Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 30- 2019. 07. 29

Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Győrújfalu Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, következőket rendeli el:


  1. § A helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

A rendelet az alábbi tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó:


  • az SZ-J1 jelű, Szabályozási terv módosítása című (továbbiakban: SZ-J1 terv), Rp.I.142-11 munkaszámú tervlap, kivéve a c) pontban szereplő tervlapon módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területet
  • az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) című (továbbiakban: SZ-J2 terv), Rp.I.142-5 munkaszámú tervlap.
  • az SZ-J1/M jelű, Szabályozási és övezeti terv I./M című (továbbiakban: SZ-J1 terv), Rp.I.142-11 munkaszámú tervlap a módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területre ”


  1. (1) A rendelet 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


/1/     (a) A közlekedési területek besorolása sajátos használat szerint

- közúti terület                                     KÖu

- közműterület                                       Köm

- közlekedési közterületi zöldfelület      KÖu-Z

- közterületi parkoló övezet                  P


         (b)A KÖu-Z és P jellel jelölt közterületi övezeteken épület nem építhető.


3. §  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendeletnek

  • az SZ-J1 jelű, Szabályozási terv módosítása című, Rp.I.142-11 munkaszámú mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező SZ-J1/1M jelű, Rp.I.142-11 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terven
  • az SZ-J1/M jelű, Szabályozási és övezeti terv I./M című (továbbiakban: SZ-J1 terv), Rp.I.142-10 munkaszámú mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező SZ-J1/2M jelű, Rp.I.142-11 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszáma Rp.I.142-11-re változik.


4. § E rendelet a kihirdetés utáni 15. napon 2019. 07. 30-án lép hatályba.


Nagy Imre Attila                                                         Domjánné dr. Fehérvári Diána

                       

 polgármester                                                                          aljegyző          

                       


                                                          

Záradék: A rendelet 2019. 07. 15. napján került kihirdetésre

                                                                      
Domjánné dr. Fehérvári Diána

       aljegyző