Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26 - 2020. 09. 27

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.09.26.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes bevételét 5.947.275 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.107.349
1. Önkormányzatok működési támogatásai 747.363
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 359.986

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 532.498
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 19
3. Egyéb felh. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 532.479
IV. Működési bevételek 459.787
1. Intézményi működési bevételek 354.085
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 2.248
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.248
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.439
1. Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcsön ÁH-on. kív. 10.700
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.739 „

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes kiadását 5.947.275 eFt-ban állapítja meg."

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 3.177.118
1.1. Személyi juttatások 955.410
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 168.706
1.3. Dologi kiadások 857.169
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.159.095
2. Felhalmozási kiadások 2.700.512
2.1. Fejlesztési célú tartalék 450.308
2.2. Beruházások 869.828
2.3. Felújítások 1.103.479
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 276.897 „

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 27. napjával.