Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.22.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről

Hatályos: 2022. 07. 19

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.22.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről

2022.07.19.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa Község közigazgatási területén a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, győrasszonyfai tagiskolájában (9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 1.) beíratott gyermekekre.

2. § (1)1 Győrasszonyfa Község Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetést, valamint az iskolai gyermekétkeztetést a Food Replanning Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9093 Győrasszonyfa Damjanich utca 15., adószáma: 28846097-2-08) vásárolt szolgáltatás útján biztosítja

(2) Az étkezés lemondható. Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 10 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani, az intézményben. A lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

3. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.

(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(4) Ha az (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybe vevő:

a) tanulói jogviszonya az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba. ezzel egyidejűleg hatályát veszti Győrasszonyfa község önkormányzata képviselő-testületének 3/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak mértékéről.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

1

A 2. § (1) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.