Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01 - 2018. 03. 02

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

           - a 10/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint

     - az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A Téglás Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 18/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Településrendezési eszközök

1. §

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint a T-44/2016 törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei S-2 külterületi szabályozási terv, S-1 belterületi szabályozási terv, S-1/H belterületi szabályozási terv (Hajdúsági Iparművek területe) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.”

2. §

 (1) A R. 9. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi i) – j) pontokkal:


„ i)  gyalogos tér,

   j) közcélú parkoló. ”

 (2) A R. 9. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:


„(4) Közlekedési célú terület, gyalogos tér (Kö6) övezetének területén elhelyezhető: az övezet területén önálló parkoló a dísztér a szabályozási terv szerinti helyeken kialakítható. Az övezet területén a közterületet teljes szélességében díszburkolattal kell kialakítani, amit a terület zöldfelületei és kertépítményei megszakíthatnak, és amelyen az eltérő használatú területek a burkolaton más-más színnel jelölhetők.”

3. §

A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

                                 ………………………………                                              ……………………………

                                           Czibere Béla                                                                  Dr. Gál György      

                                          polgármester                                                                        jegyző

Mellékletek