Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (VI.6..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 15

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (VI.6..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.01.15.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:1

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Balatonmagyaród Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

2. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához valóhozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.

3. § Balatonmagyaród Község Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

a) Az önkormányzat támogatja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezését.

b) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.

c) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.

d) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.

e) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján biztosítja.

f) A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása, ehhez szakember alkalmazása.

g) Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások író-olvasó találkozók szervezése.

h) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.

i) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek, egyéb kulturális programok szervezése.

j) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.

k) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.

l) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.

m) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.

n) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

4. § (1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében közösségi színteret és könyvtári szolgáltató helyet biztosít.

(2) A közösségi színtér neve, címe: Közösségi Színtér Balatonmagyaród, Petőfi u. 139.

(3)2 Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.

(4) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához a szükséges megfelelő számú szakember foglalkoztatását.

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatait a költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint az érdekeltségnövelő pályázati és egyéb pályázati pénzeszközök.

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

5. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete érdekében legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható.

A közművelődésben együttműködő partnerek

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) Balatonmagyaródon működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,

b) Egyházakkal,

c) Oktatási, nevelési intézményekkel,

d) Települési Nemzetiségi Önkormányzattal,

e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,

f) Kulturális szakfeladatokat ellátó, országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.