Cegléd Város Önkormányzata 11/2020. (III.23.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 07- 2020. 04. 07

Cegléd Város Önkormányzata 11/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

a településfejlesztés, területrendezés, településrendezés feladatkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest megyei Kormányhivatal,

a környezetvédelem, természet- és tájvédelem feladatkörében eljáró Pest megyei Kormányhivatal,

a természet- és tájvédelem feladatkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

vízgazdálkodás, vízvédelem feladatkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

a tűzvédelem, polgári védelem feladatkörében eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

a közegészségügy feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a közlekedés feladatkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,

a légi közlekedés feladatkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

a közlekedés feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, 

az örökségvédelem feladatkörében eljáró Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,

az örökségvédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal – Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály,

a földvédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala,

az erdőrendezés, erdővédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,

a talajvédelem feladatkörében Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,

a honvédelem feladatkörében Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,

a határrendészet feladatkörében Pest megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, 

a bányászat, geológia, csúszásveszély feladatkörében Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapesti Bányakapitányság,

a hírközlés feladatkörében Nemzeti Média és- és Hírközlési Hatóság,

a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának előmozdítása feladatkörében eljáró Pest Megyei Főépítész

egyetértésében;

Abony Város Önkormányzata, Ceglédbercel Községi Önkormányzat, Csemő Községi Önkormányzat, Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat, Tápiószőlős Községi Önkormányzat, Törtel Községi Önkormányzat, Újszilvás Községi Önkormányzat, Nyársapát Községi Önkormányzat, Mikebuda Községi Önkormányzat, mint érintett települési önkormányzatok,

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Területi Igazgatósága, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., EDF-DÉMÁSZ Zrt., TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft., ÖKOVÍZ Kft., Magyar Telekom Nyrt., Invitel Távközlési Zrt., Antenna Hungária Rt., MAVIR Zrt., Magyar Villamos Művek Zrt. Távközlési Osztály, mint út és közmű üzemeltetők,

Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala,

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (I. fokú építéshatóság),

érintett terület lakossága, székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, egyházak, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek (Partnerek) véleményének a  településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a TAK és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet alapján történt kikérésével a következőket rendeli el:


1. §  Cegléd város helyi építési szabályzatáról szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A HÉSZ 1. mellékletét képezik a SZT-1-A, SZT-1-B, SZT-1-C, SZT-2, SZT-2-m1, SZT-M2, SZT-M3, SZT-M4 és SZT-M5 jelű és az SZT-M6, SZT-M7, SZT-M8, SZT-M9, SZT-M10, SZT-M11, SZT-M12, SZT-M13, SZT-M14, SZT-M15, SZT-M16, SZT-M17, SZT-M18, SZT-M19, SZT-M20, SZT-M21 Szabályozási Tervlapok."


2. § (1) Az Ör. a következő 60/A. §-sal egészül ki:


"60/A. § (1) A Vt-16 jelű építési övezet előírásai:

               a) Beépítési mód                                                                      Szabadonálló

               b) A kialakítható legkisebb építési telek területe (m2)                           5000

               c) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%)         45

               d) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):          45

               e) A terepszint alatti beépítettség helye                          építési helyen belül

               f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)               9,0

               g) Beépítési sűrűség                                                                                  1,2

               h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)               10

               i) A közműellátás mértéke:                                                                   teljes

         (2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:

               a) igazgatási, iroda

               b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás

               c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

               d) kulturális, közösségi szórakoztató

               e) sport

rendeltetést tartalmazhat.

          (3) A párkánymagasság legfeljebb 9,5 m, de az utcafronti homlokzatok legfeljebb 50 %-án lehet 5,5 m-nél magasabb."


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

       (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, három napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.Dr. Diósgyőri Gitta s. k.

Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző

polgármester