Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 06. 30

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

2021.01.01.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletét.

1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó intézményei Bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 530.- Ft, azaz ötszázharminc forint, reggeli nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, tízórai nyersanyagköltsége 70.- Ft, azaz hetven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 200.- Ft, azaz kettőszáz forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint.

b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 610- Ft, azaz hatszáztíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 350.- Ft, azaz háromszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 610- Ft, azaz hatszáztíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 350.- Ft, azaz háromszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési térítései:

Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora együttes élelmezési térítése: 1.200,- Ft
Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd bruttó élelmezési térítése:
(2) A reggeli nyersanyag költsége nettó 130.-Ft azaz egyszázharminc forint. A tízórai nyersanyag költsége nettó 100.-Ft azaz száz forint. Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 300.-Ft, azaz háromszáz forint. Az uzsonna nyersanyag költsége nettó 100.-Ft, azaz száz forint. A vacsora nyersanyag költsége nettó 130.-Ft, azaz egyszázharminc forint.

3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók (munkavállalók) részére az ebéd bruttó, (ÁFA-val számított) ára nagyadag esetén: 1.250,- Ft azaz ezerkettőszázötven forint; kisadag esetén: 750.-Ft azaz hétszázötven forint. A nagyadag ebéd esetén a nyersanyag költség nettó 590.-Ft azaz ötszázkilencven forint. Kisadag esetén az ebéd nyersanyagköltsége nettó 490-Ft azaz négyszázkilencven forint.

(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon, Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) bruttó 380.- Ft azaz háromszáznyolcvan forint az ebéd ára.

.

4. § (1) E rendelet 2021. január 01-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2019.(I.23.) Ö. rendelete.