Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete

a választási plakátok, molinók elhelyezéséről

Hatályos: 2019. 03. 29 - 2022. 02. 11

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete

a választási plakátok, molinók elhelyezéséről1

2019.03.29.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a választási plakátok, molinók önkormányzati tulajdonban levő dolgokon történő elhelyezéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) E rendelet célja, hogy Keszthely Város Önkormányzata az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési képviselő, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatos kampánytevékenységek során a hirdetési tevékenységre, választási kampányidőszakban a plakátok, molinók közzétételére vonatkozó közterület-használatról szóló szabályokat megállapítsa.

(2) E rendelet rendelkezéseit Keszthely város közigazgatási területén kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.). VIII. Fejezetében meghatározott választási kampány során a Ve. 144. §-ában meghatározott plakátot kíván elhelyezni Keszthely város közigazgatási területén.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a választási szervek hivatalos hirdetményeinek, választással kapcsolatos tájékoztatóinak elhelyezésére.

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki azon reklámhordozók használatára, melyek a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) előírásainak megfelelően, valamint a reklámgazdával megkötött szerződés alapján a közterületek reklámcélú hasznosításáról szóló ún. reklámgazda szerződés tárgyát képezik.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1.emlékmű: a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott emlékmű;
2.molinó:a Ve.144. § (1) bekezdésében meghatározott plakát fogalma alá eső, két felület között kifeszített, a jelöltet, vagy a jelölő szervezetet egyik vagy mindkét oldalán megjelenítő a Tkr. 4. § (17) bekezdése szerinti hirdetőeszköz;
3.plakát: a Ve. 144. § (1) bekezdésben meghatározott fogalom;
4.jelölő szervezet: a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott szervezet.

3. §

A kihelyezés szabályai

(1)A választási kampányban résztvevő jelölő szervezetek és jelöltek a kampány időtartama alatt az alábbi módon és helyszíneken térítésmentesen elhelyezhetik választási plakátjaikat, molinóikat:
a)közterületen választási plakátot az önkormányzat által kihelyezett meglévő, a rendelet 1. melléklete szerinti hirdetőhelyekre;
b)a Sétáló utcán molinó kihelyezésére van lehetőség a rendelet 2. mellékletében meghatározott helyeken.
(2)Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak az önkormányzat által biztosított felület igénybevételére.
(3)Nem megengedett a választási plakát, molinó elhelyezése:
a)az (1) bekezdésben megjelölt helyek, valamint a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletben meghatározott egységes hirdető-berendezések kivételével önkormányzat tulajdonában, illetve önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok kezelésében lévő dolgokon;
b)parkokban, közterületen álló fákon, utcabútorokon, szökőkúton;
c)közterületen álló emlékműveken;
d)közterületi út, járda, kerékpárút burkolatán festett, rajzolt, vagy ragasztott kivitelben;
e)önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok kezelésében levő dolgokon.

4. §

Plakát kihelyezése

(1)Az önkormányzat a választási kampányban résztvevő jelölő szervezetek, illetve jelöltek részére a rendelkezésre álló felület mértékéig az 1. mellékletben meghatározott hirdetőhelyeken
a)az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezetenként, jelöltenként hirdetőhelyenként egy-egy db, a jelöltek számától függően A3 nagyságú vagy A4 nagyságú;
b)az Európai Parlamenti képviselők választásán jelölő szervezetenként hirdetőhelyenként egy-egy db A3 nagyságú;
c)a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson jelölő szervezetenként, jelöltenként hirdetőhelyenként egy-egy db, A4 nagyságú;
d)helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson jelölő szervezetenként, jelöltenként hirdetőhelyenként egy-egy db, A4 nagyságú
plakát elhelyezésére lehetőséget biztosít.
(2)A plakát helyeinek sorrend szerinti kijelölését az önkormányzat a jelölő szervezetek, jelöltek közötti sorsolás útján állapítja meg.
(3)Amennyiben igénybejelentéssel több résztvevő jelentkezik, mint amennyi a rendelkezésre álló helyek száma, a „felületet nem tud biztosítani” megjelöléssel kell kiegészíteni a sorsolandó helyek számát.

5. §

Molino kihelyezése

(1)Közterületen választási molinó elhelyezésének céljából az országgyűlési képviselők választásán, valamint az Európai Parlamenti képviselők választásán, az önkormányzat a Sétáló utcán a rendelkezésre álló felület mértékéig a 2. mellékletben meghatározott helyeken a választási kampányban résztvevő jelölő szervezet, illetve jelölt részére hirdetőhelyenként egy-egy db, 3 méter* 0,5 méter nagyságú molinó kihelyezésére lehetőséget biztosít.
(2)A molino helyeinek sorrend szerinti kijelölését a jelölő szervezetek, jelöltek közötti sorsolás útján állapítja meg.
(3)Amennyiben igénybejelentéssel több résztvevő jelentkezik, mint amennyi a rendelkezésre álló helyek száma, a „felületet nem tud biztosítani” megjelöléssel kell kiegészíteni a sorsolandó helyek számát.

6. §

Az igénybejelentés

(1)A jelöltek, a jelölő szervezetek a választási plakát és molinó elhelyezésére vonatkozó kérelmüket a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon tehetik meg legkésőbb a bejelentett jelöltek, jelölő szervezetek, listák szavazólapi sorrendjének az arra illetékes választási szerv általi sorsolását követő munkanap 16.00 óráig.
(2)A jegyző a bejelentéseket nyilvántartásba veszi.
(3)A beérkezett igények alapján a sorsolásra a (1) bekezdés szerinti határidő leteltét követő munkanapon kerül sor.

7. §

A sorsolás

(1)A sorsolást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. A három főből álló sorsolási bizottság tagjai a hivatal közgazdasági osztályvezetője, valamint 2 fő vagyongazdálkodási ügyintéző, akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott köztisztviselők.
(2)A sorsoláson a jelölő szervezetek, jelöltek, illetve képviselőik jelen lehetnek.
(3)A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet készít, a sorsolás eredményét jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel állapítja meg, melyről a jelölt, a jelölő szervezet kivonatot kérhet.
(4)A jelöltekkel, jelölő szervezetekkel a sorsolás eredményét a jelen levőkkel szóban, valamint minden igénybejelentővel haladéktalanul elektronikus úton is közölni kell.
(5)Az adott eljáráshoz kapcsolódó sorsolás és a kihelyezés technikai menetét a választás kitűzését követően megjelenő, a vonatkozó választási határidőket megállapító jogszabály hatályba lépését követő 30 napon belül megalkotandó belső szabályzat határozza meg.

8. §

Záró rendelkezések

(1)Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki:
„(4)Nem terjed ki a rendelet hatálya
e)az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési képviselő, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatos hirdetési tevékenységre.

1. melléklet

Az un. háromszög alakú hirdető-berendezések helyei:
(Berendezésenként egy oldal, 1245* 1640 mm felület)

a) Fő tér 2 db

b) Energia tér 1 db

c) Zenepavilon 1 db

2. melléklet

A Sétáló utcán található, molinók elhelyezésére alkalmas huzalok helyei:

1. Kossuth L. u. 33. (Zalai Hírlap) - Kossuth L. u. 30. (Dinter)

2. Kossuth L. u. 25. (Keszthely Tourist) - Kossuth L. u. 24. (Éva Ruházat)

3. Kossuth L. u.19. (Coop ABC) - Kossuth L. u. 18. (Cafe&Snack pizzeria)

4. Kossuth L. u.15. (Kultúrcikk) - Kossuth L. u. 14. (Trend cipőbolt)

5. Kossuth L. u. 11. (Erste Bank) - Kossuth L. u.12. (Magenta bolt)

6. Kossuth L. u. 7-9. (Fogászat) - Kossuth L. u.10. (J. Press)

7. Kossuth L. u. 3. (Tabak) - Kossuth L. u. 4. (Optika)

3. melléklet

BEJELENTÉS
Választási plakát/molinó kihelyezéséhez
Bejelentő adatai2:
Jelölt neve: ________________________________________________________________
Jelölő szervezet neve: ________________________________________________________
Kapcsolattartó neve: ________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________
Telefonos elérhetőség: _______________________________________________________
Elektronikus elérhetőség: _____________________________________________________
A bejelentés az alábbi kampányeszköz kihelyezésére vonatkozik3:
Választási plakát:
Molinó:
A választási plakát/molinó kihelyezésének sorsolásán részt kíván venni4:
Igen
Nem
Keszthely, 2019. ………………
__________________________________ bejelentő/kapcsolattartó
1

Az önkormányzati rendeletet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 12. napjával.

2

Jelölt/jelölő szervezet neve, jelölő szervezet esetén a kapcsolattartó neve, illetve az elektronikus elérhetőség megadása kötelező

3

Mindkét lehetőség megjelölhető

4

A megjelölt válasz a sorsolás napjáig formai kötöttség nélkül bármikor megváltoztatható