Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19- 2022. 09. 30

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

2022.07.19.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Győrasszonyfa Község Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetést, valamint az iskolai gyermekétkeztetést a Food Replanning Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9093 Győrasszonyfa Damjanich utca 15., adószáma: 28846097-2-08) vásárolt szolgáltatás útján biztosítja”

2. § Ez a rendelet 2022. július 19-én lép hatályba.