Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról

Hatályos: 2021. 02. 28

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról

2021.02.28.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a tehetséges fiatalok1 felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezéssel ösztöndíjat alapít. Az Önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

1/A. §2 (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, valamint a hivatásos szolgálati jogviszony.

(2) Az ösztöndíjprogram keretében részmunkaidőben történő foglalkoztatás nem támogatható.

(3) Az ösztöndíjprogram keretében nem támogatható

a) a munkakör megosztása (Mt. 194. §),

b) több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt. 195. §),

c) a távmunkavégzés (Mt. 196-197. §),

d) a bedolgozói jogviszony (Mt. 198-200. §),

e) a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony (Mt. XVI. Fejezet).

Az ösztöndíj feltételei

2. §3 (1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

(2) Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki

a)4

b)5 beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap-, mester-, vagy osztatlan képzésének nappali tagozatára,

c)6 vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató), salgótarjáni munkavégzési hellyel.

(3)7

(4) A pályázat tartalmi elemei:
a) pályázó adatai,
b) a pályázó részletes önéletrajza,
c) a felsőoktatási intézményre vonatkozó adatok,
d) a tanulmányokra megjelölt képzési-és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időkeret megjelölése,
e) az érettségi bizonyítvány másolata,
f) a felsőoktatási intézmény igazolása a beiratkozásról, illetve a hallgatói jogviszonyról.

Az ösztöndíj igénylése, mértéke, elbírálása

3. § (1)8 Az ösztöndíjpályázatot az Önkormányzat minden év március 31-ig hirdeti meg Salgótarján város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.

(2) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 20. napja.

(3) A pályázat elbírálásának határideje minden év október 31. napja.

(4)9 A szerződés megkötésének határideje minden év november 20. napja.

(5)10 Az ösztöndíj összege

a) a b)-c) pontban foglalt kivétellel, 50.000.- Ft/hó,

b) az általános orvos és fogorvos képzés esetén 80.000.- Ft/hó,

c) az óvodapedagógus képzés esetén, amennyiben a támogatási szerződés önkormányzati fenntartású munkáltatóval kerül megkötésre, 80.000 Ft/hó,

tanulmányi félévente 5 hónap időtartamra.

(5a)1112 Az ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időre, amennyiben a pályázó az ösztöndíjprogramba felsőbb évfolyamon kapcsolódik be, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő hátralévő részére kerül folyósításra az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(5b)13 Az (5a) bekezdéstől eltérően, az a pályázó, aki az ösztöndíjprogramba felsőbb évfolyamon kapcsolódott be, a hallgatói jogviszony igazolásának benyújtására előírt határidőben kérheti, hogy az ösztöndíj folyósításra kerüljön a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő lejártát követő legfeljebb további 2 félévre is. A kérelmet félévenként kell előterjeszteni. A pályázó kérelmére az ösztöndíjat a kérelemnek megfelelően tovább kell folyósítani, feltéve, hogy a pályázó hallgatói jogviszonya fennáll.

(6)14 Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében határozza meg a támogatott pályázók számát.

(7)15 Az elbírálás során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek.

(8) Az ösztöndíjak elbírálásáról Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a polgármester dönt.

(9) A Bizottság tagjai:

a) az ágazatért felelős alpolgármester

b) a Népjóléti Bizottság elnöke

c) a Gazdasági Bizottság elnöke16

d) a (7) bekezdésben meghatározott munkáltató képviselője

(10) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(11) A Bizottság döntéséről a pályázók elektronikus úton írásbeli értesítést kapnak.

(12) A pályázat eredményét az Önkormányzat az internetes honlapján és a helyben szokásos módon teszi közzé17.

Az ösztöndíj folyósítása

4. § (1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó 3 oldalú támogatási szerződést köt18 az önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató).

(2) Az ösztöndíj első folyósításának - szeptember 1. napjáig visszamenőleges - határideje november 20. napja. Az ösztöndíj további folyósítására havonta, minden hónap 20. napjáig kerül sor a képzési időtartam ideje alatt.

(3) Az ösztöndíj folyósításnak további feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás benyújtása tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodájára19. A benyújtás határideje minden év s szeptember 15. és február 15. napja20.

A támogatási szerződés tartalmi elemei21

5. §22 (1) A támogatási szerződésben az ösztöndíjas kötelezettséget vállal különösen arra, hogy

a) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben előírt idő 2 félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet, azt a kiállítástól számított 30 napon belül az Önkormányzatnak és a Munkáltatónak bemutatja,

b) az oklevél kiállítását követő 60 napon belül teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra a Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább az ösztöndíjjal támogatott időszakkal megegyező időtartamra (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási idő), továbbá a munkaszerződését, illetve kinevezését az Önkormányzatnak 8 napon belül bemutatja,

c) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkoztatási idő alatt nem szünteti meg,

d) szerződésszegés esetén az ösztöndíjat az 5/B. § szerint az Önkormányzatnak visszafizeti.

(2)23 A támogatási szerződésben az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, továbbá – a 3. § (5b) pontjában meghatározott esetben – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő lejártát követő legfeljebb további 2 félévre folyósítja az ösztöndíjat, feltéve, hogy a pályázó hallgatói jogviszonya fennáll.

(3) A támogatási szerződésben a Munkáltató kötelezettséget vállal különösen arra, hogy

a) az oklevél kiállítását követő 60 napon belül az ösztöndíjassal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,

b) az ösztöndíjast a felsőfokú végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkakörben, a felsőfokú végzettségének, szakképzettségének és a munkaerő-piaci viszonyoknak megfelelő munkabérrel, illetve illetménnyel, teljes napi munkaidőben foglalkoztatja legalább a kötelező foglalkoztatási idő alatt,

c) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkoztatási idő alatt nem szünteti meg,

d) szerződésszegés esetén az ösztöndíjat az 5/C. szerint az Önkormányzatnak megtéríti.

(4) Amennyiben az ösztöndíjas a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő alatt gyermekgondozást segítő ellátásra, csecsemőgondozási díjra, vagy gyermekgondozási díjra jogosult, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének a határidejét az ellátásra való jogosultság megszűnésétől kell számítani.

(5) A kötelező foglalkoztatási időbe nem számít be

a) a 30 napot meghaladó keresőképtelenség,

b) a szülési szabadság,

c) a fizetés nélküli szabadság

tartama.

A támogatási szerződés megszűnése24

5/A. §25 (1) A támogatási szerződés megszűnik

a) a fél halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,

b) a támogatási szerződés teljesítésével,

c) a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

d) a támogatási szerződés felmondásával.

(2) Felek a támogatási szerződést közös megegyezéssel írásban a hallgatói jogviszony fennállása alatt bármikor megszüntethetik. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjast az 5/B. § alapján az ott meghatározott esetben, a megtérítési kötelezettség a Munkáltatót az 5/C. § alapján az ott meghatározott esetben terheli.

(3) Az ösztöndíjas a támogatási szerződést indokolás nélkül írásban felmondási idő nélkül felmondhatja. A felmondást egyidejűleg közölni kell mind az Önkormányzattal, mind a Munkáltatóval. A támogatási szerződés az Önkormányzattal történő közlés napján szűnik meg. A támogatási szerződés felmondása esetén az ösztöndíjast a visszafizetési kötelezettség az 5/B. § alapján terheli.

(4) Az ösztöndíjas a támogatási szerződést visszafizetési kötelezettség nélkül írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Önkormányzat legalább 5 napos határidőt tűző írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg az ösztöndíjat. A felmondást egyidejűleg közölni kell mind az Önkormányzattal, mind a Munkáltatóval. A támogatási szerződés az Önkormányzattal történő közlés napján szűnik meg. Az Önkormányzatot az ösztöndíj-fizetési kötelezettség a támogatási szerződés megszűnésének napjáig terheli.

(5) Az ösztöndíjas a támogatási szerződést visszafizetési kötelezettség nélkül írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Munkáltató a támogatási szerződésben vállalt szerződéskötési vagy foglalkoztatási kötelezettségét az 5. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerint nem teljesíti. A felmondást egyidejűleg közölni kell mind az Önkormányzattal, mind a Munkáltatóval. A támogatási szerződés az Önkormányzattal történő közlés napján szűnik meg. A Munkáltatót a megtérítési kötelezettség az 5/C. § alapján terheli.

(6) Az Önkormányzat a támogatási szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja az ösztöndíjas, vagy a Munkáltató szerződésszegése esetén.

(7) A Munkáltató a támogatási szerződést megtérítési kötelezettség nélkül írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Önkormányzat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg az ösztöndíjas részére az ösztöndíjat, de az ösztöndíjas a támogatási szerződést nem mondja fel. A felmondást egyidejűleg közölni kell mind az Önkormányzattal, mind az ösztöndíjassal. A támogatási szerződés az Önkormányzattal történő közlés napján szűnik meg. Az Önkormányzatot az ösztöndíj-fizetési kötelezettség a támogatási szerződés megszűnésének napjáig terheli.

Az ösztöndíjas visszafizetési kötelezettsége26

5/B. §27 (1) Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét 60 napon belül visszafizetni, amennyiben

a) a hallgatói jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a hallgatói jogviszony megszűnésének oka, hogy az ösztöndíjas a végbizonyítványt megszerezte,

b) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben előírt idő 2 félévvel meghosszabbított időtartamán belül olyan okból, amelyért felelős, nem szerzi meg az oklevelet,

c) az oklevél kiállítását követő 60 napon belül neki felróhatóan nem létesít foglakoztatásra irányuló jogviszonyt a Munkáltatóval, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony az ösztöndíjas érdekkörében felmerült okból nem teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra, vagy nem legalább a kötelező foglalkoztatási időre jön létre,

d) a foglakoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkozási idő alatt olyan okból, amelyért az ösztöndíjas felelős, a Munkáltató megszünteti,

e) a foglakoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkozási idő alatt olyan okból, amelyért a Munkáltató nem felelős, az ösztöndíjas megszünteti,

f) a támogatási szerződést a felek a hallgatói jogviszony fennállása alatt az ösztöndíjas kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntetik,

g) a támogatási szerződést az ösztöndíjas az 5/A. § (3) bekezdése alapján felmondja.

(2) Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét 60 napon belül visszafizetni, amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a kötelező foglalkoztatási idő alatt közös megegyezéssel szűnik meg. A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjast a Munkáltatóval egyetemlegesen terheli.

(3) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidőt

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hallgatói jogviszony megszűnése napjától,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a képzési időt követő 2. félév utolsó napjától,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a szerzőkötésre előírt határidő leteltének napjától; amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra, vagy nem legalább a kötelező foglalkoztatási időre jön létre, a szerződéskötés napjától,

d) az (1) bekezdés d)-e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott esetben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnése napjától,

e) az (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés megszűnése napjától

kell számítani.

(4) A visszafizetése kötelezettség a támogatási idő alatt folyósított ösztöndíj teljes összegére vonatkozik az (1) bekezdés d)-e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott esetekben is.

(5) A kamatot a folyósítás napjától a visszafizetési kötelezettség keletkezése napjáig kell felszámítani.

(6) A visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a teljes tartozást a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

A munkáltató megtérítési kötelezettsége28

5/C. §29 (1) A Munkáltató köteles az ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét 60 napon belül az Önkormányzatnak megtéríteni, amennyiben

a) az oklevél kiállítását követő 60 napon belül neki felróhatóan nem létesít foglakoztatásra irányuló jogviszonyt az ösztöndíjassal, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Munkáltató érdekkörében felmerült okból nem teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra, vagy nem legalább a kötelező foglalkoztatási időre jön létre,

b) az ösztöndíjast nem a felsőfokú végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkakörben, vagy nem a felsőfokú végzettségének, szakképzettségének és a munkaerő-piaci viszonyoknak megfelelő munkabérrel, illetve illetménnyel foglalkoztatja, feltéve, hogy az ösztöndíjas a támogatási szerződést ezen okból felmondja,

c) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkozási idő alatt olyan okból, amelyért a Munkáltató felelős, az ösztöndíjas megszünteti,

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a kötelező foglalkozási idő alatt olyan okból, amelyért az ösztöndíjas nem felelős, a Munkáltató megszünteti,

e) a támogatási szerződést a felek a hallgatói jogviszony fennállása alatt a Munkáltató kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntetik.

(2) A Munkáltató köteles az ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét 60 napon belül az Önkormányzatnak megtéríteni, amennyiben az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a kötelező foglalkoztatási idő alatt közös megegyezéssel szűnik meg. A megtérítési kötelezettég a Munkáltatót az ösztöndíjassal egyetemlegesen terheli.

(3) A Munkáltató megtérítési kötelezettsége teljesítésére megállapított határidőt

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a szerződéskötésre előírt határidő leteltének naptól; amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra, vagy nem legalább a kötelező foglalkoztatási időre jön létre, a szerződéskötés napjától,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a felmondás Önkormányzattal történő közlése napjától,

c) az (1) bekezdés c)-d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott esetben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnése napjától,

d) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés megszűnése napjától

kell számítani.

(4) A Munkáltató megtérítési kötelezettsége a támogatási idő alatt folyósított ösztöndíj teljes összegére vonatkozik az (1) bekezdés c)-d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott esetekben is.

(5) A kamatot a folyósítás napjától a visszafizetési kötelezettség keletkezése napjáig kell felszámítani.

(6) A megtérítési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a teljes tartozást a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

A polgármester méltányossági jogköre30

5/D. §31 (1) A polgármester méltányosságból a visszafizetési, illetve megtérítési kötelezettség, vagy annak egy része alól indokolt esetben felmentést adhat, eltekinthet a jegybanki alapkamat megfizetésétől, illetve részletfizetést engedélyezhet.

(2) A polgármester az ösztöndíjas és a Munkáltató közös kérelmére engedélyezheti, hogy az ösztöndíjas a kötelező foglalkoztatási időt, vagy annak hátralévő részét a Munkáltató helyett más, e rendeletnek megfelelő munkáltatónál töltse le. A kérelemhez csatolni kell az új munkáltató előzetes hozzájárulását. A feleknek a szerződésátruházásról írásban négyoldalú megállapodást kell kötniük.

A támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre vonatkozó eltérő szabályok32

5/E. §33 (1) E rendelet rendelkezéseit a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatott alapképzésre épülő mesterképzés – az ösztöndíj egyéb feltételeinek a teljesítése mellett – kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az ösztöndíjas a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő lejárta előtt, a Munkáltató és Támogató írásbeli hozzájárulásával jelentkezett. Amennyiben az ösztöndíjas a mesterképzésre felvételt nyer, a támogatási szerződést pályázati eljárás nélkül módosítani kell.

(3) A támogatási szerződés tartalmi elemeire az 5. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentkezett félévek száma az alapképzésen és a mesterképzésen összesen legfeljebb 2 félévvel lehet több, mint az alapképzésre és a mesterképzése meghatározott képzési idő összege.

(4) Amennyiben az ösztöndíjas a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre nem nyer felvételt, és az 5. § (1) bekezdés b) pontjában a szerződéskötésre meghatározott határidő már lejárt, az ösztöndíjas az elutasító döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni.

6. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2)34

7. §35 E rendeletnek az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021.(II.25.) önkormányzati rendelettel megállapított 5/A. § (3) bekezdését a 2021. február 28. napját megelőzően megkötött és hatályban lévő támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell.

8. §36 E rendeletnek az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 5/D. §-át a 2021. június 15. napját megelőzően megkötött és hatályban lévő támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell.

9. §37 E rendeletnek az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. § (5b) bekezdését, valamit 5. § (2) bekezdését a 2021. december 1. napját megelőzően megkötött és hatályban lévő támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell. A már megkötött és hatályban lévő támogatási szerződések esetében a továbbfolyósítás iránti kérelmet – a 3. § (5b) bekezdésétől eltérően – 2021. december 31-ig kell előterjeszteni. Ebben az esetben az ösztöndíj 2021. szeptember hónapra visszamenőlegesen kerül továbbfolyósításra.

1

Módosította a 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos. 2022. március 1. napjától.

2

Beiktatta a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. február 22. napjától.

3

Módosította a 42/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan. 2022. március 1. napjától.

5

Módosította a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. február 22. napjától.

6

Módosította a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. február 22. napjától.

7

Hatályon kívül helyezte a 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan. 2022. március 1. napjától.

8

Módosította a 34/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. december 20. napjától.

9

Módosította a 10/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. február 28. napjától.

10

Módosította a 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos. 2022. március 1. napjától.

11

Beiktatta a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. február 22. napjától.

12

Módosította a 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. december 1. napjától.

13

Beiktatta a 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. december 1. napjától.

14

Módosította a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. február 22. napjától.

15

Módosította a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. február 22. napjától.

16

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításról szóló 12/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 2. § 1) pontja. Hatályos 2017. április 1. napjától.

17

Módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. március 27. napjától.

18

A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021. június 15. napjától.

19

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításról szóló 12/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 2. § 2) pontja. Hatályos 2017. április 1. napjától.

20

A benyújtási határidőt módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. március 27. napjától.

21

Az alcímet módosította a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

22

Módosította a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

23

Módosította a 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. december 1. napjától.

24

Az alcímet beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

25

Módosította a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

26

Az alcímet beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

27

Beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

28

Az alcímet beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

29

Beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

30

Az alcímet beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

31

Beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

32

Az alcímet beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

33

Beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

34

Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2019. február 22. napjától.

35

Beiktatta a 10/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2021. február 28. napjától.

36

Beiktatta a 23/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

37

Beiktatta a 37/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. december 1. napjától.