1)Az övezet a műemlék kastély kiszolgáló funkciójú épületeinek elhelyezésére szolgál. Az övezetben vendéglátó-, szállás- és szabadidő eltöltésre szolgáló létesítmények építhetők.

(2)a kialakítható legkisebb telek terület: 3 000 m2

(3)a beépítési módja: szabadon álló

(4)a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %,

(5)megengedett legnagyobb építmény magasság: 7,5 m

(6)a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: részleges közművesítettség

(7)a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %,

(8)légszennyező forrás az övezetben nem létesíthető

(9)terepszint alatti létesítmény épület alatt kialakítva, annak funkciójához kapcsolódóan és csak talajmechanikai szakvéleménnyel alátámasztva létesíthető.                 „5.§
Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet  az alábbi új alcímmel és 45/A  és 45/B §-sal egészül ki:

„Beépítésre nem szánt különleges terület


45/A. §

Ksp jelű övezet

(1)Az övezetbe tartoznak a lovassport nagy kiterjedésű  sportterületei, az övezetben csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

(2)Az épületeket magastetősre kell tervezni, és szabadon állóan elhelyezni.

(3)Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 méter.

(4)A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5)A beépítettség legnagyobb mértéke 2%.

(6)A zöldterület legkisebb mértéke 65%.

(7)A kialakítható legkisebb telekméret 10 000 m2.

(8)A telkeken épületet elhelyezni 6,0 m-es elő- oldal- és hátsókert alkalmazásával lehet.

(9)Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló műtárgy helyezhető el.


45/B. §

Kzp jelű övezet

(1)Az övezetbe tartoznak a ligetes nagy zöldterülettel kialakított parkoló területek

(2)Az övezetben csak a parkoláshoz és a zöldterületi funkcióhoz szükséges építmények helyezhetők el

(3)A beépítettség legnagyobb mértéke 2%.

(4)A zöldterület legkisebb mértéke 65%.

(5)Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló műtárgy helyezhető el.        „


6.§

(1)Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 4. melléklete a rendelet 1., 2. és 3. mellékleteiben foglalt szabályozási tervrészletek szerint módosul

(2) Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet új 8. melléklettel egészül ki a rendelet 4. melléklete szerint.


7.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon  hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 1.§ (3) bekezdése, 2.§ (3) bekezdése,  6.§ (4) bekezdése, 9 §-a, 24.§ (8) bekezdése, 27.§ (4) bekezdése, 29.§(3)bekezdése, 30.§ (3)bekezdése, 31.§ (3)bekezdése,  46.§ (1),(2) bekezdései.
1.melléklet a 2./2017.(I.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet kiegészítése a 2/2005.(I.21.) számú rendelethez

4. melléklet 1. szabályozási tervrészlete”

2.melléklet a 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet kiegészítése a 2/2005.(I.21.)  számú rendelethez

                                   4. melléklet 2. szabályozási tervrészlete”

3.melléklet a 2./2017.(I.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet kiegészítése a 2/2005.(I.21.) számú rendelethez

4. melléklet 3. szabályozási tervrészlete”

4.melléklet a 2./2017.(I.27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2005.(I.21.) számú rendelethez

Geiszt kastély és környezete szabályozási terve”

Mellékletek