Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 22- 2019. 02. 22

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.02.22.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, valamint a hivatásos szolgálati jogviszony.

(2) Az ösztöndíjprogram keretében részmunkaidőben történő foglalkoztatás nem támogatható.

(3) Az ösztöndíjprogram keretében nem támogatható

a) a munkakör megosztása (Mt. 194. §),

b) több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt. 195. §),

c) a távmunkavégzés (Mt. 196-197. §),

d) a bedolgozói jogviszony (Mt. 198-200. §),

e) a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony (Mt. XVI. Fejezet).”

2. § Az R. 2. § (2) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki)

„b) beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap-, mester-, vagy osztatlan képzésének nappali tagozatára,

c) vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató), salgótarjáni munkavégzési hellyel.”

3. § (1) Az R. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az ösztöndíj a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időre, amennyiben a pályázó az ösztöndíjprogramba felsőbb évfolyamon kapcsolódik be, a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő hátralévő részére kerül folyósításra az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.”

(2) Az R. 3. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében határozza meg a támogatott pályázók számát.

(7) Az elbírálás során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy)

„ab) az oklevél megszerzését követő 60 napon belül Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási idő),

ac) jogviszonyát a kötelező foglalkoztatási idő alatt nem szünteti meg.”

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben)

„bb) az oklevél megszerzését követő 60 napon belül nem létesít Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt,

bc) a szerződést az ösztöndíjas felmondja,”

(a képzési idő alatt folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti. A Polgármester méltányosságból a visszafizetési kötelezettség, vagy annak egy része alól indokolt esetben felmentést adhat, illetve részletfizetést engedélyezhet.)

(3) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben)

„bd) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt olyan okból, amelyért az ösztöndíjas felelős, a Munkáltató megszünteti,
be) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt olyan okból, amelyért a Munkáltató nem felelős, az ösztöndíjas megszünteti,

(a képzési idő alatt folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti. A Polgármester méltányosságból a visszafizetési kötelezettség, vagy annak egy része alól indokolt esetben felmentést adhat, illetve részletfizetést engedélyezhet.)

(4) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkáltató kötelezettségvállalása, hogy)

„da) az ösztöndíjast az oklevél megszerzését követően szakirányú végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatja legalább a kötelező foglalkoztatási idő alatt, ennek érdekében az oklevél megszerzését követő 60 napon belül az ösztöndíjassal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,”
„(2) Amennyiben az ösztöndíjas a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő alatt gyermekgondozást segítő ellátásra, csecsemőgondozási díjra, vagy gyermekgondozási díjra jogosult, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének a határidejét az ellátásra való jogosultság megszűnésétől kell számítani.
(3) A kötelező foglalkoztatási időbe nem számít be
a) a 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
b) a szülési szabadság,
c) a fizetés nélküli szabadság
tartama.
(4) Az ösztöndíjast nem terheli visszafizetési kötelezettség, ha a szerződést az 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján azért mondja fel, mert az Önkormányzat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a támogatás összegét.
(5) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjast és a Munkáltatót egyetemlegesen terheli.”

5. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §
(1) E rendelet rendelkezéseit a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A támogatott alapképzésre épülő mesterképzés – az ösztöndíj egyéb feltételeinek a teljesítése mellett – kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az ösztöndíjas a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő lejárta előtt, a Munkáltató írásbeli hozzájárulásával jelentkezett. Amennyiben az ösztöndíjas a mesterképzésre felvételt nyer, a támogatási szerződést pályázati eljárás nélkül módosítani kell.
(3) A támogatási szerződés tartalmi elemeire az 5. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mesterképzésen az oklevelet a képzési- és kimeneti követelményekben a mesterképzésre meghatározott képzési időn belül kell megszerezni.
(4) Amennyiben az ösztöndíjas a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre nem nyer felvételt, és az 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott határidő már lejárt, az ösztöndíjas az elutasító döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni.”

6. § Hatályát veszti az R.

b) függelékét képező „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS”.

7. § Ez a rendelet 2019. február 22. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. február 23. napjával.