Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(XI.5.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 06- 2019. 11. 06

Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(XI.5.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról1

2019.11.06.

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §á-ban, 8. §-ában, 9. § (12) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 23. §-ában és 25. § (4) bekezdésében a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 7. napjával.