Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Hatályos: 2022. 05. 25

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2022.05.25.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:1

ELSŐ RÉSZ

Az önkormányzat és szervei

I. Fejezet

Az önkormányzat és jelképei

1. § (1) Encs város közigazgatási területén a helyi önkormányzás joga a település választópolgárainak közösségét illetik meg, melyet az önkormányzati testületbe közvetlenül választott képviselői útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolnak.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, melynek hivatalos megnevezése: Encs Város Önkormányzata.

(3) Az önkormányzat székhelye: 3860 Encs, Petőfi út 75.

(4)2 A képviselő-testület tagjainak száma: 8 fő és a polgármester, összesen 9 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 66. § alapján tagja a testületnek.

2. § (1) Az önkormányzat hivatalos jelképei a város címere és zászlaja. Használatuk rendjét önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) Encs város címere: Csücskös talpú pajzs vörös mezejében ezüst pólya. A felső vörös mezőben három arany búzakalász, az alsó vörös mezőben tornyos, ezüstszínű vár lebeg. A pajzsot kiterjesztett szárnyú koronás sas ékesíti. Jelvényként használható a címerpajzs sas nélkül is.

(3) Encs város zászlaja: vörös színű, középen fehér sávval, e fehér mezőben a 2. § (2) bekezdésében leírt címer.

3. § (1) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2) A Képviselő-testület szervei:

a) a polgármester

b) a képviselő-testület bizottságai

c) a részönkormányzat testülete

d) a képviselő-testület hivatala Encsi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel

e) a jegyző

f) a társulás.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

4. § Az önkormányzat közfeladata a Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakkal azonos.

5. § (1) A képviselő-testület a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően önként feladatokat vállalhat. E feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben - a fedezetbiztosítással egyidejűleg - foglal állást.

(2) Új önként vállalt feladat elvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, melyben szükséges tisztázni a feladat ellátásának anyagi, személyi és tárgyi feltételeit. Az eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságai véleményt nyilvánítanak. Az eljárást a képviselő-testület döntésétől függően lefolytathatja a polgármester vagy az erre felkért eseti bizottság.

(3) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendő célt és megoldásának a (2) bekezdésben említett részletes feltételeit.

6. §3 Az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok körét a 11. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a Mötv. 42. §-ában felsoroltakon túlmenően:

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás esetén a személyi alapbér meghatározása;

b) új önként vállalt feladat vállalása, illetőleg önként vállalt feladatról történő lemondás;

c)

d) minden 1 millió Ft-ot meghaladó összegű vagyonügylet;

e) gazdasági társaság alapítása, illetve abban való részvételt, gazdasági társaságból való kilépés, illetve gazdasági társaság megszüntetése.

8. § (1) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását rendeletében átruházhatja az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskört gyakorló szervet vagy személyt beszámoltathatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolási kötelezettséget a hatáskör átadásával egyidejűleg kell meghatározni.

(3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket az 1. melléklet, a bizottságokra átruházott feladat- és határköröket a 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a jogszabály kihirdetését követő testületi ülésen írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Önkormányzati döntést a Mötv. 41. § (3) bekezdésében meghatározottak hozhatnak.

III. Fejezet

A települési képviselő

10. § (1) A képviselőt a Mötv-ben és a szervezeti és működési szabályzatban rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.

(2) A polgármester egyes települési képviselőket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint - bevonhat a döntések előkészítésébe, a különböző szervekkel folytatott tárgyalásokba, továbbá egyes ügyekben javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy képviselőt bízzon meg a meghatározott ügy képviseletére.

(3) A képviselők a közösség érdekében végzett munkájukért a tiszteletdíjra jogosultak.

(4) A képviselő tevékenyen köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. Köteles a testületi, bizottsági üléseken megjelenni, illetve távollétét az ülés megkezdése előtt legalább 3 órával a polgármesternek, a bizottság elnökének személyesen, vagy telefonon bejelenteni (igazolt távollét).

(5) A képviselő köteles figyelembe venni a magántitokra, továbbá a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára, valamint a minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat.

(6) A képviselő a testületi döntés előtt köteles jelezni személyes érintettségét a képviselő-testület felé.

(7) Amennyiben a képviselő a (4) bekezdés szerinti kötelezettségét megsérti, az adott hónapra járó tiszteletdíja nem illeti meg.

11. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára a települési képviselők közül

a) a városfejlesztési és városüzemeltetési, valamint a közműszolgáltatásokkal

b) közmunkaprogrammal

kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot választhat.

(2) A tanácsnokot feladatai ellátásáért díjazás illeti meg.

IV. Fejezet

A Képviselő-testület működése

1. Munkaprogram, munkaterv, meghívó

12. § (1) A polgármester a bizottságok bevonásával gondoskodik arról, hogy a településfejlesztés és a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazó éves várospolitikai feladattervek, valamint a megbízatásának időtartamára ciklusprogram (gazdasági program) összeállítására kerüljön sor.

(2) A program tervezetének előkészítéséről, a képviselő-testület elé terjesztéséről, valamint a végrehajtásról szóló tájékoztatásról a polgármester gondoskodik.

(3) A programot az általános helyhatósági választást követő hat hónapon belül kell előterjeszteni és elfogadni.

13. § (1) A képviselő-testület működésének alapja az éves időtartamra elkészített munkaterv.

(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. A polgármester gondoskodik arról, hogy a képviselő-testület és a bizottságok munkaterv tervezetei összhangban legyenek. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelőző december hónapban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a testületi ülések tervezett időpontját, településrészre kihelyezett ülés esetén a testületi ülés helyét

b) a tárgyalni kívánt napirendi pontokat,

c) a napirend előterjesztőjének megnevezését,

d) az előterjesztések leadásának határidejét,

(4) A képviselő-testület munkatervéhez javaslatot ad:

a) az alpolgármester,

b) a bizottság,

c) az önkormányzati képviselő,

d) a jegyző, mint a hivatalvezető,

e) irodavezető,

f) az önkormányzati intézmények vezetői,

g) a nemzetiségi önkormányzat,

h) az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött szervek.

(5) Az elfogadott munkatervet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Helyben szokásos kihirdetési mód: az Encsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés.

2. A Képviselő-testület ülése

14. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) Az alakuló ülés időpontjára, a tárgyalandó napirendekre, az ülésvezetésre a Mötv. és a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései irányadóak.

(3) Az alakuló ülésen dönt a képviselő-testület az alpolgármester(ek) számáról, személyéről; a polgármester és az alpolgármester(ek) illetményéről, illetve tiszteletdíjáról; a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatának elrendeléséről; a bizottsági struktúra kialakításáról, a bizottságok elnevezéséről, tagjairól.

(4) A képviselő-testület a munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart (kötelező ülés). A képviselő-testület évente egy alkalommal a munkatervébe is beépített nyári ülésszünetet tart.

(5) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kell kapni.

(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük tartós akadályoztatása, illetve a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a 43. § (1) bekezdésben feltüntetett bizottsági sorrend szerinti bizottsági elnök hívja össze, az ülés helyének, napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését tartalmazó meghívóval. Az ülés során az ülésvezető bizottsági elnök köteles betartani az ülésvezetés 17-22. § szerinti szabályait.

(7) A meghívónak mellékletként tartalmaznia kell az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat.

(8) Amennyiben a napirendet helyben kiosztott vagy szóban előadott előterjesztéssel tárgyalja a testület, ennek tényét a meghívóban rögzíteni kell.

(9) A határozati javaslat szövegét szóbeli előterjesztés esetén legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdése előtt ki kell osztani.

15. § (1) A Képviselő testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot meghívóval kell értesíteni a 13. § (5) bekezdése szerint, illetve a város honlapján legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal.

(2)4 A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni Mötv 44. § szerinti jogosultaktól származó, a napirendet is tartalmazó írásbeli indítványra. A polgármester a képviselő-testületi összehívási kötelezettségének eleget téve az ülés időpontját 15 napon belülre tűzi ki. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés a legalkalmasabb formában - akár telefonon - is összehívható.

16. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a képviselő-testület tagjait.

(2) Tanácskozási joggal kell meghívni:

a) a jegyzőt, illetve kinevezése esetén az aljegyzőt,

b) a bizottság nem képviselő-testületi tagjait,

c) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

d) nemzetiségi önkormányzat elnökét,

e) azokat a személyeket, akiknek jelenléte az előterjesztés tárgyalásához az előterjesztő, a polgármester, vagy az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges.

f) mindazokat a személyeket, akiknek meghívását egyéb jogszabály kötelezővé teszik.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt tanácskozási joggal meghívottaknak a meghívó írásban kerül kézbesítésre, az előterjesztések elektronikus levélben (e-mail) kerülnek továbbításra.

3. Az ülésvezetés szabályai

17. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet.

(1a) A napirendek tárgyalását követően, a bejelentések keretében a tanácskozási joggal nem rendelkező személyek, állampolgárok által a képviselő-testületi ülést megelőző legkésőbb 7 nappal korábban írásban a polgármester, illetve a képviselő-testület bármely tagja részére eljuttatott bejelentés ismertetésre kerülhet.

(2) A képviselő-testület határozatképes a Mötv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(3) Határozatképtelen testületi ülést változatlan napirendi pontokkal 5 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.

(4) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyet foglalhatja el, és véleménynyilvánításával a testület munkáját nem zavarhatja.

(5) Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, és azt felszólítás után is folytatja, az ülést vezető a rendzavarót az ülésről kiutasíthatja.

18. § (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) –b) pont szerinti esetekben.

(2) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont szerinti esetekben.

(3) A zárt ülés tartásáról a Képviselő-testület a napirend elfogadásával egyidejűleg – az Mötv 46. § (1) bekezdés b) pont esetében az érintett kérésének megfelelően - dönt. A (2) bekezdés szerinti esetben a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű döntés szükséges az üzleti érdeksérelem egyidejű bemutatásával

19. § (1) A zárt ülésen az Mötv. rendelkezésében meghatározott személyek vehetnek részt.

(2) A zárt ülés anyagába csak a jogszabályban erre feljogosított személy tekinthet be.

20. §5 Az ülést levezető polgármester feladatai és jogosítványai:

1. megnyitja és berekeszti az ülést,

2. megállapítja és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a határozatképességet,

3. két havonta írásbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

4. előterjeszti, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,

5. napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

6. kiegészítést kérhet, ennek lehetőségét megadhatja az előterjesztőnek,

7. hozzászóláskor megadja, illetve megvonja a szót,

8. hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,

9. figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli a korábban már elmondottakat; a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel,

10. ügyel a módosító indítványok és határozati javaslatok precíz megfogalmazására, szavazásra bocsátásuk előtt felolvassa azok szövegét,

11. napirendi pontonként szavazásra bocsátja - először a módosító, kiegészítő indítványokat, figyelemmel az időbeli előterjesztések sorrendjére – a határozati javaslatot,

12. megállapítja a szavazás eredményét

13. kihirdeti a határozatokat,

14. biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,

15. tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja vagy berekesztheti,

16. biztosítja az ülés zavartalan rendjét.

21. § (1) A Képviselő-testület - a tájékoztatók kivételével - minden előterjesztés felett külön-külön vitát folytat, az alábbiak szerint:

a) az írásbeli előterjesztést az előterjesztő a vita előtt szóban indokolhatja, illetve kiegészítheti;

b) ha bizottság tárgyalta az előterjesztést, akkor az érintett állandó bizottság elnöke a bizottság véleményét ismerteti;

c) az előterjesztőhöz a települési képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell;

d) válaszadás után a települési képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak ismertethetik észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Tájékoztató felett vitát csak az előterjesztő kérelmére, illetve a képviselők legalább egynegyedének javaslatára (3 fő), a Képviselő-testület külön döntése alapján kell nyitni.

(3)6 A vitában résztvevők ugyanazon napirendi pont tárgyalása során legfeljebb két alkalommal nyilváníthatnak véleményt. A hozzászólások maximális időtartama:

a) a napirendi pont előterjesztője esetén

aa) vita előtti indokolás, kiegészítés 10 perc

ab) kérdésekre, észrevételekre adott válasz esetén legfeljebb 5 perc

b) az érintett állandó bizottság elnöke esetében 5 perc; az előterjesztést véleményezni kívánó többi állandó bizottság esetében 3 perc

c) a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak esetében

ca) első alkalommal 5 perc

cb) második alkalommal 1 perc

(4) A napirendi pont előadója válaszol a hozzászólásokra, s ezt követően a levezető elnök lezárja a vitát, összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat szavazásra bocsátja.

(5) A levezető elnök vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását. Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, arról a Képviselő-testület vita nélkül határoz, és meghatározza a tárgyalás újbóli időpontját.

(6) Valamely napirendi pont tárgyalása során a levezető elnök saját döntése alapján, illetve az előterjesztő, a feladatkörében érintett bizottsági elnök, valamint legalább 5 fő képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el.

22. § (1) A képviselő-testület elé a következő megjelöléssel kerülhetnek előterjesztések:

a) önkormányzati rendelet-tervezet,

b) beszámoló, jelentés (ezek szerves része a határozati javaslat)

c) sürgősségi és egyéb ügyrendi indítvány

d) tájékoztató,

e) interpelláció,

f) kérdés,

g) egyéb közlemények, információk, bejelentések.

(2) A képviselő-testület elé előterjesztést terjeszthet

a) polgármester, alpolgármester,

b) jegyző,

c) a jegyző megbízásából a kinevezése esetén az aljegyző és irodavezetők,

d) bizottság,

e) települési képviselő,

f) nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy akadályoztatása esetén elnökhelyettese az általa képviselt nemzetiséget érintő ügyben.

(3) Munkaterv szerinti rendes ülés esetében a rendelet tervezeteket tárgy szerinti szakbizottságok kötelesek megtárgyalni és a bizottság álláspontját a testületi ülésen ismertetni. A bizottság hatáskörébe egyébként nem tartozó testületi előterjesztések bizottság előtti megtárgyalását a polgármester, valamint bármely képviselő kezdeményezheti. A véleményezés bizottsági ülés után, testületi ülésen szóban is előterjeszthető.

(4) A testület elé kerülő előterjesztést a határozati javaslattal együtt írásban meg kell küldeni a képviselő testület tagjainak.

4. A képviselő-testület döntései, a döntéshozatal módja

23. § (1) A képviselő-testület:

a) rendeletet alkot,

b) határozatot hoz.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű határozat nélkül dönt:

a) a sürgősségi indítványról,

b) ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról,

d) tájékoztató anyag elfogadásáról.

24. § (1) Szavazni "igen", "nem", "tartózkodom" kijelentéssel lehet.

(2) A képviselő-testület határozatait rendszerint nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3) A nyílt szavazásra kézfelemeléssel kerül sor. Az igen szavazatok kérése után, a polgármester ellenpróbaként megállapítja a nemmel szavazók számát, majd a tartózkodók számát.

(4) A testület döntését a Mötv-ben meghatározottak szerinti minősített többséggel hozza

a) a képviselő-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók egyhavi munkabére és annak járulékainak megfelelő összeget meghaladó összegű hitelfelvétel kérdésében

b) a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása kérdésében

c) a képviselő-testület hatáskörének átruházásáról

d) várospolitikai feladatterv és a ciklusprogram elfogadásáról

e) munkaterv elfogadásáról.

25. § (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.

(2) Titkos szavazás esetén a képviselő-testület tagjai sorából választja meg a szavazatszámláló bizottság elnökét és két tagját, ahol bármely bizottság képviseltetheti magát.

(3) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,

b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

c) a szavazás során felmerült körülményeket,

d) a szavazás eredményét, a meghozott döntést.

(4) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

26. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha

a) azt törvény írja elő,

b) öt képviselő írásban benyújtott javaslatában indítványozza

c) polgármester indítványozza.

(2) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző, távollétében a kinevezett aljegyző, aljegyző hiányában a helyettesítéssel megbízott személy felolvassa a képviselő-testület tagjainak nevét, és a jelenlévő tagok pedig nevük felolvasásakor fennhangon jelentik ki szavazatukat.

(4) A név szerinti szavazás minden esetben külön hitelesített, a képviselők neveit alfabetikus sorrendben tartalmazó névsor szerint történik, melyet a jegyzőkönyv eredeti példányához kell csatolni.

27. § A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzati érdekekkel ellentétesnek vagy az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti az előterjesztés ismételt tárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be a Humánpolitikai és az Ügyrendi Bizottsághoz. A Képviselő-testület az újratárgyalásról a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.

28. § Rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő-testület tagja

b) a képviselő-testület bizottságai

c) a polgármester

d) a jegyző

e) a szabályozandó tárgykörben érintett érdekképviseleti szervek

f) a nemzetiségi önkormányzat az adott nemzetiséget érintő ügyben.

29. § (1) A rendelettervezet előkészítése a jegyző és az általa vezetett munkaszervezet feladata.

(2) Az előkészítő munkába szükség esetén be lehet vonni a tárgy szerint illetékes bizottságot, a tárgy szerint érdekelt önkormányzati és nem önkormányzati szerveket egyaránt.

(3) A lakosság szélesebb körét érintő rendelettervezetről lakossági fórumot vagy közmeghallgatást lehet tartani.

(4) A lakossági fórumról vagy közmeghallgatásról a tárgy szerint illetékes bizottság javaslata alapján a testület dönt.

(5) Az eltérő véleményeket a rendelet tervezetéhez csatolni kell.

30. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

(2) A képviselő-testület rendeleteinek és normatív határozatainak jelölése a kihirdetés során magában foglalja a jogalkotó megjelölését Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megnevezéssel, a sorszámát, a kihirdetésének időpontját, az önkormányzati rendelet, illetve a határozat elnevezést és címét.

31. § (1) A hatályban lévő rendeletek a város honlapján (www.encs.hu), továbbá a Polgármesteri Hivatalban - ügyfélfogadási időben - bárki által megtekinthetők.

(2) A rendeletek nyilvántartásáról, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

32. §7 Az önkormányzati rendeletek vonatkozásában a jogalkalmazás és a jogkövetés tapasztalatairól a polgármester indítványára a jegyző tájékoztatást ad.

5. Sürgősségi indítvány, kérdés, interpelláció

33. § (1) Egyes napirendek fontosságára tekintettel a polgármester, valamely bizottság elnöke, vagy 4 települési képviselő sürgősségi indítványt terjeszthet elő, hogy a témát napirendi javaslattól eltérő sorrendben, vagy annak ellenére tárgyalja a képviselő-testület, hogy az előzetesen kiküldött napirendben nem szerepel.

(2) A sürgősségi indítványt a sürgősség okának rövid leírásával, legkésőbb az ülés kezdetéig kell benyújtani a polgármesterhez.

(3) Az előterjesztő jogosult az ülésen, szóban, legfeljebb három percben indokolni a sürgősséget.

(4) A sürgősségi indítványról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) Amennyiben a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, az ügyet egyszerű napirendként tárgyalja, illetve nem tűzi napirendre.

34. § (1) A kérdésre választ a polgármester, az alpolgármester, a bizottság elnöke, a jegyző valamint a jegyző megbízásából a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője adhat. A kérdések feltételére külön napirendi pont keretében kerül sor.

(2) A kérdést maximum 3 perces időkeretben lehet feltenni, a válaszadás időtartama sem lehet több 3 percnél. A kérdésre a képviselő-testület ülésén szóban vagy az azt követő 15 napon belül írásban köteles választ adni a megkérdezett. Az írásos választ a képviselő-testület valamennyi tagjának meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a képviselő minden további kiegészítés nélkül igennel vagy nemmel nyilatkozik.

35. § (1)

(2) Az interpellációkat a képviselő-testület ülését megelőző harmadik nap 15.00 óráig lehet írásban benyújtani a polgármesternél. A képviselő interpellációját a testület ülésén szóban megismételheti, kiegészítheti.

(3) Az interpellációra a polgármester, az alpolgármester vagy a jegyző köteles a képviselő-testület ülésén választ adni. A válaszadási kötelezettség az interpelláltat csak az előzetesen benyújtott interpelláció tekintetében terheli. A szóban is elmondott interpelláció és az interpellációra adandó válasz időtartama nem lehet több 3 percnél.

(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, amennyiben válasza nemleges, a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a képviselő-testület nem fogadta el a választ, az interpelláció tárgyában a válaszadásra kötelezett köteles vizsgálatot folytatni és az arról szóló tájékoztatót a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszteni. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába lehetőleg be kell vonni az interpelláló képviselőt és az interpelláció tartalmától függően a képviselő-testület a vizsgálattal az illetékes bizottságot is megbízhatja.

(5) Amennyiben az interpelláló képviselő nincs jelen az ülésen, a választ a képviselő-testület soron következő ülésén kell megadni.

6. A jegyzőkönyv

36. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a Mötv. 52. § szerinti tartalmon túl az alábbiakat tartalmazza:

a) a távol maradt képviselők esetében az igazolt vagy igazolatlan távol maradás tényét

b) a napirendek előterjesztőinek nevét,

c) a szavazás során az ellenszavazók nevét, ha ezt a szavazók kérik,

(2) Kérheti a képviselő, hogy hozzászólását az írásos jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(3) A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, ebből

a) egy eredeti példányt be kell kötni,

b) egy másolati példányt irattárba kell helyezni

c) egy másolati példányt a jegyzőkönyv közhitelességének biztosítása érdekében a jegyzőkönyv megváltoztathatatlanságának és elválaszthatatlanságának biztosításával zsinórral át kell fűzni és a hátoldalon, vagy a gerincen az önkormányzat bélyegzővel ellátott zárócédulával kell rögzíteni úgy, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható.

(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ülést követő 15 napon belül a jegyző gondoskodik.

(5) A jegyzőkönyvekkel együtt kell kezelni:

a) a jelenléti ívet,

b) a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyvet,

c) a jegyző írásos észrevételeit.

(6) A jegyzőkönyv (3) bekezdés szerinti példányainak azonosságáért a jegyző és a polgármester egyetemleges felelősséggel tartozik.

37. §8 Zárt ülésről készült jegyzőkönyv vezetése megegyezik az általános szabályokkal, de kezeléséről - a korlátozott betekintési jogra tekintettel - a jegyzőnek külön kell gondoskodni.

38. § (1) A képviselő-testület jegyzőkönyvét egy alapszámra történő iktatás mellett folyamatos alszámmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával. A zárt ülési jegyzőkönyv a számozása mellé „Z” megkülönböztető jelzést, a titkos szavazási jegyzőkönyv a számozása mellé „T” megkülönböztető jelzést, a közmeghallgatási jegyzőkönyv a számozása mellé „K” megkülönböztető jelzést kap.

(2) A jegyzőkönyvbe foglalt rendeletekről és határozatokról jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni. A kivonatot a jegyzőkönyv aláírását követő 15 napon belül kell megküldeni:

a) a végrehajtásért felelősöknek,

b) mindazoknak, akiket a határozat érint.

(3) A hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kezelése a polgármesteri hivatal Titkársági Irodájának a feladata.

7. A határozatok végrehajtása

39. § (1) A képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól a polgármester köteles kéthavonta beszámolni. A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a végrehajtás módját,

c) az esetleges akadályokra vonatkozó indokolást.

(2)9 A beszámolás írásban történik. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló alapja a végrehajtásért felelősök jelentése. A beszámoló elkészíttetéséről a jegyző gondoskodik a Titkársági Iroda útján.

(3) A lejárt határidejű, végre nem hajtott határozatok esetében a polgármester köteles javaslatot tenni a határozat hatályon kívül helyezésére vagy módosítására, illetve a végrehajtási határidő módosítására, vagy a felelősségre vonásra.

8. Lakossági fórumok

40. § (1) A képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, a fontosabb döntésekbe való bevonását a várospolitikai fórum, a településrészi fórum intézményével biztosítja.

(2) A képviselő-testület és a bizottságok a lakossági fórumok szervezéséről a munkaterv elfogadásakor, illetve esetenként döntenek.

9. Közmeghallgatás

41. § (1) A képviselő-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást köteles tartani. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről a lakosságot a fórum előtt legalább 8 nappal plakátok útján értesíteni kell.

(2) A képviselő-testület a közmeghallgatás helyéről és időpontjáról az éves munkaterv elfogadásakor dönt.

(3) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elrendelheti a munkatervtől eltérő közmeghallgatás tartását is.

(4) A közmeghallgatáson történő lakossági hozzászólások időkorlátja személyenként 5 perc, melyet követően válaszadást igénylő kérdésben a válaszadásra szintén 5 percben kerülhet sor. A válaszadó személyét az ülésvezető jelöli ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti időkorlát túllépése esetén az ülésvezető - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a hozzászólási jogot megvonja.

(6) A válaszadási kötelezettség teljesítése érdekében az ülésvezető a válaszadónak kérelmére további 5 perc hozzászólási jogot biztosíthat.

V. Fejezet

Bizottságok

42. § (1) A képviselő-testület dönt bizottságainak létrehozásáról, tagjai számáról, szervezetéről, valamint feladat- és hatásköréről.

(2) A bizottságok belső működési szabályaikat a jogszabályok keretei között és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően saját maguk határozzák meg.

43. § (1) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a) Humánágazati Bizottság 5 fő (3 képviselő + 2 külső)

b) Pénzügyi Bizottság 5 fő (3 képviselő + 2 külső)

c) Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 5fő (3 képviselő + 2 külső)

(2)10

44. § (1) A bizottságok elnökből és tagokból állnak.

(2) A bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg.

(3) A bizottság elnökét távollétében a bizottság által a bizottság tagjai sorából választott alelnök teljes jogkörrel helyettesíti.

(4) Alelnökét a bizottság minősített többséggel választja meg. A bizottság alelnöke csak települési képviselő lehet.

45. § (1) A bizottság ülését - az ülés előtt legalább 3 munkanappal - a bizottság elnöke szóban vagy írásban hívja össze és ő vezeti.

(2)11 A bizottság elnökének feladata:

a) a bizottság munkatervének elkészítése, jóváhagyatása és a végrehajtás megszervezése,

b) a bizottság munkájának szervezése, a feladatok összehangolása,

c) a bizottság képviselete.

(3) A bizottság elnöke a bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a polgármestert és a jegyzőt az (1) bekezdésben jelölteknek megfelelően meghívja vagy értesíti.

(4) A bizottság elnöke a meghívó elkészítésével, kézbesítésével a jegyző által kijelölt "bizottsági munkát segítő" hivatali dolgozót is megbízhatja.

46. § (1) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.

(2) A bizottság a Képviselő-testületi ülést megelőző héten, általa meghatározott helyen és időpontban a képviselő-testületi anyag megtárgyalására és egyéb döntések meghozatalára ülést tart. A közös feladatok végrehajtására a bizottságok együttes ülést is tarthatnak.

(4) Amennyiben a bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el, a döntéshez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének szavazata szükséges (minősített szótöbbség).

(5) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság feladatát képezi.

(6) A helyi önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásában a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság illetékes.

47. § (1) Amennyiben a települési képviselő, vagy nem képviselő bizottsági tag a bizottság üléséről egymást követő három alkalommal igazolatlanul hiányzik, bizottsági elnök esetében a polgármester, alelnök és tag esetében az elnök kezdeményezi visszahívását a képviselő-testületnél.

(2) A bizottság munkáját segítő hivatali munkatárs köteles jelezni a Pénzügyi Iroda vezetője felé az (1) bekezdésben meghatározott igazolatlan távolléteket. A jelzés a jelenléti ív másolatának csatolásával történik, melyet a polgármester, illetve a bizottsági elnök szignál.

(3) A Polgármesteri Hivatal a bizottságok munkáját, személyi és tárgyi feltételek biztosításával segíti.

(4)12 A bizottság elnöke kérésének megfelelően a polgármester, illetve a jegyző biztosítja:

a) a tájékoztatást a hivatal vagy annak szervezeti egységei munkájáról, időszerű feladatairól,

b) a bizottság munkájához kért szükséges információt, felvilágosítást,

c) a bizottság igénye esetén a bizottság ülésein szakember részvételét,

d) a bizottság ügyviteli, adminisztratív teendőihez a szükséges technikai, tárgyi feltételeket.

(5) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül a képviselő-testületi jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

48. § (1) A képviselő-testület jelentősebb időszakos vagy egyedi feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság létrehozására és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadóak.

(3) Az ideiglenes bizottság feladatainak elvégzése és az arról tett jelentés elfogadása után megszűnik.

49. § A bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.

50. § (1) A bizottság nem képviselő tagjára a képviselők titoktartására és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó szabályokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - megfelelően alkalmazni kell.

(2) A nem képviselő bizottsági tagokat nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli, figyelemmel az egyes vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseire.

51. § (1) A bizottságok elnökeit a polgármester meghatározott témakörök megtárgyalására (állásfoglalásra és véleményezésre) az általa megjelölt időpontra összehívhatja. Elnevezése: Bizottsági Elnökök Fóruma.

(2)13 A bizottsági elnökök ezen alkalmakkor elsősorban

a) a több bizottság feladatkörét érintő kérdéseket,

b) a bizottságok működésével kapcsolatos problémákat (nézetkülönbségeket)

vitatják meg.

(3) A Bizottsági Elnökök Fórumának önálló döntési jogköre nincs, ilyen jogot átruházott hatáskörben sem kaphat.

(4) A fórum állásfoglalásának írásban való rögzítéséről szükség szerint az Ügyrendi Bizottság elnöke gondoskodik.

(5) A képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatosan felmerülő és e fejezetben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VI. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

1. A polgármester

52. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármester illetményére, jutalmazására az alakuló ülésen a korelnök, egyéb esetekben a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke tesz javaslatot.

53. § (1) A polgármester felelős:

a) az önkormányzat demokratikus működésének, széles körű nyilvánosságának biztosításáért,

b) a településfejlesztés és a közszolgáltatások szervezéséért,

c) a társadalmi szervekkel és a lakosság önszerveződő közösségeivel való együttműködésért,

d) a nem önkormányzati tevékenységet végző szervekkel, vállalatokkal, intézményekkel való kapcsolattartásért.

(2) A polgármester a testület működésével kapcsolatban gondoskodik a testületi ülések színvonalas, jól összehangolt előkészítéséért, felelős a javaslatok megalapozottságáért, a testületi döntések végrehajtásának megszervezéséért, irányításáért, a végrehajtásról a testület tájékoztatásáért.

(3) A polgármester egyes feladatok elvégzésére - külön megállapodásban, szerződésben rögzített formában - tanácsadókat kérhet fel.

54. § (1) A polgármester döntést hozhat mindazon a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyben, melyek vonatkozásában a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt nem hozott döntést két egymást követő alkalommal.

(2) A polgármester dönthet a képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyekben, amelyek nem tartoznak a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe.

(3) A polgármester amennyiben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott döntési jogkörével él a képviselő-testületet erről a következő ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A polgármester (1)-(2) bekezdésben biztosított jogköre gyakorlása során nyolcmillió forint értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, mely döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

2. Az alpolgármester

55. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülésen dönt az alpolgármesterek számáról és személyéről.

(2) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

(3) Felügyeli a polgármester által gondozására bízott területek feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységeket.

(4) Az alpolgármester feladatellátására egyebekben a polgármesterre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

3. A jegyző, aljegyző

56. § (1) A jegyző feladatát, hatósági hatásköreit törvény vagy kormányrendelet állapítja meg.

(2) A jegyző a képviselő-testület és szervei működése és a döntések előkészítése, meghozatala során ügyel a törvényességre, melynek keretében köteles az általa észlelt jogszabálysértések jelzésére.

57. § A jegyző feladata a Mötv. 81. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl:

a) előkészíti a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, biztosítja ezek törvényességét;

b) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságoknak, a polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról;

c) gondoskodik a munkaterv előkészítéséről, biztosítja az előterjesztések, határozati javaslatok idejében történő kézbesítését az érdekeltek részére, felelős a jegyzőkönyvek elkészítéséért, határidőre való felterjesztéséért;

d) gondoskodik arról, hogy a testületi döntésekről az érdekeltek értesüljenek;

e) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy a képviselő-testület a határozatok végrehajtásáról tájékoztatást kapjon;

g) rendszeresen kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg;

h) felelős az ügyvitel szakszerűségéért, egyszerűsítéséért és korszerűsítéséért.

58. § Az aljegyző feladatait a Mötv. 81. § (2) bekezdése szerint látja el.

59. § A jegyzői és aljegyzői tisztség 6 hónapot meg nem haladó egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat az Encsi Polgármesteri Hivatal irodavezetői vagy dolgozói közül az látja el, aki a feladat ellátáshoz szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik, ilyen személy hiányában a feladatokat az Igazgatási Irodavezető látja el.

VII. Fejezet

A Polgármesteri Hivatal

60. § (1) Az Encsi Polgármesteri Hivatal helyi költségvetési szerv, önálló jogi személy. A költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

(2) A jegyző döntése szerint a belső szervezeti egységek vezetői, valamint érdemi ügyintézők kiadmányozási jogot kaphatnak.

(3) A polgármesteri hivatalra vonatkozó szabályokat az "Encsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata" tartalmazza.

61. § A polgármesteri hivatal köteles adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok részére. Az ilyen igényeket a jegyzőnél kell benyújtani.

VIII. Fejezet

Településrészi önkormányzatok

62. §14

MÁSODIK RÉSZ

Az önkormányzat gazdálkodása

IX. Fejezet

Az önkormányzatok gazdasági alapjai

63. § (1) Az önkormányzat tulajdonára, vagyonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A polgármester az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben az önkormányzati rendeletben, valamint a költségvetési rendeletben foglaltak alapján köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodást.

(3) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az állampolgárokat, nyilvános ülésen, költségvetési zárszámadás keretében.

X. Fejezet

Az önkormányzat költségvetése

64. § A képviselő-testület az éves költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.

65. § (1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik. A rendelettervezetet a második fordulóban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az első forduló (koncepció) során a képviselő-testület feladata a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának figyelembevétele és az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérése. Utóbbin belül a bevételi források, azok bővítésének lehetőségei, a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerű megoldásainak meghatározása, az igények és a célkitűzések egyeztetése, a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, a várható döntések hatásainak előzetes felmérése.

(3) A második forduló során a képviselő-testület a koncepció és az intézményvezetői egyeztetések után megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét, amely több változatban is készülhet.

66. § A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző és a Pénzügyi Iroda vezetője készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen kötelezően megtárgyalja, és írásos álláspontját a testület elé terjeszti.

67. § A zárszámadási rendelet elkészítésére és előterjesztésére a költségvetésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

XI. Fejezet

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

68. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztrációját a polgármesteri hivatal látja el. E körben különösen:

a) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részére.

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,

c) "igényli" a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat,

d) felügyeli az önkormányzat által működtetett intézmények tekintetében a bérgazdálkodási jogkört,

e) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról,

f) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül - a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint - kialakítja saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét,

g) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,

h) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolójához,

i) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott költségvetési szervek a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket csak a költségvetés részét képező pénzügyi ütemterv szerinti ütemezésben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.

(3) Az intézmény vezetője egyszemélyben felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az általa - a vonatkozó jogszabályok és a képviselő-testület felhatalmazása alapján - kiadott szabályzatokban foglaltak betartásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb összegű készpénz-kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a házipénztárra vonatkozó szabályok szerint - teljesítik.

(5) Az intézmények és az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzését a hatékonyabb feladatellátás érdekében a képviselő-testület az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető útján biztosítja a társulási megállapodásban foglalt keretek között. A feladatellátás forrását a képviselő-testület mindenkori költségvetésében biztosítja.

(6) A belső ellenőrzés célja, hogy független, tárgyilagos ellenőrző és tanácsadó tevékenység útján az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztéséhez, a tevékenysége eredményességéhez hozzájáruljon. Ennek érdekében az ellenőrzött szervezetet módszeresen értékeli, illetve fejleszti a irányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságát.

(7) A belső ellenőrzési feladatok ellátására, a feladatok körére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései megfelelően irányadóak.

(8) A gazdálkodás szabályozottsága érdekében a jegyző felelős a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészíttetéséről a hivatal és a saját gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tekintetében.

HARMADIK RÉSZ

Önkormányzati kapcsolatok

XII. Fejezet

Nemzetközi kapcsolatok

69. § A képviselő-testület a jogelődje által kötött testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat elismeri, hatályában fenntartja. A nemzetközi /testvérvárosi/ kapcsolatokkal összefüggő kérdésköröket önkormányzati rendeletben szabályozza. A nemzetközi kapcsolatokhoz a költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosít.

XIII. Fejezet

Nemzetiségi kapcsolatok

70. § (1) A képviselő-testület kapcsolatot tart és együttműködik a helyi Nemzetiségi Önkormányzat(ok)kal, részükre véleményezési jogkört biztosít. A véleményezési jog körét, továbbá a javaslatok, kezdeményezések kezelésének, véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a Képviselő-testület ülésére állandó jelleggel meghívja és részére tanácskozási jogot biztosít.

(3) A két testület kapcsolatának szabályozására a mindenkor hatályos Megállapodás vonatkozik.

(4) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, továbbá a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja a hivatalban. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket - a telefonhasználat kivételével- a helyi önkormányzat viseli.

(5) A településen működő nemzetiségi önkormányzat kötelező feladatai ellátását szolgáló, nagyobb férőhelyigénnyel járó rendezvényei megtartása céljából az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a polgármester felé való előzetes, legalább 30 nappal korábbi jelzés alapján – a helyigénytől függően az abaújdevecseri Közösségi Ház tanácskozótermét, illetve a Városi Művelődési Központ nagytermét.

(6) A polgármesteri hivatal a jegyző irányításával - a településen működő nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tisztségviselői és nem tisztségviselő tagja telefonhasználata költségei kivételével – a települési önkormányzat általi költségviseléssel ellátja a településen működő nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülései előkészítő és utáni feladatokat, a képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a képviselő-testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat, a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.

(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.

(8) A településen működő nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein a települési önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző vesz részt.

XIV. Fejezet

Együttműködés a nem önkormányzati szervekkel

71. § (1) A városban lévő gazdasági egységek, társadalmi szervezetek és önszerveződő közösségek hivatalos rendezvényein - meghívás esetén - biztosítani kell az önkormányzat képviseletét.

(2) A képviselet szükségességét és a képviselő személyét a tisztségviselők, a települési képviselők, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai közül a polgármester dönti el, illetve jelöli ki.

(3) A polgármesteri hivatal munkatársai személyre szóló külön meghívás esetén - annak tényéről - kötelesek a jegyzőt tájékoztatni.

71/A. §15 A településen működő, bíróság által bejegyzett civil szervetek, egyesületek, mint önszerveződő közösségek képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottságai ülésein.

XV. Fejezet

Fogadóórák

72. § (1) A polgármester, illetve az alpolgármester, akadályoztatásuk esetén a tanácsnok havonta legalább egyszer, az általa előre meghatározott pénteki napon 2 óra időtartamban tart ügyfélfogadást.

(2) A képviselők az általuk előre meghatározott időpontban fogadóórát tarthatnak.

(3) A jegyző, illetve a helyettesítésre jogosult aljegyző minden hét szerdáján tart ügyfélfogadást 8.00-12.00 óra között.

(4) A fogadóórák helyéről, idejéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(5) A polgármester és a településrészi önkormányzat elnöke - előre meghatározott és meghirdetett rend szerint - a településrészen fogadóórát tarthat.

XVI. Fejezet

Társulások

73. § (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében a jogszabályi keretek között szabadon társulhat.

(2) A képviselő-testület a rendelkezésére álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.

74. § Encs Város a Mötv. 87. § alapján az alábbi társulásokat hozta létre:

a) Encs Város Képviselő-testülete a vonzáskörzetébe tartozó 35 településsel létrehozta az Encsi Többcélú Kistérségi Társulást (ETKT) a kistérség települései fejlesztésének előmozdítására, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében.

b) Encs Város Képviselő-testülete a Hernád völgyének 57 települési önkormányzatával létrehozta a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást, amely négy kistérséget érintő területen koordinálja és segíti a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását.

c) Encs Város Képviselő-testülete a területfejlesztési feladatok térségi összehangolása érdekében 9 települési önkormányzattal együttműködve hozta létre az Encsi Területfejlesztési Önkormányzati Társulást.

XVII. Fejezet

Az Önkormányzat szakfeladatot ellátó szervezeti egysége

74/A. §16 A feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében a jogszabályi keretek között az önkormányzat, mint költségvetési szerv szervezeti egységeként Egészségfejlesztési Irodát, lakás-és piacfelügyeletet, valamint közterület-felügyeletet működtet.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

75. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet.

76. § (1)17 A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:

a) 1. melléklet: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

b) 2. melléklet: A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök

c) 3. melléklet: Roma Nemzetiségi Önkormányzat városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó véleményezési jogköre, a javaslatok, kezdeményezések kezelésének, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendje

d)18 10. melléklet: Az önkormányzat fő adatai és tevékenysége szakágazati és kormányzati funkciókód szerinti rendben

e) 11. melléklet: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

f) 12. melléklet: A képviselő-testület által a társulásra átruházott feladat- és hatáskörök

(2)19

1. melléklet20

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) és (9) bekezdés
Pénzügyi ágazat
Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,

2. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,

3. 2011.évi CLXXV. törvény 2. § 15. pont a) pont, illetve 20. § (3) c) pont – alapítványok kivételével

Népjóléti ágazat

Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 1993. évi III. törvény 45. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)

2. 1993. évi III. tv. 114. § (3)

3. 1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4)

Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5)

9. 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)

Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat

Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés

2. 1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés

3. 1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont

4. 1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés

5. 1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés

6. 1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés

7. 1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés

8. 1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése

9. 1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés

19. 1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés

Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat

Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszán JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

20. 2016. évi LXXIV. törvény 8.§ (2)

2. melléklet21

A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök

I. Humánágazati Bizottságra átruházott hatáskörök

1. Munkaügyi ágazat

Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

22

1.1. 1.2. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ vonatkozásában

1.3. 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d)

2. Köznevelési ágazat

Közneveléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

2.1. 2011. évi CXC. tv. 25. § (4)

2.2. 2011. évi CXC. tv. 26. § (1)

2.3. 2011. évi CXC. tv. 49. § (3)

2.4. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) b)

2.5. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) h)

2.6. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) i)

3. Művelődési ágazat

Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

3.1. 1991. évi XX. tv. 109. § (1) - javaslatot tesz a művészeti alkotás elhelyezésére

3.2. 1991. évi XX. tv. 111. § (1)

3.3. 1991. évi XX. tv. 121. § a) - javaslatot tehet a támogatásra

3.4. 1991. évi XX. tv. 121. § b) - javaslatot tehet a támogatásra

23

3.5. 3.6.24 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vonatkozásában

Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

3.7. 1997. évi CXL. tv. 56. § (4)

3.8. 1997. évi CXL. tv. 58. § (3)

3.9. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) a)

3.10. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) b) - az SZMSZ vonatkozásában

3.11. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) d)

3.12. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) g)

3.13. 1997. évi CXL. tv. 78/I. § (3)

3.14. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) a)

3.15. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) b) - SZMSZ és éves munkaterv vonatkozásában

3.16. 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §

4. Népjóléti ágazat

Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

4.1. 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) Kialakítja a támogatás

szempontrendszerét, dönt az egyes támogatási összegekről, és odaítéli a támogatást.

4.2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

4.3. 1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g) - szakmai felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában

4.4. 1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)

4.5. 1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) c)

II. Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök

5. Munkaügyi ágazat

Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó feladat-és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

2011. évi CXCIX. tv. 225/C. § (2) - az ütemezett szabadság kiadása, engedélyezése vonatkozásában

6. Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat

Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

6.1. 1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)

6.2. 1995. évi LIII. tv. 48. § (3)

6.3. 1995. évi LIII. tv. 54. § (2) - Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében, fejlesztésében.

6.4. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)

6.5. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)

7. Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat

Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

7.1. 1988. évi I. tv. 31. § (1)

7.2. 1988. évi I. tv. 31. § (2)

7.3. 1988. évi I. tv. 34. § (2)

7.4. 1988. évi I. tv. 43. § (1)

7.5. 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. § (5)

7.6. 20/1984. (XII.21.) KM rend. 2. § (9)

Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

7.7. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 24. § (1)

7.8. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

3. melléklet

Roma Nemzetiségi Önkormányzat városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó véleményezési jogköre
Véleményt nyilvánít a szociális földprogrammal kapcsolatos kérdésekben.
Véleményt nyilváníthat a lakosságot érintő önkormányzati rendelet-tervezetekről.
Figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását.
Részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben.
Figyelemmel kíséri a helyi természetvédelmi feladatok ellátását.
Véleményt nyilváníthat az önkormányzat intézményei vezetőinek kinevezése ügyében.
Egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében.
Közreműködik az általános iskolai tanulmányok befejezését követően tovább nem tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésében
A javaslatok, kezdeményezések kezelésének, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendje
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a település nemzetiséghez tartozó lakosságát érintő javaslatait, kezdeményezéseit a 21. § (2) bekezdés f) pontban meghatározott képviselője útján terjesztheti elő.
A megkeresett szerv vezetője a hatáskörébe tartozó kérdésben a kezdeményezésről a kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles érdemben nyilatkozni vagy határozni. Ha a megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez áttenni.
Amennyiben a kezdeményezés a képviselő-testület vagy valamely bizottság hatáskörébe tartozik, a beérkezett javaslatot, kezdeményezést a megkeresett szerv vezetője a képviselő-testület, vagy bizottság munkaterv szerinti soros ülésére terjeszti elő döntéshozatal céljából arra való figyelemmel, hogy a testületi szerv hatvan napon belül köteles érdemben határozni, illetve harminc – jogalkotással összefüggő kérdésben negyvenöt – napon belül érdemben nyilatkozni.
A nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe tartozó véleményezési és egyetértési jogköre körében hozott döntés meghozatalát a képviselő-testület képviseletében a polgármester a nemzetiségi önkormányzat elnökénél kezdeményezi úgy, hogy a döntést előkészítő írásos anyagot a nemzetiségi önkormányzat tagjai az elnök előterjesztésében az ülést megelőző legalább 3 nappal korábban megkapják.
A nemzetiségi önkormányzat véleményezési, illetve egyetértési jogkörében hozott döntését, vagy annak elmulasztását települési önkormányzat képviselő-testülete ülésén tanácskozási joggal részt vevő nemzetiségi önkormányzat elnöke, ennek hiányában a napirend előterjesztője ismerteti a döntéshozatalt megelőzően.
Az egyetértési és a véleményezési jog jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől, vagy az egyéb módon történő tudomására jutástól számított harminc napon belül gyakorolhatja. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat elnöke által benyújtott erre irányuló kezdeményezést a döntésre jogosult köteles a következő ülésén napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtásától számított harminc, testületi döntés esetén hatvan napon belül döntést hozni.

4. melléklet25

5. melléklet26

6. melléklet27

1. függelék a 3/2018.(II.20) rendelethez28

2. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez29

3. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez30

4. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez31

5. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez32

7. melléklet33

8. melléklet34

9. melléklet35

10. melléklet36

Az önkormányzat adatai és főtevékenysége

1. Az önkormányzat

1.1 Neve: Encs Város Önkormányzata

1.2 Törzsszáma: 725679

1.3 Adószáma: 15725675-2-05

1.4 Számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

1.5 Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.

2. Az önkormányzat székhelye 3860 Encs, Petőfi út 75.

3. Az önkormányzat telephelye: Gyermekesély Iroda 3860 Encs, Petőfi út 75.

4. Az önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladata szakágazati rend szerinti besorolással:

4.1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

031030 Közterület rendjének fenntartása

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

066010 Zöldterület-kezelés

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

047120 Piac üzemeltetése

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

104044 Biztos Kezdet Gyermekház

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

072111 Háziorvosi alapellátás

11. melléklet37

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

1.1. Nemzetiségi ügyek

RNÖ működéséhez segítségnyújtás

1.2. Közoktatási feladatok

Óvodai ellátás

1.3. Szociális ellátások

1.3.1. Házi segítségnyújtás

1.3.2. Idősek nappali ellátása

1.3.3. Szociális étkeztetés

1.3.4. Családsegítő szolgálat

1.3.5. Családsegítő Központ

1.3.6. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

1.4. Gyermekjóléti feladatok

1.4.1. Gyermekjóléti szolgálat

1.4.2. Bölcsődei ellátás

1.4.3. Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

1.4.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1.5. Közművelődési feladatok

Művelődési ház fenntartása

1.6. Kulturális szolgáltatás

Könyvtári ellátás

1.7. Sport feladatok

Sportközpont üzemeltetése

1.8. Igazgatási feladatok

Polgármesteri Hivatal működtetése

1.9. Egészségügyi feladatok

1.9.1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

1.9.2. Védőnői szolgálat

1.9.3. Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás

1.9.4. Fogászat

1.9.5. Iskola-egészségügyi ellátás

1.10. Lakás- és helyiséggazdálkodás

1.11. Helyi környezet és természetvédelem, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés

1.12. Helyi közfoglalkoztatás

1.13. Polgárvédelem, katasztrófavédelem

1.14. Piacfenntartás

1.15. Hulladékgazdálkodás

1.16. Városüzemeltetési feladatok

1.16.1. Köztisztaság

1.16.2. Közterület-felügyelet

1.16.3. Közvilágítás

1.16.4. Park- és közterület fenntartás

1.16.5. Köztemető fenntartás

1.16.6. Útfenntartás

1.16.7. Parkolás lehetőségének biztosítása

2. Önként vállalt feladatok

2.1. Közoktatási feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat működtetése

2.2. Szociális ellátás

2.2.1. Támogató szolgáltatás

2.2.2. Idősek otthona

2.2.3. Étkeztetés( dolgozói, vendég)

2.2.4. Biztos Kezdet gyerekházak működtetése

2.3. Kulturális szolgáltatás

2.3.1. Civil szervezetek támogatása

2.3.2. Városi lap és helyi TV támogatása

2.4. Sport feladatok

Sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

2.5. Egészségügyi feladatok

2.5.1. Járóbeteg szakellátás

2.5.2. Egészségfejlesztési Iroda működtetése

12. melléklet38

A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott feladat- és hatáskörök

1. Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök:

Településüzemeltetési ágazat

Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és hatáskörök

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretén belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 19. pont, valamint 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27 a) pont

2. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök

Egészségügyi ágazat

Kötelező egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közfeladat keretén belül a háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése, biztosítása, a szolgáltatási szerződés megkötése

2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 2015. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés c)

1

A bevezető az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 15. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 20. § az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 21. § (3) bekezdése az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 32. § az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 37. § az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 39. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 43. § (2) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 45. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 47. § (4) bekezdése az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 51. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 62. §-t az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 71/A. §-t az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

16

A 74/A. § az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 76. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 76. § (1) bekezdés 10. pontját az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

19

A 76. § (2) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 1.1. pontját az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 2. melléklet 3.5. pontját az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 2. melléklet 3.6. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 4. mellékletet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Az 5. melléklet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. melléklet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 1. függelék a 3/2018.(II.20) rendelethezt az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 2. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethezt az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 3. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethezt az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 4. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethezt az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

32

Az 5. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethezt az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 7. mellékletet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be. A 7. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 8. mellékletet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése iktatta be. A 8. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 9. mellékletet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be. A 9. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 10. mellékletet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet az Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 10. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 11. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

38

A 12. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.