Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2020. 07. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.07.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„f) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási normákat megsérti,”

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„j) szálláshelyet közterületen a tulajdonos Önkormányzat erre vonatkozó engedélye nélkül hirdet, más részére szálláshely-szolgáltatás igénybevétele céljából felkínál, illetve erre utaló magatartást tanúsít (ideértve különösen a kulcsrázást, hirdetőtábla vagy szálláskatalógus felmutatását, várakozó- illetve forgalmi okból álló gépjárműbe történő bekopogást, gépjárművek követését)”

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendeletben, valamint”

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„b) a város közterületein, vagy az önkormányzat tulajdonában illetve résztulajdonában álló ingatlanon galambot etet,”

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.