Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2021.02.26.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2)1 E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
Bevételek címei és alcímei:
1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje
4. cím: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
5. cím: Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Önkormányzatok működési támogatásai
1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása
1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása
1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás
1.2.2. Előirányzat: Érdekeltségnövelő támogatás
1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása
1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás
1.2.5. Előirányzat: Kiegészítő támogatások
1.2.6. Előirányzat: Szociális ágazati pótlék
1.2.7. Előirányzat: Kulturális ágazati pótlék
1.3. Kiemelt előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
1.3.1. Előirányzat: 2019. évi elszámolások
2. Előirányzatcsoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről
3. Előirányzatcsoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülr

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek
1. Előirányzatcsoport: Vagyoni típusú adók
1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó
2. Előirányzatcsoport: Termékek és szolgáltatások adói
2.1. Kiemelt előirányzat: Iparűzési adó
2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjárműadó
2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó
3. Előirányzatcsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
3.1. Kiemelt előirányzat: Bírság, pótlék
3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
3.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek
1. Előirányzatcsoport: Intézményi működési bevételek
2. Előirányzatcsoport: Pénzügyi befektetések bevételei
3. Előirányzatcsoport: Egyéb tulajdonosi bevételek

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Ingatlanok értékesítésre
2. Előirányzatcsoport: Tárgyi eszköz értékesítése
3. Előirányzatcsoport: Részesedések értékesítése

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzatcsoport: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-on kívülről
1.1. Kiemelt előirányzat: Kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzatcsoport: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.1. Kiemelt előirányzat. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Hitelek, kölcsönök, értékpapírok
1.1. Kiemelt előirányzat: Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.2. Kiemelt előirányzat: Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.3. Kiemelt előirányzat: Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátás
2. Előirányzatcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek
2.1. Kiemelt előirányzat: Maradvány igénybevétel
3.Előirányzatcsoport: ÁHT-on belüli megelőlegezések

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.
Költségvetési kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzatcsoportok: Működési kiadások
1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.adó
1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
1.3.1. Előirányzat: Kamatkiadások (felhalmozási)
1.3.2. Előirányzat: Egyéb dologi kiadások
1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1.5.1. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
1.5.2. Előirányzat: Működési célú visszat. támogatások ÁHT-on belülre
1.5.3. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
1.5.4. Előirányzat: Műk.célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre
1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatok ÁHT-on kívülre
1.5.6. Előirányzat: Működési célú tartalék
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások
2.1. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú tartalék
2.2. Kiemelt előirányzat: Beruházások
2.3. Kiemelt előirányzat: Felújítások
2.4. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.1. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on belülre
2.4.2. Előirányzat: Egyéb felh. célú tám. ÁHT-on kívülre
3. Előirányzatcsoportok: Finanszírozási kiadások
3.1. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
3.2. Kiemelt előirányzatok: ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2. § (1)2 Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes bevételét 6.232.320 eFt-ban állapítja meg.

(2)3 A 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Költségvetési bev
adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.164.182
1. Önkormányzatok működési támogatásai 781.396
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről 0
3. Egyéb mű.célú tám.ÁHT-on belülről 382.786
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 674.233
1. Felh. célú önkormányzati támogatások 41.976
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről 0
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről 632.257
III. Közhatalmi bevételek 813.837
1. Vagyoni típusú adók 140.278
2. Termékek és szolgáltatások adói. 668.409
3. Egyéb közhatalmi bevételek 5.150
IV. Működési bevételek 501.270
1. Intézményi működési bevételek 363.498
2. Pénzügyi befektetések bevételei 19.540
3. Egyéb tulajdonosi bevételek 118.232
V. Felhalmozási bevételek 68.628
1. Ingatlanok értékesítése 65.678
2. Részesedések értékesítése 2.950
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 4.248
1. Működési célú átvett pénzeszközök 2.000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.248
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.902
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről 10.700
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe. 5.202
VIII. Finanszírozási bevételek 2.990.020
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok 0
2. Pénzforgalom nélküli bevételek 2.954.516
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések 35.504

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) bevételei az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) bevételei az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5. cím) bevételei az 1/e mellékletben kerülnek részletezésre.

(4) Az önkormányzat az intézményeinél (2-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2020 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:
- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2020 évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok
(a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

3. § (1)4 Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes kiadását 6.232.320 eFt-ban állapítja meg.

(2)5 Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
Költségvetési kiemelt kiadások:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 3.346.286
1.1. Személyi juttatások 974.392
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 171.095
1.3. Dologi kiadások 908.805
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36.369
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.255.625
2. Felhalmozási kiadások 2.816.389
2.1. Fejlesztési célú tartalék 343.685
2.2. Beruházások 899.738
2.3. Felújítások 1.264.577
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 308.389
3. Finanszírozási kiadások 69.645
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése 44.902
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 24.743

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) kiadásait a 2/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) kiadásait a 2/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5. cím) kiadásait a 2/e melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatának alakulását 3 évre vonatkozóan a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2020.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2020. évi költségvetési rendeletet év közben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.
A kiskincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. június 27.

2

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. február 26.

3

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. február 26.

4

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. február 26.

5

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. február 26.

6

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

7

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

8

Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

9

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

10

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

11

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

12

Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

13

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

14

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.

15

Módosította: 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. március 21. Módosította: 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. június 27. Módosította: 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. szeptember 26. Módosította: 28/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. december 17. Módosította: 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. február 26.