Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 21 - 2020. 03. 22

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.20.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.03.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R. 1. § (2) bekezdés I. Jogcímcsoport:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a következők szerint egészül ki:
„1.2.6. Előirányzat: Szociális ágazati pótlék
1.2.7. Előirányzat: Kulturális ágazati pótlék”

2. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes bevételét 5.123.570 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 995.653
1. Önkormányzatok működési támogatásai 667.980
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 327.673
IV. Működési bevételek 369.448
1. Intézményi működési bevételek 263.746

3. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes kiadását 5.123.570 eFt-ban állapítja meg."
(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 2.812.132
1.1. Személyi juttatások 914.550
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 161.700
1.3. Dologi kiadások 815.387
1.5. Egyéb működési célú kiadások 883.757
2. Felhalmozási kiadások 2.241.793
2.1. Fejlesztési célú tartalék 500.109
2.2. Beruházások 767.742
2.3. Felújítások 703.220

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

8. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 22. napjával.