Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 22/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 04- 2019. 12. 03

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 14. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A (2a) bekezdésben foglalt kivétellel, meglévő telektömbben az egyes telkeket érintő szabályozás végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a keletkezett telek területe az építési övezetben meghatározott telek kialakítható legkisebb területe értéke alá csökken, de legfeljebb 30%-kal.”

2.§ A R. 14. §-a kiegészül az alábbi (2a) bekezdéssel:

„(2a) A Terv utca – Halk utca – Park utca – Rákóczi út – Gyula vezér út által határolt telektömbben az egyes telkeket érintő közterületi szabályozás végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület az építési övezetben, övezetben meghatározott érték alá csökken.”

3.§ A R. 1. mellékletének 10. számú táblázata helyébe jelen rendelet 1. mellékletének 1. táblázata lép.

4.§ A R. 2. mellékletének SZ 07 jelű tervlapja a Terv utca – Halk utca – Park utca – Rákóczi út – Gyula vezér út által határolt terület vonatkozásában, ezen rész helyébe a jelen rendelet 2. mellékletének SZ 07/B jelű tervlapja lép.

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.