Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 15- 2020. 12. 14


Balatonfűzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:


1. § Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének 2., 3. és a Jelmagyarázat szelvényeinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

2. §  A Rendelet 7. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


         " (5)  Oldalkert minimális mérete nem lehet kisebb

  1. oldalhatáros és ikres beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság mértékénél
  2. szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság felénél
  3. kialakult beépítésű telken álló épület esetén, ahol a b) pont szerinti méret nem áll rendelkezésre, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett épület csak akkor bővíthető:

ca) ha a szomszédos szabályos beépítésű telek beépítését nem korlátozza,

cb) a kialakult beépítés homlokzatmagassága a bővítéssel sem lesz több 3,5 m-nél,

cc) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerinti épületek közötti legkisebb távolság biztosított.


3. § A Rendelet a következő 13/A. §-al és az azt megelőző címmel egészül ki


"13/A. Hírközlés


13/A. § (1)      Balatonfűzfő közigazgatási területén önálló hírközlési adótorony, új hírközlési berendezés és bázisállomás lakó- és üdülőterületen valamint a lakóépület elhelyezését lehetővé tevő településközponti területeken, valamint azoktól a jelen rendelet 3. mellékletében lehatárolt 1500 m-es távolságra nem helyezhető el.

(2) Balatonfűzfő közigazgatási területén meglévő hírközlési berendezések 5G hálózat fejlesztés céljából nem bővíthetők ill. nem cserélhetők le.  " 


4.§ A Rendelet 46. § a következő c) ponttal egészül ki:


            "c) 3. melléklet: Hírközlési berendezések elhelyezhetősége"


5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.Balatonfűzfő, 2020. november 26.
            Szanyi Szilvia                                                            Soltész Attila

            polgármester                                                                        jegyző


           
Kihirdetve: Balatonfűzfő, 2020. november 30.                                                                                               Soltész Attila

                                                                                                           jegyző


Mellékletek