Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15- 2019. 11. 15

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.11.15.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Hatályát veszti az Ör. 6. § (1) a) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Településüzemeltetés:
- köztemetők kialakítása és fenntartása: kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. által,
- a közvilágításról való gondoskodás: külön megállapodás alapján az NKN Energia Zrt. szolgáltató által,
- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató látja el.
- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: közhasznúsági szerződés alapján Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. által
- a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: közhasznúsági szerződés alapján a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. által,

2. § Hatályát veszti az Ör. 6. § (1) l) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) l) nemzetiségi ügyek: Deszk községben működő szerb nemzetiségi önkormányzat munkáját az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a Deszki Polgármesteri Hivatal segíti.

3. § Hatályát veszti az Ör. 15. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Azon előterjesztések kerülhetnek a képviselő-testület elé, melyek megfelelnek a 2. számú mellékletben foglalt követelményeknek, és írásban, bizonyíthatóan a képviselő-testületi ülés időpontját 15 nappal megelőzően a polgármester részére eljuttatták. A polgármester nem köteles a képviselő-testület elé terjeszteni azokat az előterjesztéseket, amelyekben már korábban a képviselő-testület döntést hozott, és az előterjesztés a korábbi döntést megalapozó előterjesztéshez képest új tényt, vagy körülményt nem tartalmaz.

4. § Hatályát veszti az Ör. 19. § (3) bekezdés g) pontja .

5. § Hatályát veszti az Ör. 19. § (4) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (4) Tanácskozási jog illeti meg a meghívottakat, akinek a képviselő-testület szót ad, továbbá a deszki székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek képviselőit az alapszabályukban rögzített tevékenységi körüket érintő napirendi pontok vonatkozásában. Ezen közösségek:

1. Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnök

2. Deszki Falunkért Egyesület elnök

3. Bánát Szerb Kulturális Egyesület elnök

4. „Maros Ponty” Horgász Egyesület elnök

5. Deszki Nagycsaládosok Egyesülete elnök

6. Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumi elnök

7. Deszki Gazdák Vadásztársaság Egyesület elnök

8. Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk vezető

9. Deszki Sport Club vezető

10. Deszki Polgárőr Egyesület vezető

11. Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör vezető

12. Deszki Népdalkör vezető

6. § Hatályát veszti az Ör. 22. § bekezdés b) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:

22. §

b) a meghívó kifüggesztése jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott helyeken,

7. § Hatályát veszti az Ör. 27. § (6) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (6) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az érintett kérésére zárt ülés tartandó.

8. § Hatályát veszti az Ör. 31. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A jegyző a képviselő-testületi ülés teljes időtartama alatt törvényességi észrevétellel élhet a jogszabálysértő döntésekkel és jogszabálysértő működéssel kapcsolatban.

9. § Hatályát veszti az Ör. 33. § b) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:

33. §

b) jelen rendelet 43. § (2) bekezdésében, valamint az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2013. (VII. 10.) Ör. 6. §-ban, 11. § (3) bekezdésében és a 23. § (2) bekezdésében.

10. § Hatályát veszti az Ör. 37. § (1) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

37. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal élni. Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

11. § Hatályát veszti az Ör. 46. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

46. § (2) A képviselő-testület hatósági határozataira – az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti az Ör. 56. § (1) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

56. § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) - k) pontjaiban meghatározottakon túl – köteles

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,

b) akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének előre, de legkésőbb az ülést megelőző nap 12. óráig bejelenteni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

13. § Hatályát veszti az Ör. 56. § (3) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

56. § (3) A települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés a)- h) pontjaiban foglaltakon túl igényelheti az önkormányzat tisztségviselőitől, az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőitől soron kívüli fogadását, valamint jogosult a község címerével ellátott névjegykártya használatára.

14. § Hatályát veszti az Ör. 60. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

60. § (2) A bizottság a képviselő-testületi ülés napján ülésezik. A bizottság elé kerülő anyagok az ülést megelőző pénteki napon kerülnek megküldésre elektronikus levél (e-mail) formájában.

15. § Hatályát veszti az Ör. 61. § (1) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

61. § (1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegy-ző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke (akadályoztatása esetén a megbízott tagja) és a bizottság egy tagja írja alá.

16. § Hatályát veszti az Ör. 63. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

63. § (2) A külső közreműködő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.

17. § Hatályát veszti az Ör. 2. számú függeléke, helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

18. § Hatályát veszti az Ör. 3. számú függeléke.

19. § Hatályát veszti az Ör. 4. számú függeléke, helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

20. § Hatályát veszti az Ör. 7. számú függeléke, helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1. melléklet

A 16/2019. (XI. 14.) ör. 1. számú melléklete
A települési- képviselők, bizottsági tagok névjegyzéke
A képviselő-testület tagjainak névsora:

1. Király László polgármester

2. Brczán Krisztifor alpolgármester

3. Schultz Józsefné képviselő

4. Sillóné Varga Anikó képviselő

5. Sztán László képviselő

6. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő

7. Györgyey János képviselő

A képviselő-testület állandó bizottságai, összetétele:

I. Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság

1. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia elnök

2. Schultz Józsefné képviselő

3. Györgyey János képviselő

2. melléklet

A 16/2019. (XI. 14.) ör. 2. számú melléklete
Deszk Község Önkormányzat hivatalos hirdető helyei
A község területén az alábbi helyeken kell a testületi ülés meghívóját elhelyezni:

1. Tempfli tér 7. sz. előtti hirdetőszekrény

2. Tempfli téri fedett buszmegálló

3. Dózsa György utcai fedett buszmegálló

4. Alkotmány utcai (Szanatóriummal szembeni) fedett buszmegálló

5. Alkotmány utcai (TAUGÉP előtti) fedett buszmegálló

6. Május 1 utca 71/a. sz. alatt lévő kisbolt

7. Széchenyi István utca 49. szám előtti fedett buszmegálló

8. Péro Szegedinác utca és Kossuth köz kereszteződésében levő önkormányzati hirdetőszekrény

9. Csalogány utca 28. szám előtti önkormányzati hirdető-tábla

10. Szőregi sori buszforduló fedett buszmegálló

3. melléklet

A 16/2019. (XI. 14.) ör. 3. számú melléklete
null
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 16. napjával.