Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 01

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2023.04.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Zalacséb községben élők részére meghatározza az egyszeri tüzelőanyag juttatásként természetben nyújtott szociális ellátási forma igénylésének részletes feltételeit, a rászorultság szabályait.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Zalacséb község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és ott bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

(3) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatás feltételei

2. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult,

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra – jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Fentieken túl – amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll, - tűzifa biztosítható annak a személynek, aki:

a) közfoglalkoztatott,

b) egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

c) kihűlés vagy fagyhalál közvetlen veszélye fenyegeti

(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben meghatározott személyeket.

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa-támogatás.

(6) Háztartásonként minimum 1 és maximum 4 erdei m3 tűzifa biztosítható.

(7) Minden támogatott azonos mennyiségű szociális tűzifa juttatást kap.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek fennállásától - az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,

c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

A támogatás megállapításának eljárási szabályai

4. § (1) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kella 2. §. (1) a-b) pontja szerinti ellátásban részesülők esetében a jogosultságot megállapító döntést, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolást,és a 2. §. (2) b) pontja szerinti kérelmezőnek a havi nettó jövedelme igazolására szolgáló dokumentumokat és az e rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(2) Az eljárás hivatalból is indítható.

(3)1 A kérelmeket tárgyév május 31-ig lehet benyújtani a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4)2 A kérelmeket a képviselő-testület legkésőbb május 31-ét követő első képviselő-testületi ülésen bírálja el.

(5)3 A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat legkésőbb tárgyév december 20-ig térítésmentesen gondoskodik.

(6) A szociális célú tűzifa-támogatásként megállapított tűzifamennyiség átvételét a jogosult a 3. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A szociális célú tűzifa-támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton Zalacséb Község Önkormányzata részére megállapított vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított, a pályázatban vállalt saját forrás. A forrás kimerülését követően a kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok megfelelnek a 2. §-ban meghatározott feltételeknek és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig beérkeztek – el kell utasítani.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 4. § (3) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (5) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.