Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 05. 01
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Sztr.) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,)


„a)       akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 280%-át, és”2. §    Az Sztr. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére települési támogatást kell megállapítani, ha)


„a)       az ápoló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,”3. §    Az Sztr. 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki)


„c)       háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 230 %-át, és”4. §    (1) Az Sztr.  21. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:


(Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani különösen)


„o)       a munkahelyét 2020. március 11. és 2020. szeptember 30. napja között a koronavírus okozta járvánnyal összefüggésben elvesztő személy részére.”          (2) Az Sztr.  21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha)


„a)       ha a család egy főre jutó havi jövedelme


aa)  az (1) bekezdés a) és m)-n) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 250%-át,


ab)  az (1) bekezdés b)-l) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a nyugdíjminimum 120%-át, egyedülélő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 150%-át,


ac)  az (1) bekezdés o) pontja szerinti kérelem esetében meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét,”5. §    (1) Az Sztr. 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  (A rendkívüli települési támogatás összege a 21. § (1) bekezdés)


„g)       n) pontja esetén legalább a temetés költségéről kiállított számla 10 %-a, de legfeljebb a köztemetés költségével megegyező összeg,”          (2) Az Sztr.  22. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:


(A rendkívüli települési támogatás összege a 21. § (1) bekezdés)


„h)       o) pontja esetén személyenként a kérelem benyújtásának hónapjától számított 3 hónapon keresztül havi 20.000 Ft.”6. §    Az Sztr. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:„(4) A 21. § (1) bekezdés o) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséről szóló hivatalos iratot, valamint az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartásba vette.”
7. §Az Sztr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A 21. § (1) bekezdés o) pontja szerinti támogatásra 2020. október 31-ig benyújtott kérelmeket a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.”8. §    Az Sztr.


a)      10. § (6) bekezdésében a „jogerőre emelkedéstől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,


b)      21. § (1) bekezdés m) pontjában a „születik, vagy” szövegrész helyébe a „született,” szöveg,


c)      21. § (1) bekezdés n) pontjában a „költségeihez” szövegrész helyébe a „költségeihez, vagy” szöveg,


d)      22. § (1) bekezdés e) pontjában a „legfeljebb” szövegrész helyébe a „legalább” szöveg


lép.9. §    Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.


         

10. §  (1) Hatályát veszti az Sztr. 22. § (3) bekezdése.


          (2) 2020. november 1-jén hatályát veszti az Sztr.


a)    21. § (1) bekezdés o) pontja,

b)    21. § (2) bekezdés a) pontjának ac) alpontja,

c)    22. § (1) bekezdés h) pontja,

d)    23. § (4) bekezdése,

e)    27. § (4) bekezdése.Kecskemét, 2020. április 30.Szemereyné Pataki Klaudia sk.                                                              Dr. Határ Mária sk.

               polgármester                                                                                            jegyző


                                                                                  

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

                                                                                              

         Dr. Határ Mária sk.

                                                                                                                                  jegyző

Mellékletek