Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 01

Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2023.06.01.

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§‑ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 90.§ (3) bekezdésében, 92.§ (1) a) pontjában, 92.§ (2) bekezdésében, 115.§ (3) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:1

I. A rendelet hatálya

1. §2 A rendelet hatálya a családsegítés vonatkozásában kiterjed Acsád, Bő, Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Iklanberény, Mesterháza, Meszlen, Nemesbőd, Pósfa, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Szeleste, Tompaládony és Vát településekre.

II. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

2. §3

3. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Azon kérelmeket, amelyről az intézményvezető dönt, Dr. Horváth Tibor Szociális Központnál (9737 Bük, Baross u. 11.) is elő lehet terjeszteni.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

4. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletáltal említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(4) A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.

(5) A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a jegyző végzi.

(6) Az ellenőrzés keretében a jegyző írásban felhívja az ellátásban részesülőt, hogy a települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény Hivatalnál bemutatása.

(8) Amennyiben a települési támogatás összege a 20.000.-Ft-ot nem haladja meg, a települési támogatás felhasználását a jogosult büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.

(9) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.

5. § (1) 1 A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresi a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott család- és gyermekjóléti szolgálatot (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) (továbbiakban: családsegítő szolgálat).

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

6. § 2 Az Szoctv. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

A szociális gondoskodás rendszere

7. § (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével, továbbá

c) egyes szakosított ellátási formák biztosításával valósítja meg.

A jogosultak érdekvédelme

8. § 2 A Dr. Horváth Tibor Szociális Központnál az intézményi jogviszonyban állók, és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét ellátó – az Szoctv. 99. §-ban meghatározottak szerint – érdekképviseleti fórum működik, melynek a fenntartó által kijelölt tagja a Humánpolitikai Bizottság mindenkori Elnöke.

III. Pénzbeli ellátások

Települési támogatás

9. §4 (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és nem az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 3/2010. (II.16.) rendeletben meghatározott szociális jelleggel bérbe adható lakásban lakik. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.

(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(8) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────


x 0,15,

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(12) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a Humánpolitikai Bizottság dönt.

Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) 1 Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a)5 akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150%-a vagy

b)6 egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 200%-a.

(2)7 A rendkívüli települési támogatás évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a szociális vetítési alap összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szoctv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 285.000,-Ft - összege: 28.500,-Ft.

(3a) 1 Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak. A hivatalból nyújtott rendkívüli települési támogatás esetében az (1)-(3) bekezdések jövedelemhatárra vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni.

(4) 2 A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a Humánpolitikai Bizottság dönt.

Eseti gyógyszer hozzájárulás

11. § (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a)8 akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 200%-a vagy

b)9 egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 250%-a.

(2)10 Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.

(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

II. Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

12. § (1) A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2)11 A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha a temetésre köteles

aa) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összege háromszorosát nem éri el, vagy

ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összege két és félszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles

ba) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összege két és félszeresét nem éri el, vagy

bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összege kétszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a temetésre köteles

ca) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összege kétszeresét nem éri el, vagy

cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének másfélszeresét nem éri el.

III.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

13. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként az önkormányzat által fenntartott Dr. Horváth Tibor Szociális Központ (9737 Bük, Baross u.11.) intézmény útján

a) étkeztetést,

b) házi segítségnyújtást,

c) idősek nappali ellátását biztosít.

14. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szoctv. 92. §-ában meghatározottak szerint szolgáltatástervezési koncepciót készít.

(2) Az önkormányzat e rendeletben és a szolgáltatási koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) a polgármester

b)3 a Humánpolitikai Bizottság elnöke
c) a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke,
d) az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője
e) a szociális ügyintéző
f)1 család- és gyermekvédelmi szolgálat képviselője
g)1 a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény vezetője és gyermekvédelmi felelőse
h)1 a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola igazgatója és gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse.
i) a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vezetője
j) a háziorvosok, a gyermekorvos,
k) a védőnők,
l) a büki rendőrőrs őrsparancsnoka,
m) az egyházak képviselői,
n) a horvát és roma nemzetiségi önkormányzat elnöke,
o) a nyugdíjas klub elnöke.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani, melynek összehívásáról a polgármester gondoskodik. Az ülésen az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője elnököl. A Szociálpolitikai Kerekasztal működésének rendjét tagjai határozzák meg.
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli feladatokat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ ezzel megbízott dolgozója látja el.

Étkeztetés

15. § (1) A Szoctv. 62. §-ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló, aki

a) 70 éven felüli,

b)3 beteg és betegsége tényét kezelőorvos vagy szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolni tudja,
c)3 fogyatékos és fogyatékossága tényét kezelőorvos vagy szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolni tudja,
d)3 szenvedélybeteg és betegsége tényét kezelőorvos vagy szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolni tudja,
e)3 pszichiátriai beteg és betegsége tényét kezelőorvos vagy szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolni tudja,
f) hajléktalan.
(2) Az ellátás módja lehet:
a) helyben étkeztetés;
b) étkezés elvitele saját erőből;
c) étkezés házhoz szállítással.
(3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.
(4) Az önkormányzat az étkeztetést az általa működtetett a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg.

Házi segítségnyújtás

16. § A Szoctv. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást az önkormányzat a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg.

Családsegítés

17. §12 A családsegítést az önkormányzat a Répcementi Önkormányzati Társulás család- és gyermekjóléti szolgálatánál biztosítja.

Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

18. § (1) Az idősek nappali ellátása a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, nagykorú, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, az Szoctv. 65/F. §-a szerint.

(2) Az önkormányzat az idősek nappali ellátása keretében biztosítja az étkezés igénybevételének lehetőségét is.

(3) Az önkormányzat a nappali ellátást az általa működtetett az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg.

Eljárási szabályok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

19. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért az e rendelet 1. mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni, kivéve a családsegítést és a nappali ellátást (Idősek Klubja), melynek igénybe vétele térítésmentes. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletszabályaira figyelemmel.

(2)13 A házi segítségnyújtás után fizetendő személyi térítési díj összege

a) 10% -kal csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap összegének 250%-át nem éri el,

b) 20%-al csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap összegének 200%-át nem éri el,

c) 30%-kal csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem éri el.

A szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét.

(2)14 A szociális étkeztetés személyi térítési díj összege

a) 90%-al csökkenthető, ha a kérelmező havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem éri el,

b) 70%-al csökkenthető, ha a kérelmező havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 200%-át nem éri el,

c) 40%-al csökkenthető, ha a kérelmező havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 250%-át nem éri el,

d) 20%-al csökkenthető, ha a kérelmező havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 300%-át nem éri el,

e) 10%-al csökkenthető, ha a kérelmező havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 350%-át nem éri el.

A szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét.

(3) A (2) bekezdés szerinti ügyben az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt.

20. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője a kérelem benyújtását követő harminc napon belül dönt, és erről értesíti a kérelmezőt.

(3) A Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

21. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint kell előterjeszteni.

(2) A kérelmet a rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, szóbeli kérelem esetén a nyomtatványt ki kell tölteni.

22. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza;

d) a nappali ellátásban részesülő ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti.

(2) 2 Az ellátás megszüntetéséről a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a Humánpolitikai Bizottsághoz lehet fordulni.

23. § 2 Az Szoctv. 115. § (4) bekezdésében meghatározott esetben (ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri) az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Humánpolitikai Bizottsághoz fordulhat. A Humánpolitikai Bizottság a térítési díj összegéről határozattal dönt.

IV.

Szakosított ellátások

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)

24. § A Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézmény keretein belül működő Idősek Otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy helyezhető el.

Eljárási szabályok (idősek otthona)

25. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint kell előterjeszteni.

(2) Az ellátás iránti kérelemről az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt, és jogosult megkötni az ellátásra vonatkozó megállapodást.

(3) Az idősek otthona intézményi ellátásért az e rendelet 2. mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletszabályaira figyelemmel.

(4) 2 Az Szoctv. 115. § (4) bekezdésében meghatározott esetben (ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri) az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Humánpolitikai Bizottsághoz fordulhat. A Humánpolitikai Bizottság a térítési díj összegéről határozattal dönt.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

26. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Németh Sándor sk Dr. Tóth Ágnes sk
polgármester jegyző
1Módosította: 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. február 1. napjától.
2Módosította: 13/2019. (XI. 5.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. november 6. napjától.
3Módosította: 13/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. november 1. napjától.

1. melléklet

1.15 Az étkeztetés intézményi térítési díja: 630,-Ft (ÁFA-t nem tartalmazza).

2.16 A kiszállítás díja: 110,-Ft/adag (ÁFA-t nem tartalmazza).

3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 300,-Ft/gondozási óra.

2. melléklet

1. Az Idősek Klubja (nappali ellátás) intézményi térítési díja: 0,-Ft/hó, 0,-Ft/nap.

2. Az idősek otthona intézményi térítési díja: 3150,-Ft/nap.

3. melléklet

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név

születési hely év, hó, nap

anyja neve

rokonsági fok

II. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa

kérelmező

közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó

társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

alkalmi munkavégzésből származó

táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék

nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

egyéb

Összesen

III. Vagyoni helyzet:

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

B) Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

IV. A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló iratot.

V. Rendkívüli települési támogatás esetén a rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel az önkormányzati segélyt kéri:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Haláleset miatti rendkívüli települési támogatás esetén:

Az elhunyt személyes adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tájékoztató:

1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:

- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal

(pl. munkáltatói igazolás) történik.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § szerint:

"(2) A jogosultság megállapításakor

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

2. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot kell csatolni, ha elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik.

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.

Bük, ...........év.......................hó.....nap.

....................................................................

4. melléklet

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Tartására köteles személy

a) neve:

b) lakóhelye:

Telefonszáma:

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:

b) lakóhelye:

c) telefonszáma:

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri

2.1. alapszolgáltatás

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

2.2. nappali ellátás

idősek nappali ellátása

fogyatékosok nappali ellátása

demens személyek nappali ellátása

2.3. átmeneti ellátás

időskorúak gondozóháza

fogyatékos személyek gondozóháza

pszichiátriai betegek átmeneti otthona

szenvedélybetegek átmeneti otthona

hajléktalan személyek átmeneti szállása

2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény

pszichiátriai betegek otthona

fogyatékos személyek otthona

hajléktalan személyek otthona

szenvedélybetegek otthona

idősek otthona

a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri

b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri

ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata

bb) az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít

bc) az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan

bd) az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül

be) az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

bf) az ellátást igénylő egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül

bg) az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szak véleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

2.5. rehabilitációs intézmény

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

2.6. lakóotthon

fogyatékos személyek lakóotthona

ápoló-gondozó célú

rehabilitációs célú

pszichiátriai betegek lakóotthona

szenvedélybetegek lakóotthona

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

3.1. Étkeztetés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:

az étkeztetés módja:

helyben fogyasztás

elvitellel

kiszállítással

diétás étkeztetés

3.2. Házi segítségnyújtás

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen típusú segítséget igényel:

segítség a napi tevékenységek ellátásában

bevásárlás, gyógyszerbeszerzés

személyes gondozás

egyéb, éspedig ........................

3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen típusú segítséget igényel:

szállító szolgáltatás

személyi segítő szolgáltatás

3.5. Nappali ellátás

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

étkeztetést igényel-e: igen □ (normál □ diétás □) nem □

milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:

egyéb szolgáltatás igénylése:

3.6. Átmeneti elhelyezés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen időtartamra kéri az elhelyezést:

milyen okból kéri az elhelyezést:

3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény

milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:

határozott (annak ideje) ......................

határozatlan

soron kívüli elhelyezést kér-e:

ha igen, annak oka:

3.8. Megjegyzések

3.8.1. Házi segítségnyújtás és idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

3.8.2. Amennyiben az idősotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

ba) alpont esetén: befogadott demencia centrum szakvéleménye,

bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról,

bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a közművesítés hiányáról,

bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata,

be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,

bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

Dátum:

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:

1

A bevezető a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

5

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 17. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 19. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

14

A 19. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 1. pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.