Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról

Hatályos: 2022. 04. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról

2022.04.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában rögzített felhatalmazás alapján a közterület használatának szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet területi hatálya Keszthely város közigazgatási területének valamennyi közterületére kiterjed.

(2) Közterület az önkormányzat tulajdonában lévő az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magán és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki (amely) e rendeletben foglaltak szerint közterületet használ.

(4)12 Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a Vásárokról, piacokról szóló önkormányzati rendelet által szabályozott árusítói tevékenységekre.

b) A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet által szabályozott közterület-használat esetében.

c) a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvények közterület használatára.

d) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek körmeneteire

e) az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési képviselő, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatos hirdetési tevékenységre.

(5)34 E rendelet szabályait a reklámhordozókra és egyéb információs kiegészítő berendezések elhelyezésére Keszthely Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: településképi rendelet) foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

(6)5 A közterületek felbontására és a közúton folyó munkákra vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata vonatkozó rendeletében foglaltak az irányadók.

II. Fejezet

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

(3)6 A közterület rendeltetésétől eltérő használata (továbbiakban: közterület-használat) kérdésében Keszthely Város Önkormányzata – 4. §-ban meghatározott eseteket kivéve - önkormányzati hatósági hatáskörben hoz döntést, amely hatósági szerződés megkötése vagy hatósági határozat lehet.

III. Fejezet

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS7

A közterület-használat iránti kérelem8

3. §9 (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet kizárólag a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt lehet benyújtani. A formanyomtatványt elektronikus úton oly módon lehet benyújtani, hogy az aláírt formanyomtatványt és annak mellékleteit személyesen a polgármesteri hivatalban vagy az elektronikus levélhez csatolva küldik meg a formanyomtatványon megadott elektronikus levélcímre.

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet – a közfeladat ellátására vonatkozó, a közfeladat ellátásához szükséges mértékű közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem kivételével – legkésőbb a tervezett használat megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati ügy elbírálása során figyelembe kell venni a városképi, városarculati, városimázs, városrendezési, városfejlesztési, városrehabilitációs, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi, zajvédelmi, közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági, gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési, szociális, kereskedelmi, turisztikai és vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási, valamint közérdekre, közcélra vonatkozó szempontokat, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, lakossági jelzéseket.

Közterület-használati szerződés nélkül közterületen végezhető tevékenységek

4. § (1) Közterület-használati szerződés és díjfizetés nélkül végezhető nem rendeltetésszerű közterület-használati tevékenységek:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c)10 a közterületen, illetve az alatt, vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,

e)11 a tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom akció) szilárd törmelék konténerek 72 órát meg nem haladó és a közlekedést nem zavaró tárolásához a közterületet használó felelősségére.

f) rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez.

g) saját beépítetlen telekrésszel nem rendelkező épületeknél, hulladékgyűjtő edény elhelyezéséhez.

(2) Közterület-használati szerződés nélkül, polgármester által kiadott tulajdonosi hozzájárulással, díjfizetés nélkül végezhető nem rendeltetésszerű közterület-használati tevékenységek:

a) az önkormányzat saját és intézményei beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok,

b) az önkormányzat saját és intézményei szervezésében megtartott – elsősorban sport, kulturális és ifjúsági célú – rendezvények,

c) díszfa, dísznövény ültetése és elhelyezése, valamint utcabútorok pihenés céljából történő elhelyezése.

(3)12 Közterület-használati szerződés nélkül, polgármester által kiadott tulajdonosi hozzájárulással, díjfizetés mellett végezhető nem rendeltetésszerű közterület-használati tevékenységek:

a) tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom akció) szilárd törmelék konténerek 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása,

b) építési munkával kapcsolatos állvány, építési terület, építőanyag, törmelék elhelyezése és 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása.

(4)13 A (2)-(3) bekezdések szerinti közterület-használatra irányuló kérelmet a 2 melléklet szerinti formanyomtatványon a használó a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal köteles benyújtani.

A közterület-használati szerződés alapján történő hasznosítás

5. § (1)14 A közterület rendeltetéstől eltérő használata az 1. mellékletben felsorolt esetekben az Önkormányzattal kötött közterület-használati szerződés megkötése után lehetséges. A közterület-használati szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre köthető.

(2) Közterületet rendeltetéstől eltérő használatra – kivéve a 4. §-ban meghatározott eseteket - csak érvényes közterület-használati szerződés birtokában lehet igénybe venni. A közterület-használati szerződés eredeti példányát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(3)15 Amennyiben a közterület-használatról szóló hatósági szerződés az önkormányzat általi aláírásáról szóló értesítés kézbesítését követő 15 napon belül a kérelmező aláírásának hiánya miatt nem jön létre, az eljárás okafogyottá válik, megszüntetésre kerül.

A közterület-használatról szóló hatósági szerződés16

6. §17 (1) A közterület-használatról szóló hatósági szerződés megkötése a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület-használatról szóló hatósági szerződés kötelező tartalma:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;

g) a jogosultnak a közterületen végzett tevékenységében közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;

k) a jogosult kötelezettségét a közterület-használati hozzájárulásában szereplő bármely adatában történő változás 15 napon belüli bejelentésére;

l) reklámhordozók és egyéb információs kiegészítő berendezések, megállítótábla elhelyezéséhez, fennmaradásához igényelt közterület-használat esetén a településképi bejelentési eljárás lefolytatása eredményeképp született megállapításokat;

m) azon kikötést, hogy amennyiben a közterület-használati szerződés hatálya alatt az igénybe vett négyzetméter tekintetében változás következik be, azt a használó köteles a díjfizetés igazolásával egyidejűleg a változást megelőzően 5 nappal bejelenteni, mely nem minősül a szerződés módosításának, de a bejelentés a szerződés elválaszthatatlan részét képezi,

n) a közterület-használat egyéb feltételeit.

(3) Közterület-használati szerződés nem köthető:

a) közúti űrszelvényen belüli területre, kivéve: építési munkák területe, sport-kulturális rendezvények és vásárok, valamint közúti jelzések láthatósága biztosítható és közútkezelői hozzájárulással rendelkezik., valamint járműforgalom elől elzárt közutak területére,

b) közúti szolgáltatást végző járművek elhelyezésére a város műemléki jelentőségű területein Balaton-parti zónában, lakótelepeken, kivéve: személyszállítási-szolgáltatás esetén.

c) ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet hiányosan nyújtották be és a kérelmező az erre vonatkozó hiánypótlási felhívásnak sem tett eleget,

d) azzal, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület jogellenes közterület-használata miatt vele szemben kiszabott közigazgatási bírságot nem fizette meg;

e) annak, aki az Önkormányzat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyében hozott végleges döntésben foglalt kötelezésnek nem tett eleget.

f) azzal, akinek az Önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van, a tartozások kiegyenlítéséig.

A közterület-használati díj

7. § (1)18 A közterület-használati díj a végzett tevékenységnek, a közterület-használat mértékének és időtartamának, valamint az igénybe vett közterület övezeti besorolásának alapul vételével kerül megállapításra. Az alkalmazandó nettó díjtételeket az 1. melléklet rögzíti.

(2) A díjszabás során alkalmazandó övezeti besorolások meghatározása:

a) A kiemelt övezet meghatározása: a Kossuth L. u. Sétáló utcai szakasza ( a Kossuth L. u. l. számú és 2. számú ingatlan északi telekhatárait összekötő egyenes, és a Fő tér 1. számú és Kossuth L. u. 35. számú ingatlanok déli határvonalait összekötő egyenes által határolt terület), a Fejér György utca a Kossuth L. utcától a Fejér Gy. u. 11. számú ingatlan nyugati határvonalának meghosszabbításáig, valamint a Kastély utcai közterületek, illetve a Fő tér teljes területe a Kossuth L. utca Sörház és Helikon utca metszésvonaláig.

b) I. övezet meghatározása: a Deák F. u., Kossuth L. u., Mártírok u., Park u. , Petőfi S. u. , Lovassy S. u. , Rákóczi tér, Szalasztó u. , Kastély u., Sopron u., Bástya u., Pál u., Georgikon u. területe és az általuk határolt területek. Balaton-parti terület: a vasútvonal a Balaton a Borbás V.sétány és a Sport Camping északi telekhatár vonalának meghosszabbítása által lehatárolt terület. Kivéve: a kiemelt övezet területe.

c)19 II. övezet meghatározása: Bercsényi u., Béri B. Á. u., Festetics u., Csárda u. a Vasútvonal, Nyárfa u., Tapolcai u., Martinovics u., Csapás u., Hévízi u., Pál u. területe és az általuk határolt területek és az általuk határolt területek. Kivéve: a kiemelt és az I. övezet területét.

d) III. övezet meghatározása: Az I. és II. övezethatárokon kívül eső területek.

8. § (1)20 Közterület-használati díj megfizetésének szabályozása:

a) Az 1 évre vagy azt meghaladó időtartamra kötött szerződés esetén a közterület-használati díj negyedéves részletekben fizetendő.

b) A közterület-használati díj havi részletekben is fizethető, amennyiben a havi közterület-használati díj mértéke eléri, vagy meghaladja a 10.000,- Ft + ÁFA összeget.

c) A szerződő felek a közterület-használati szerződés megkötésekor a közterület-használati díjnak az a.) és b.) pontban leírtaktól eltérő, nagyobb részletekben történő fizetésében is megállapodhatnak.

d) A vendéglátó-ipari előkertek esetében a felek – kivéve a június 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakot - a közterület-használati díjnak félhavi részletekben történő fizetésében is megállapodhatnak.

e) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti díjszabás napi díjat állapít meg, a felek a közterület-használati díjnak az a.) és b.) pontban leírtaktól eltérő – a területhasználathoz igazodó – részletekben történő fizetésében is megállapodhatnak.

(1a) A használatba vevő köteles a közterület használatának megkezdését megelőzően az esedékes használati díjat a használatba adó költségvetési elszámolási számlájára befizetni. A közterület-használat megkezdésének elengedhetetlen feltétele a közterület-használati díj befizetése. A közterület használat díjának átutalásáról vagy befizetéséről szóló igazolást a használatba vevő köteles magánál tartani.

(2)2122

9. § Kiemelt jelentőséggel bíró, újonnan épített vagy felújított közterület és annak tartozékai igénybe vétele esetén, a használatba veendő közterület állagmegóvása érdekében a közterületet használatba adó jogosult a közterület-használati szerződésben – a terület mértékétől és a rendezvény jellegétől függően - legfeljebb 500.000,- Ft összeg erejéig a közterületet használatba vevő szerződő fél részére biztosíték fizetési kötelezettséget előírni. A biztosítékra vonatkozó szabályokat szerződő felek a közterület-használati szerződésben rögzítik.

10. § (1)23 A díjtételekből január 1 – május 31-ig, illetve szeptember 1 – december 31-ig 50 %-os díjmérséklést kell adni az 1. melléklet I., II., III. övezetére vonatkozó 15., 16., 20., 21. sorszámú és a kiemelt övezetekre vonatkozó 5., 6., 9., 10. sorszámú pontjaiban felsorolt tevékenységekre.

(2)24 Az alapdíjból 30 %-os díjmérséklést kell adni a Fejér Gy. utca vonatkozásában az 1. melléklet „kiemelt övezetének” 5., 6., 9., 10. sorszámú tevékenységekre, továbbá az alapdíjból 20 %-os díjmérséklést kell adni a Kastély utca vonatkozásában az 1. melléklet „kiemelt övezetének” 5., 6., 9., 10. sorszámú tevékenységekre.

(3) 40 %-os díjmérséklést kell adni a kereskedelmi egységek részére június 1 – augusztus 31-ig, amennyiben a kereskedelmi egység képviselője az adott hónapot megelőzően nyilatkozik arról, hogy az üzlet a hét minden napján 21.00 óráig nyitva tart. Amennyiben egy hónapon belül 3 alkalommal ezt a vállalást nem teljesíti, úgy a kedvezményt köteles visszafizetni, továbbá 1 havi bérleti díjnak megfelelő pótdíjat köteles fizetni.

(4) Vendéglátó előkertekben csak a rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerinti bútorzatot helyezhetnek el a közterületen.

Mentesség közterület-használati díj fizetése alól

11. § (1) A 4. §-ban rögzített mentességeken kívül, az 1. számú melléklet figyelembevételével a közterület-használati szerződés megkötése mellett az alábbi esetekben nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) közintézményi közterület-használat esetén,

b) a sport, kulturális és ifjúsági célú, valamint a civil szervezetek által szervezett nem üzleti jellegű, közcélú rendezvények közterület-használata esetén,

c) saját beépítetlen telekrésszel nem rendelkező épületeknél, 1 m3-t meghaladó hulladékgyűjtő edény elhelyezése esetében,

d) gyógyszertári széf elhelyezése, valamint postai előreszállító oszlop telepítése esetén.

(2)25 A polgármester egyedi esetekben – különösen helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetén - közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre részben, vagy egészében felmentést adhat.

IV. Fejezet

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK EGYES ESETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA

Üzleti kitelepülésekkel, árubemutatásokkal, vendéglátó-ipari előkertekkel kapcsolatos előírások

12. § (1)

a) A kiemelt és az I. sz. övezetben csak azzal köthető meg a közterület-használati szerződés, akinek az ott működő üzlet felett rendelkezési joga van, továbbá Keszthely Város Jegyzője által záradékolt jogerős működési engedéllyel rendelkezik. Egy üzlet esetében csak egy használati szerződés köthető. Kivéve: szilveszteri kellékek árusítása, az I. számú övezetben a Balaton-parton vattacukor, pattogatott kukorica árusítása.

b) Vendéglátó előkertek esetében a használt terület egy adott pontból kiinduló, 1 db mértani síkidommal (négyszög, háromszög, kör) lefedhető, összefüggő terület lehet.

c) A kiemelt övezetben maximum 4 m2-t bérelhetnek a kereskedelmi egységek, amelyek közvetlen bejárattal rendelkeznek a közterületre, kivéve a Kossuth L. u. 20-22. számú épület, ahol – a vendéglátó előkertek kivételével - 1-1 m2 nagyságú közterületet bérelhetnek a kereskedelmi egységek. Több kereskedelmi egységgel rendelkező üzletház előtt levő közterületen jogerős működési engedéllyel rendelkező üzletenként 2-2 m2 közterület adható bérbe árubemutatás céljára.

d) A kiemelt övezetben az árubemutatás az üzlethomlokzattal párhuzamos, a homlokzattól számított 1 m-es kivéve a Fejér Gy. u., ahol 2 m-es közterületi sávban történhet.

e) A Balaton-part Park-bazársor D-i oldalán lévő üzletek kitelepülése a burkolt közterületi járdától számított 2 m-es védősáv szabadon hagyásával lehetséges, kivéve a 3817/4 hrsz-ú területen lévő Flóri Falatozótól K-i irányban lévő üzleteket. Továbbá nem köthető közterület-használati szerződés a bazársor északi oldalán pavilon elhelyezésére és azokhoz kapcsolódó árubemutatási tevékenységre.

f) A kiemelt övezetben az árubemutatás kizárólag e § (3) bekezdés f) pontja szerinti látványterv alapján jóváhagyott árubemutató állványon történhet. Egy üzlet legfeljebb 4 db árubemutató állványt helyezhet ki a közterületre. A mobil árubemutató állványt és mobil napernyőt az üzlet esti zárásával egyidejűleg a közterületről el kell távolítani. Az árubemutató állvány alapterülete legfeljebb 1 m2 lehet, de az ennél kisebb alapterületű állványt minimálisan 0,5 m2-el kell az alapterület számításnál figyelembe venni. Minden megkezdett m2-t a díjszámításnál egész m2-ként kell figyelembe venni. A napvédővel ellátott árubemutató állvány és a közterülethez rögzített napernyő nem használható.

g)26 Az árubemutatás védelme céljából az üzlet homlokzatára szerelhető (kitekerhető) fix napernyő alkalmazható, melyet az üzlet esti bezárásakor össze kell csukni. Ettől eltérően mobil napernyő kizárólag akkor alkalmazható, ha a kormányhivatal a homlokzaton napernyő elhelyezését nem hagyja jóvá. A homlokzatra szerelhető napernyő építési engedély köteles. A fix napernyő járda szinttől mért minimális magassága legalább 2,20 m, a homlokzattól való kinyúlása legfeljebb 2,00 m lehet.

h) A Fő tér 1-9. számú ingatlanok előtti közterületen – helyi üzletek kitelepülése, árubemutatás vonatkozásában - csak élelmiszer-, ital-, zöldség- és gyümölcsáru bemutatására köthető közterület-használati szerződés.

(2)

a) A közterület-használati szerződés önálló árusító helyek és üzletek előtti közterületen történő értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek árusítására köthető.

b) Az a) pontban megfogalmazott szabályozás nem vonatkozik az üzletek által igénybe vehető közterületi sávban, valamint az országos és helyi ünnepekhez kapcsolódó árusításra.

(3)

a) 27 A vendéglátó-ipari előkertek közterület-használata a településképi rendeletben foglaltak figyelembe vételével történhet.

b) A kiemelt övezetben a vendéglátó előkertek esetében is az üzlet homlokzatára szerelhető (kitekerhető) fix napernyő alkalmazható. Amennyiben a napernyő a vendéglátó előkertet nem fedi le, vagy kinyúlása a fák miatt akadályozott, úgy ott az üzlet homlokzatára szerelt napernyő mellett egyéni elbírálású látványterv alapján a homlokzatra szerelt napernyő színével megegyező mobil napernyő is alkalmazható. A napernyők (összecsukva) és a bútorzat az üzlet esti zárása és másnapi nyitása között a közterületen maradhatnak, azokat csak az üzemelés szüneteltetése idejére kell a közterületről eltávolítani.

c) A kiemelt övezeten belül a vendéglátó-ipari előkertek elhelyezésére vonatkozó külön előírások:

ca) a Kossuth L. utcában az üzlethomlokzattól a középső gránitsáv és a bazaltkő burkolat határáig létesíthető, kivéve a Kossuth L. u. 20. számú, valamint a Kossuth L. u. 1-3. számú épület előtti közterületet,

cb) a Kossuth L. u. 20-22. számú épület előtt, a homlokzattól számított 4 méteren belül létesíthető,

cc) A Fejér Gy. utcában a 9. számig az épületek homlokzatától számított 3 méteren belül létesíthető,

cd) A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a szomszédos ingatlan előtt is létesíthető vendéglátó előkert.

d)28

e)29 Az igénybe vehető közterület nagyságát, - amennyiben annak felső határa korlátozva van, - az 1. melléklet tartalmazza.

f)30 A kiemelt övezetben a napernyők és a vendéglátó előkertek kialakítását, bútorait és árubemutató eszközeit a történeti belvárosban kialakult anyaghasználathoz és színvilághoz kell igazítani. A napernyő felülete semminemű reklámot, feliratot – kivéve cégnév - nem tartalmazhat.

(4)

a) A közterületen elhelyezett, árukészlet védelmét szolgáló mobil napernyő felülete maximum kétszerese lehet az árubemutatásra bérelt közterület mértékének, de nem haladhatja meg a 6 m2-t. A napernyők elhelyezése úgy lehetséges, hogy a díszfák koronájához az ernyőfelület és a tartószerkezet ne érjen hozzá és az egyéb növényzet se károsodjon.

b)3132 Az üzlethomlokzaton, nyílászárókon, vagy azokon elhelyezett rácson, árucikket, egyéb reklámot kifüggeszteni tilos.

c)33343536 A településképi rendeletben meghatározott reklámeszközöket, valamint a megállító táblát a jelen rendelet alapján végezhető tevékenységekre igénybe vett – arra közterület-használati szerződést kötött – közterületen kívül kell elhelyezni és ezen eszközökről a közterület-használati szerződés külön rendelkezik.

d)37 A településképi rendeletben településképi bejelentéshez kötött kérelmek esetén közterület-használati hozzájárulás kizárólag a településképi rendeletben meghatározottak szerinti területeken, az ott meghatározottak szerinti forma elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.

e)38 A d) pontban meghatározott közterület-használatra vonatkozó kérelem esetén a szükséges településképi bejelentési eljárás lefolytatására hivatalból kerül sor. A közterület-használati szerződés tartalmazza a településképi eljárás eredményeképp született megállapításokat, vagy annak rögzítését, hogy településképi bejelentési eljárás lefolytatására nem volt szükség.

(5)

a) E rendelet szabályozása szerint közterület-használati szerződés nélkül az I. számú mellékletben felsorolt, valamint a rendelet által tiltott tevékenységek folytatásához tartozó tárgyak közterületen nem tárolhatók, a jegyző a tárgyak elszállítására kötelezi a tulajdonost. Amennyiben a tulajdonos a tárgyak elszállításáról a felszólítás ellenére sem gondoskodik, a jegyző elszállíttatja a közterületen illegálisan tárolt tárgyakat. A szállítási és egyéb költség a tárgyak tulajdonosát terheli. A felszólítást követően - közzététel, vagy levél útján - adott határidő letelte után az önkormányzat a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni.

b) Amennyiben a közterület használathoz zenei rendezvények kapcsolódnak, a közterület használati szerződés csak abban az esetben köthető, ha a rendezvényhez az igénylő a zajkibocsátási határértéket megállapító határozat egy példányát csatolta.

c) Büfékocsik és árusításra átalakított lakókocsik, üzleti sátrak közterületen nem helyezhetők el, kivéve az éves rendezvénytervben szereplő városi rendezvényeket.

Mozgóárusítással és mozgóbolti tevékenységgel kapcsolatos szabályozás

13. § (1) Mozgóárusítás a városi rendezvényekhez kapcsolódó árusítások alkalmával a város egész területén folytatható, egyébként mozgóárusításra vonatkozó közterület-használati szerződés csak az I. övezet Balaton-parti szakaszára, ideiglenes vagy idényjellegű árusításra köthető.

(2) A mozgóárusítás díjának meghatározásakor minden megkezdett m2 egésznek számít. Amennyiben az árusítás útvonala több övezetet érint, a fizetendő díj megállapítása során a magasabb díjösszeget kell alapul venni.

(3) Városképi követelményekre tekintettel, valamint a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében mozgóbolti tevékenység az alábbi területeken nem folytatható: a Bercsényi u. – Béri B. Á. u. – Festetics u. – Kossuth L. u. – Mártírok útja – Kazinczy u. – Lovassy u. – Vásár tér - Lehel u. – Sopron u. – Bástya u. – Pál utcákban és az általuk határolt tömbben, a Vasútvonal és a Balaton által határolt tömbben, a Goldmark K. u. és Tompa M. u. temetői szakaszán, az Ady E. u. – Erkel F. u. – Darnay u. - Tapolcai út által határolt tömbben, valamint a Hévízi úton, Csapás úton, Zsidi úton, Tapolcai úton, Fenéki úton, Páhoki úton és a Georgikon utcában.

(4) Közérdekből a lakosság nyugalma érdekében mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység a kijelölt területeken az alábbi feltételek mellett folytatható:

a) Keszthely Város közigazgatási területén belül az árusításkor hangjelzés (duda, dallamkürt, stb.) nem adható, valamint hangosítás, hangos reklám nem használható.

b) Mozgóbolti árusítás kizárólag hétfőtől péntekig 9-13 és 15-19 óra között, valamint szombaton 9-13 óra között folytatható. Szombat 13 órától és vasárnap, valamint ünnepnapokon mozgóbolti tevékenység nem folytatható.

14. §

A járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályozás

15. § (1)

a) Az a jármű, melynek megengedett legnagyobb össztömege a 3.500 kg-ot meghaladja közterületen csak közterület-használati szerződéssel tárolható. Szerződés kizárólag a város III. övezetére köthető. A jármű üzembentartója vagy tulajdonosa köteles a közterület-használati szerződést vagy annak másolatát a járműn jól látható és olvasható helyen (a szélvédőüveg mögött) kifüggeszteni.

b) Közúti közlekedésre alkalmatlan járművet és roncsot (érvényes műszaki vizsgával vagy rendszámmal nem rendelkező jármű) főútvonalon, gyűjtő és lakóúton, parkolóban, valamint egyéb közterületen tárolni tilos. A jegyző a jármű elszállítására írásban kötelezi annak az üzembentartóját, illetve tulajdonosát. Amennyiben a tulajdonos vagy üzembentartó a jármű elszállításáról felszólítás ellenére sem gondoskodik, a felszólítást követő 8 napon belül a járművet a jegyző elszállíttatja. A szállítással, őrzéssel, megsemmisítéssel kapcsolatos költségek a jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját terhelik.

c) Ha a gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítandó a kijelölt tároló helyre. Az elszállítást közvetlenül megelőzően jegyzőkönyvet kell felvenni és fényképet kell készíteni a járműről.

d) Nem kell tároló helyre szállítani azt a járművet, melynek tulajdonosa (üzembentartó) nem állapítható meg s mely a szakértői vélemény szerint alkatrészként bontva sem értékesíthető. Az ilyen járművet hulladékként kell értékesíteni.

(2) Az elszállításra szerződött vállalkozás a járművet felelős őrzésbe veszi, majd a helyileg szokásos módon való közzététel útján felszólítja a tulajdonost, hogy az addig felmerült költségek megtérítése mellett a járművet átveheti.

(3) Ha a gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója nem állapítható meg vagy a tulajdonos a közzétételt követő 15 napon belül nem jelentkezik, szakértő bevonását követően a jármű értékesítésre vagy megsemmisítésre kerül.

A közterület filmforgatási célú használata

16. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 10 napot. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4)

a) A közterület használati díj összege 20%-kal csökkenthető, amennyiben a közterület-használat nem haladja meg az 5 napot. Amennyiben a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg az 5 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

b) A közterület használati díj összege 50%-kal csökkenthető, ha a film forgatásának célja Keszthely történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, a Keszthely székhellyel működő önkormányzati és államigazgatási szervek tevékenységének bemutatása.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) A turisztikailag kiemelt területeken (Balaton part, Sétáló utca) a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.

(7) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(8) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(9) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan az önkormányzat érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkezik, a közterület-használat jóváhagyása nem adható meg.

V. Fejezet

17. §39

VI. Fejezet

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

18. §40 (1) A közterület-használati szerződés megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;

d) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

e) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

f) a jogosult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.

g) Ha a közterület-használat zenei rendezvényekkel együtt, illetve azokkal összekapcsolódva történik, és a rendezvény zajszintje a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott zajkibocsátási határérték szintjét meghaladja, a használatba adó a közterült-használati szerződést azonnal felmondhatja.

(2) A közterület-használati szerződés megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni a jogosult részére, amennyiben a szerződés megszűnése a kérelmezőnek nem felróható.

VII. Fejezet

A KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

19. § (1) A közterületek állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát állandóan, a város egész területére kiterjedően ellenőrizni kell.

(2) Az ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:

a) a szerződött, ill. szerződés nélküli közterület-használatokat,

b) a közterület tisztaságát, gondozását,

c) e rendeletben és a közterület-használati szerződésben, valamint az ide vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,

(3)41 Az ellenőrzési tevékenységet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának Közterület-felügyelete látja el.

(4)4243

(5)44

20. §45 (1) Jogellenesen használja a közterületet az, aki a rendelet előírásait megszegve közterület-használati szerződés vagy határozat nélkül, illetve a megállapított közterület-használati díj megfizetése nélkül, vagy a meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon (így különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó területen) használja a közterületet. A jogellenes közterület-használó a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szerv vagy személy felszólítására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén, bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igény nélkül azonnal helyreállítani.

(2) A jogellenes közterület-használó köteles a jogellenes közterület-használatának céljára, időtartamára, helyére, módjára és mértékére tekintettel a megállapított közterület-használati díjat megfizetni.

(3) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az

a) élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy

b) jelentős közérdekből egyébként indokolt.

Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

Közigazgatási szankciók46

20/A. § (1) Aki a rendeletben előírt kötelezettségeket elmulasztva a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül, illetve a megállapított közterület-használati díj megfizetése nélkül, vagy meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon használja, közigazgatási szabályszegést követ el és vele szemben - ha cselekménye egyébként más jogszabályban meghatározott jogsértést nem valósít meg - közigazgatási bírság szabható ki a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A kiszabható közigazgatási bírság mértéke természetes személyek esetén legfeljebb kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.

(3) A közterület-felügyelő a közterület használatának ellenőrzése során az (4) bekezdésben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával annak törvényi feltételei fennállnak.

(4) A kiszabható helyszíni bírság mértéke természetes személyek esetén legfeljebb ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig legfeljebb ötszázezer forint lehet.

(5) Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a közterület-felügyelő a rendelkezésre álló és megfelelően rögzített adatok jegyzőkönyvvel való megküldésével tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt az (1) bekezdés szerinti jogsértés megtörténtéről.

Adatkezelés47

20/B. § Az Önkormányzat a hatósági eljárás lefolytatása során tudomására jutott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint kezeli, valamint a közútkezelői, rendészeti feladatokat ellátó szervezetek számára a feladatukat meghatározó külön jogszabályok szerinti ellenőrző vagy engedélyező feladataik ellátása érdekében továbbítja.

VIII. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

21. §48 E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Közterület rendeltetésszerű használata: a közterületnek minősülő területeken közlekedés, pihenés, sportolás.

2. Közhasználatra átadott rész: olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet korlátozás nélkül szabadon lehet használni.

3. Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. A jármű-várakozóhely a közút tartozéka, a kerékpárút helyi közút.

4. A közút területe: a közúti közlekedés céljára ténylegesen kiépített terület.

5. A közúti űrszelvény: az útpadka külső széle, illetve kiemelt szegély esetén a kiemelt szegély belső lapjától kifelé 0,50 m-re eső vonal közötti útterület.

6. Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. Ahol az úttesttől nincs elkülönítve, ott az ilyen közterületből a vele határos ingatlanhoz csatlakozóan legalább 1 m széles területsávot kell járdának tekinteni. E rendelet szempontjából a gyalogutat ide kell sorolni.

7. Zöldterület: A város belterületének állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része.

8. Vendéglátás: ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység.

9. Jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen.

10. Üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra készült rendszeresen (állandó, vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó értékesítő hely, amelynek kereskedelmi célú használatba vételét az építésügyi hatóság engedélyezte.

11. Reklám:49 a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott gazdasági reklám.

12. Hirdetés:50

13. Fix napernyő: az épülethez rögzített árnyékoló berendezés.

14. Mobil napernyő: az az árnyékolásra szolgáló, útburkolathoz, épülethez nem rögzített – építési engedély nélkül elhelyezett – berendezés, amely az üzlet nyitvatartási ideje alatt kerül a közterületen kihelyezésre és az üzlet zárásakor eltávolítandó.

15. Árubemutató állvány: az áru bemutatására szolgáló olyan mobil eszköz, amely az üzlet nyitvatartási ideje alatt kerülhet kihelyezésre a közterületre.

16. Napvédővel ellátott árubemutató állvány: az áru elhelyezésére szolgáló fix állvány, mely nem napernyőként funkcionál, hanem az áru védelmét szolgáló napvédő elemmel van ellátva.

17. Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi árusító hely.

18. Mozgóárusítás: Keszthely közigazgatási területén az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az üzletében forgalmazott terméknek olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével történő árusítása, magával vitele, amely nem minősül mozgóboltnak.

19. Szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2 térfogatszázaléknál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közterület-használatára vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

23. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használatának szabályozásáról szóló 33/2003. (XII. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 16/2004. (IV. 30.), 41/2006. (XII. 1.), 31/2007. (VII. 25.), 16/2008. (III. 28.), 43/2008. (XII. 1.), 7/2009. (II. 27.), 18/2009. (V. 6.), 20/2009. (V. 28.), 42/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendeletek.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 31/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet51 52

Közterületen folytatható tevékenységek és díjszabások mértéke a “Kiemelt” övezetben

Ssz.

Tevékenység

Mértékegység

“Kiemelt” övezet

1.

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakat-szekrény

Ft/m2/hó

1000

2.

Mozgóárusítás

Ft/m2/nap

450

3.

tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom akció) szilárd törmelék konténerek 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása

Ft/m2/nap

95

4.

építési munkával kapcsolatos állvány, építési terület, építőanyag, törmelék elhelyezése és 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása

Ft/m2/nap

95

5.

Vendéglátóipari előkert

Ft/m2/hó

5.000

6.

Helyi üzletek kitelepülése, árubemutatás
1-2 m2
3 m2
4 m2

Ft/m2/hó


5.500
11.000
22.000

7.

Alkalmi vásár és kiállítás (eseti szerződés szerint)

Ft/m2/nap

1.300

8.

Autó kiállítás

Ft/m2/nap

1.600

9.

Ének és élőzene

Ft/m2/nap

1.050

10.

Portrérajzolás legfeljebb 10 hely adható bérbe

Ft/m2/nap

2.100

11.

Kézműves tevékenység

Ft/m2/nap

2.100

12.

Zászló

Ft/m2/nap

280

13.

Sült gesztenye árusítás

Ft/m2/nap

920

14.


53

15.

az önkormányzat saját és intézményei beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok

díjmentes

-

16.

az önkormányzat saját és intézményei szervezésében – elsősorban sport, kulturális és ifjúsági célú – rendezvények

díjmentes

-

17.

díszfa, dísznövény ültetése és elhelyezése, valamint utcabútorok pihenés céljából történő elhelyezése

díjmentes

-

18.

közintézményi közterület-használat

díjmentes

-

19.

sport, kulturális és ifjúsági célú, valamint a civil szervezetek által szervezett nem üzleti jellegű, közcélú rendezvények közterület-használata

díjmentes

-

20.

saját beépítetlen telekrésszel nem rendelkező épületeknél, 1 m3-t meghaladó hulladékgyűjtő edény elhelyezése

díjmentes

-

21.

gyógyszertári széf elhelyezése, valamint postai előreszállító oszlop telepítése

díjmentes

-

22.

Egyéb, máshova nem sorolható tevékenység

Ft/m2/hó

egyedi díjszabás alapján, de legalább 500,- Ft


Közterületen folytatható tevékenységek és díjszabások mértéke az I., II. és III. övezetben

Ssz.

Tevékenység

Mértékegység

I.

II.

III.

1.

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál) kirakat-szekrény

Ft/m2/hó

550

550

430

2.

Árusító pavilon (postai hírlapárus) és egyéb fülke

Ft/m2/hó

5.250

3.150

2.730

3.

4.

Városnéző kisvonat állomáshelye

Ft/jármű/év

693.000

577.000

430.000

5.

Teher és különleges gépkocsik, autóbuszok ezek vontatmányának elhelyezése gépjárművenként, vontatmányonként

Ft/m2/hó

-

-

480

6.

Mozgóárusítás

Ft/m2/nap

300

200

150

7.

Mozgóbolt

Ft/gk/nap

-

-

3.000

8.

tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom akció) szilárd törmelék konténerek 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása

Ft/m2/nap

59

39

17

9.

építési munkával kapcsolatos állvány, építési terület, építőanyag, törmelék elhelyezése és 72 órát meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása

Ft/m2/nap

59

39

17

10.

Idényjellegű árusítás
kivéve: fagylalt, jégkrém és hírlap-árusítás

Ft/m2/hó

-

3.860

3.200

11.

Fagylalt és jégkrém árusítás (legfeljebb 4 m2 bérelhető)

Ft/nap

-

2.200

1.760

12.

Vattacukor
(Balaton-part maximum 2 hely)

Ft/nap

820

820

820

13.

Pattogatott kukorica
(Balaton-part maximum 2 hely)

Ft/nap

820

820

820

14.

Javító és szolgáltató tevékenység
(legfeljebb 4m2 bérelhető)

Ft/nap


193

127

15.

Vendéglátó-ipari előkertek

Ft/m2/hó

2.800

2.500

1.900

16.

Helyi üzletek kitelepülése
(legalább 1 m2 bérelhető)

Ft/m2/hó

2.800

2.500

1.900

17.

Alkalmi (ünnepi) vásár és kiállítás

Ft/m2/nap

1.300

630

320

18.

Autó vásár és kiállítás

Ft/m2/nap

1.300

630

320

19.

Mutatványos tevékenység, körhinta, hullámvasút, dodzsem, stb.
(Erre a tevékenységre kizárólag az Önkormányzat, illetve intézményei által szervezett rendezvényeken köthető bérleti szerződés)

Ft/m2/nap
(1 nap felépítési és 1 nap bontási időszak térítésmentes)

1.300

1.300

1.300

20.

Ének és élő zene

Ft/m2/nap

460

250

130

21.

Portrérajzolás az I. övezetben legfeljebb 3x3 hely adható bérbe a Kastély utcában, a Bazársoron és a Delden téren

Ft/m2/nap

2.100

-

-

22.

Kézműves tevékenység

Ft/m2/nap

2.100

-

-

23.

Rizsfestés, festékszóró géppel képek készítése
(Bazársor maximum 2 hely)

Ft/m2/nap

2.100

-

-

24.

Üzleti szállítás esetén rakodás, göngyölegek tárolása

Ft/m2/nap

250

130

70

25.

Zászló

Ft/m2/nap

250

130

70

26.

Szilveszteri kellékek árusítása december 27-31-éig

Ft/m2/nap

1.300

1.300

1.300

27.

az önkormányzat saját és intézményei beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok

díjmentes

-

-

-

28.

az önkormányzat saját és intézményei szervezésében – elsősorban sport, kulturális és ifjúsági célú – rendezvények

díjmentes

-

-

-

29.

díszfa, dísznövény ültetése és elhelyezése, valamint utcabútorok pihenés céljából történő elhelyezése

díjmentes

-

-

-

30.

közintézményi közterület-használat

díjmentes

-

-

-

31.

sport, kulturális és ifjúsági célú, valamint a civil szervezetek által szervezett nem üzleti jellegű, közcélú rendezvények közterület-használata

díjmentes

-

-

-

32.

saját beépítetlen telekrésszel nem rendelkező épületeknél, 1 m3-t meghaladó hulladékgyűjtő edény elhelyezése

díjmentes

-

-

33.

gyógyszertári széf elhelyezése, valamint postai előreszállító oszlop telepítése

díjmentes

-

-

-

34.

Egyéb, máshova nem sorolható tevékenység

Ft/m2/hó

egyedi díjszabás alapján, de legalább 500,- Ft

Megjegyzés: A területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t felfelé kerekített egész m2-ként kell figyelembe venni.

2. melléklet54

KÉRELEM

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
Postacím: 8361 Keszthely
Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
e-mailcím:

ILLETÉKBÉLYEG HELYE 55

(Átutalás esetén az illetéket Keszthely Város Önkormányzata ……………………. számú eljárási illeték számlájára kell megfizetni. Az átutalási bizonylat a kérelemhez csatolandó.)

Kérelem személyes leadásának helye:
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

a Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához
KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, valamint egyéni vállalkozók esetében:

Kérelmező neve: ________________________________ Telefon/fax: ____________________ E-mail: ________________

Székhelye: ___________ irsz. _____________________ helység_____________________ (utca, tér) _____szám

Telephelye: ___________ irsz. _____________________ helység_____________________ utca, tér) _____szám
Levelezési címe: ___________irsz. _____________________ helység_____________________ (utca, tér) ____szám

Cégjegyzék száma (cégek esetén kitöltendő): _____-____-____________
Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozók számára kitöltendő): ______________ Adószáma: ____________-____-___

Bankszámla száma: _________________-_______________-_______________
Pénzintézet neve: ___________________________________________
Kérelmező képviseletére jogosult neve, beosztása, jogcíme: _________________________________________________
A kérelem ügyintézése során a kérelmező részéről a kapcsolatot tartó neve: ________________________________________
Telefon/fax: ______________________________ E-mail: ____________________________________

Magánszemélyek és őstermelők esetében:

Kérelmező neve: _______________________________Telefon/fax: __________________ E-mail:___________________

Lakcíme: ______ irsz. __________________ helység_____________________(utca, tér)_____ szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________

Születési helye: ________________ ideje: ______év ___hó ____nap, anyja neve: ______________________________

Őstermelői igazolvány száma: ___________Adóazonosító jele: ______________Szig.sz________________
Bankszámla száma és a pénzintézet neve (ennek kitöltése nem kötelező): _______________-_____________-_____________
___________________________________________

Közterület-használat ideje56: 20….. év ____ hó _____ naptól – 20….. év ___hó ____ napig.
Közterület-használat célja: ____________________________________________________________________________
Közterület-használat nagysága: _______________m2 vagy _______________________ (egyéb)
Közterület helye2: Keszthely ____, _______________________ (utca, tér) ________szám előtti járdán, úttesten, zöldterületen, vagy ___________________________________________
Kiegészítő közlendők :
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
Hozzájárulásban szerepeltetni kívánt kapcsolattartó (név, cím, telefonszám, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kérjük az alább jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék!
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:
hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány gazdasági társaság esetén;
a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat társadalmi és egyéb szervezetek esetében;
őstermelői igazolvány őstermelők esetén;
vállalkozói igazolvány egyéni vállalkozás esetén;
alapító okirat, közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonat társasház esetén.

2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.

3. Helyszínt ábrázoló vázlat az igényelt területre vonatkozóan, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is, a közterület-használat pontos területnagysága és a használat módja megjelölésének, valamint a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.

4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei.

5. A meglévő építményről, létesítményről, berendezésről fotó azok fennmaradására vonatkozó kérelem esetén.

6. Nyilatkozat büntetőjogi felelősséggel arról, hogy közterület-használati hozzájárulása lejárta után használta/használja-e a közterületet vagy nyilatkozat arról, hogy a kérelmezett célra nem kezdte el használni a közterületet.

7. Nyilatkozat a tervezett közterület-használatban közreműködők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.

8. Igazolás arról, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása nem áll fent.

9. Az ügy jellegéből adódóan a tényállás tisztázásához, kérelem megítéléséhez szükséges további (hatósági, szakhatósági, kezelői vagy egyéb) engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket, nyilatkozatokat, valamint az ügy megítéléséhez az ügyfél által fontosnak tartott egyéb iratot, nyilatkozatot, véleményt.
KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

10. A közfeladatot igazoló dokumentum a közfeladat ellátása céljából kért használat esetén.

11. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély.

12. Rendezvények esetén nyilatkozat a résztvevők tervezett létszámáról, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - darabszámáról.

13. Fenyőfaárusításra vonatkozó kérelmek esetén az árusítás eszközeinek, berendezéseinek, az árusítás kapcsán kihelyezni tervezett építményeknek, elhelyezni kívánt gépjárműveknek a felsorolása az ezeket feltüntető helyszínrajzzal együtt, az árusok számára biztosítandó illemhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozat, a közterület tisztántartására tervezett intézkedések felsorolása, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval szerződést fog kötni.

14. Reklámhordozók és egyéb információs kiegészítő berendezések, megállítótábla elhelyezéséhez, fennmaradásához kért közterület-használat esetén a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletben előírt mellékletek csatolása is szükséges.
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az elbíráláshoz a hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolása elengedhetetlen, valamint arra, hogy a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet legkorábban a tervezett használat megkezdését megelőző …... napon lehet benyújtani
A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013 (XII.13.) önkormányzati rendelete, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. A kérelemmel megadott adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatkezelési tájékoztató elérhető www.keszthely.hu oldalon. Jelen tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvényen alapul.
Kelt.: Keszthely, 20….. év. …………hó ……..nap
KÉRELMEZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KÉRELEM BEADÁSA NEM JOGOSÍT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA!
………………………...
Kérelmező aláírása

1

Kiegészítette a 10/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 29. napjától.

2

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

3

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

4

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

5

Az 1. § (6) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 24. §-a iktatta be.

6

Módosította az 51/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

7

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

8

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

9

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

10

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

11

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

12

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

13

Módosította a 45/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

14

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

15

Kiegészítette a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

16

Módosította az 51/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

17

Módosította az 51/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

18

A 7. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

19

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

20

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

21

Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 30. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

23

A 10. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

24

A 10. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

25

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

26

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

27

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

28

Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. november 30. napjától.

29

A 12. § (3) bekezdés e) pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

30

Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. november 30. napjától.

31

Módosította a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

32

Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. november 30. napjától.

33

Módosította a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

34

Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. november 30. napjától.

35

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

36

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

37

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

38

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

39

Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

40

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

41

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

42

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

43

Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

44

Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

45

Módosította a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

46

Kiegészítette a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

47

Kiegészítette a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

48

A 21. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

49

Módosította a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

50

Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. október 1. napjától.

51

Módosította az 51/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

52

Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától.

53

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. . sor 2. mezője a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

54

Kiegészítette a 45/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

55

Az elsőfokú közterület-használati önkormányzati hatósági eljárásért 3.000,- Ft illetéket kell fizetni, kivéve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő elsőfokú közterület-használati önkormányzati hatósági eljárást, amelyért 6.000,- Ft illetéket kell megfizetni. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján hivatkozni és ha szükséges, igazolni kell.

56

Több időpont, vagy helyszín esetén kérünk listát mellékelni.