Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2017. évi zárszámadásról.

Hatályos: 2018. 05. 25- 2022. 09. 07

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2017. évi zárszámadásról.

2018.05.25.

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-25 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-6-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-10-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím;

c) Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 2/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet végrehajtását 697.067 e Ft bevétellel, 531.828 eFt kiadással hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2017. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet:

a) 1 sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;

b) A 2.sz.melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;

c) A 3. sz. melléklet a 2017. évi eredmény kimutatást mutatja be;

d) A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;

e) Az 5. sz. melléklet a 2017. december 31-i mérleget tartalmazza;

f) A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;

g) A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;

h) A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;

i) A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2017. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

a) Polgárőr Egyesület 460.400.-Ft

b) Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 424.025.-Ft

összesen 884.425.-Ft.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 2017. évi teljesítése

4. § (1) A 2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1. melléklet szerint:

I.

Működési bevételek

190.053.000.-Ft

II.

Támogatások

303.509.000.-Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

193.474.000.-Ft

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

202.397.000.-Ft

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0.-Ft

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.795.000.-Ft

VII.

Finanszírozási bevétel

8.236.000.-Ft

Önkormányzat összesen

899.464.000.-Ft

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-202.397.000.-Ft

Költségvetési bevétel

697.067.000.-Ft

Önkormányzati költségvetés kiadásainak 2017. évi teljesítése

5. § (1) A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.

Működési kiadások

503.452.000.-Ft

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

210.067.000.-Ft

III.

Felhalmozási kiadások

12.583.000.-Ft

IV.

Tartalék

0.-Ft

V.

Finanszírozási kiadások

8.123.000.-Ft

Önkormányzat összesen:

734.225.000.-Ft

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-202.397.000.-Ft

Költségvetési kiadások

531.828.000.-Ft

6. § (1) Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-25. alcímig
Bevételek teljesítése 554.021 e Ft
Kiadások teljesítése 397.550 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 40 fő.
ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-6 alcímig
Bevétel teljesítése 48.922 e Ft
Kiadások teljesítése 48.499 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 14 fő
b) Önállóan működő intézmények:
ba) Gondozási Központ: 3 cím 1-10. alcímig
Bevételek teljesítése: 151.044 e Ft
Kiadások teljesítése: 144.111 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 48 fő.
bb) Községi Étkezde 4. cím 1-5. alcímig
Bevételek teljesítése 95.822 e Ft
Kiadások teljesítése 94.410 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 11 fő.
bc) Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcímig
Bevételek teljesítése 10.472 e Ft
Kiadások teljesítése 10.472 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 4 fő.
bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím
1-6 alcímig
Bevételek teljesítése 39.183 e Ft
Kiadások teljesítése 39.183 e Ft
Foglalkoztatottak száma: 11 fő.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.