Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltak az irányadók.

(2) Lakás célú és életvitelszerű az építmény használata, ha az építményt egész évben, nem idényjelleggel, folyamatos lakhatás céljára használják és az épület használata nem rendszertelen, nem a pihenés, üdülés, szezonális használat célját szolgálja. A lakás rendszeres, egész éven át történő használata közüzemi számlákkal (pl: víz, villany, gáz, hulladékszállítás, szennyvíz, internet) alátámasztható.

(3) I. övezetbe tartozik az ingatlan, ha az a Balaton vízével érintkezik.

(4) II. övezetbe tartozik az ingatlan, ha az I. övezeten kívüli bel- és külterületen található.

2. Építményadó

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke:

a)1 az I. övezetben fekvő építmény vonatkozásában évente 1.600 Ft/ m2

b)2 a II. övezetben fekvő építmény vonatkozásában évente 800 Ft/m2.

3. § A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete kivételével mentes

a)3 magánszemély tulajdonában lévő lakás esetén az adóalany és annak közeli hozzátartozója után személyenként 40 m2, egyedül élő adóalany esetén 80 m2, ha a lakást életvitelszerűen, egész éven át tartóan használják

b) magánszemély tulajdonában lévő lakáshoz tartozó személygépkocsi-tároló 16 m2-ig,

c)4

d) a magánszemély adóalany külterületi építménye 60 m2-ig, ha azt szőlőfeldolgozásra és bortárolásra használja és a Badacsonyi Borfalvak Hegyközségénél fennálló, balatonszepezdi területre vonatkozó tagságát igazolja, mely igazolás tartalmazza a hegyközségbe való belépés dátumát is.

e)5

3. Telekadó

4. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2)6 Az adó mértéke évi 100 Ft/m2.

(3)7 A Htv. 19. §-ában felsoroltakon túl a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő

a) telek, amelyen építmény található.

b) kivett magánút, saját használatú út művelési ágú ingatlan.

c) a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben közjóléti erdő területnek jelölt beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

d)8

(4)9 A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével a nem beépíthető telek magánszemély tulajdonosa 60 Ft/m2 adókedvezményre jogosult.

4. Idegenforgalmi adó

5. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)10 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

(3)11

(4)12

5. Helyi iparűzési adó

6. § (1)13 Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.

(2) Az adóalap megállapítására a Htv. 39. és 39/A. §-ában foglaltak az irányadók.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete.

1

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § c) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § e) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg A 4. § (2) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg

8

A 4. § (3) bekezdés d) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg A 4. § (4) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg Az 5. § (2) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (3) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (4) bekezdését a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 14/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg