Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete

az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) a) pontjával és (2) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: IFAr.) 2. § (3) bekezdésében az az Önkormányzat első ízben a Rendelet elfogadásával egyidejűleg ezt követően pedig az éves költségvetési rendelet megalkotása során állapítja meg” szövegrész helyébe az „a Képviselő-testület évente felülvizsgálja” szövegrész lép.
Az IFAr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A hozzájárulás alapösszege 2019. január 1-jétől 400.000 Ft / új építési telek. 1.000 m2 telekterület felett az alapösszeg minden megkezdett 500 m2 után az alapösszeg 30 %-ával nő. A hozzájárulást a kisebb területű telek vagy telkek után kell megfizetni.
Az IFAr. 3. § (1) bekezdésében az Az 1.000 m2 feletti területű telek esetében minden megkezdett újabb 500 m2 után a hozzájárulás összege (az alapösszegre számított) 30%-kal nő.” szövegrész helyébe a „E rendelet értelmezésében új építési teleknek minősül az a beépített ingatlan is, amelyen – a használatbavétel időpontját tekintve – a telekalakítástól számított öt éven belül létesítettek épületet.” szövegrész lép.
Az IFAr. 3. § (2) bekezdésében a nem adható” szövegrész helyébe a „csak abban az esetben adható legfeljebb 12 hónapos részletfizetési kedvezmény, ha ezalatt az idő alatt nem kerül sor az érintett telek értékesítésére. Amennyiben a telek értékesítésre kerül, a fennmaradt hozzájárulási összeg egy összegben esedékessé válik.” szövegrész lép.
Az IFAr. 3. § (4) bekezdésében a „hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásait” szövegrész helyébe a „eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat” szövegrész lép.
Az IFAr. 5. § (1) bekezdésében a „fizetés lehetőségével, az Önkormányzattal kötött kétoldalú szerződésben megállapodnak abban, hogy legkésőbb a 4. §-ban megjelölt esedékességgel vállalja a hozzájárulás megfizetésétszövegrész helyébe a „vagy a részletfizetés lehetőségével, az ezzel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és feltételeket hatósági szerződésbe kell foglalni” szövegrész lép.
Az IFAr. 6. § (1) bekezdésében a „halasztott fizetésre vonatkozószövegrész helyébe a „hatósági” szövegrész lép.  1. Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
  2. Hatályát veszti
    • az IFAr. 5. § (3) bekezdésében az A szerződés mintaszövegét a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.” szövegrész,
    • az IFAr. 6. § (1) bekezdésében az „Erre az engedélyesek figyelmét a telekalakítási engedély határozatban fel kell hívni.” szövegrész,
    • az IFAr. 2. melléklete
Sülysáp, 2018. december 12.                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző

Mellékletek