Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Hatályos: 2018. 05. 26- 2020. 06. 04 23:59

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

2018.05.26.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Alsózsolca város lakossága és közösségei művelődési érdekeinek, kulturális szükségleteinek és a települési hagyományoknak a figyelembevételével meghatározza Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.

3. § Az Önkormányzat a művelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja és támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket, színtereket és szervezeteket.

2. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és mértéke

4. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.

5. § (1) Az Önkormányzat feladatának tekinti:

a) az egyetemes, nemzeti és a helyi nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását és megismertetését;

b) a művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezések támogatását;

c) a helyi civil szervezetek, egyéb társadalmi szerveződések és a helyi társadalom kapcsolatrendszere kiépítésének és fejlesztésének támogatását.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül további feladatának tekinti különösen:

a) a helyi hagyományok ápolását, a hagyományőrző, település, környezet- és természetvédő közösségek működésének támogatását;

b) a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését;

c) a nevelési-oktatási rendszeren kívüli öntevékeny, önképző közösségek működésének és a tanulási lehetőségeknek a támogatását;

d) a helyi kitüntetések, díjak alapítását és adományozását;

e) a helyi kulturális élet és nyilvánosság fejlesztését;

f) kapcsolatépítést- és ápolást a közművelődés egyéb szervezeteivel, továbbá a testvértelepülésekkel;

g) a művelődést segítő további lehetőségek biztosítását.

6. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és fenntartott Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervként működő közművelődési intézmény és annak színterei útján látja el, melynek feladatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár az alapító okiratában meghatározott közfeladatként - szakmailag önállóan - közművelődési feladatokat lát el, nyilvános könyvtári ellátást biztosít és közgyűjteményt működtet.

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatban eljárni jogosult állandó bizottságot, valamint annak feladatait és hatáskörét.

7. § Az Önkormányzat biztosítja az intézmény működésének tárgyi feltételeit, a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal látja el.

8. § (1) Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) az Önkormányzat és az intézmény tárgyévi költségvetésének és a közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások megtervezéséhez szükséges adatokat és éves munkatervét a tárgyév január 31. napjáig írásban az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja.

(2) Az intézményvezető az intézmény éves működéséről, tevékenységéről beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követően az Önkormányzat munkatervében meghatározottak szerint az Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszt.

9. § (1) Az Önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár a közművelődési célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik egymással, és

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel,

b) közművelődési tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, intézményekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival,

c) a helyi egyházakkal,

d) a települési nemzetiségi önkormányzattal.

(2) Az Önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár közötti, az (1) bekezdésben meghatározott együttműködésre tekintettel az Önkormányzat polgármestere jogosult az intézményvezetőtől tájékoztatást, jelentést, adatszolgáltatást kérni és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatellátással összefüggésben az intézményvezető részére utasítást adni.

(3) Az intézményvezető:

a) havonta beszámol az Önkormányzat polgármesterének az intézmény előző havi működéséről, a megtartott rendezvényekről, programokról és azoknak a költségvetésre gyakorolt hatásáról;

b) folyamatosan egyeztet az Önkormányzat polgármesterével a következő hónapra tervezett rendezvényekről, programokról és azoknak az előrelátható, költségvetésre gyakorolt hatásáról.

(4) Az intézményvezető az intézmény helyiségeit az Önkormányzat képviselő-testületének tárgyévre vonatkozó egyedi határozatában foglaltak szerint jogosult használatba, bérbe adni.

10. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az általa fenntartott közművelődési intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:

a) nevelési-oktatási intézményeket,

b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat,

c) nemzetiségi önkormányzatot,

d) gazdasági társaságokat,

e) előadókat, a kultúra és művelődés támogatóit.

3. A közművelődés finanszírozása, támogatása

11. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi működést költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásokból származó pénzösszegek.

12. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az intézményfenntartás költségeit, a bérköltségeket, a technikai-műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket.

(2) Az intézményvezető az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár működésére meghatározott előirányzatok keretein belül gazdálkodhat, a rendelkezésére álló forrásokat az előirányzatokon belül meghatározott feladatokra és célokra fordíthatja.

13. § Az Önkormányzat a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak részére támogatást nyújthat, amelynek felhasználásáról a támogatott elszámolni köteles.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a közművelődésről szóló 32/2002. (XII. 28.) önkormányzati rendelete.