Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 26/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5b) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§ (1) A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A korlátozott forgalmú övezetbe, valamint a védett és korlátozott forgalmú övezetbe behajtani kizárólag érvényes hozzájárulás birtokában lehet. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jármű vezetője érvényes hozzájárulással nem rendelkezik, az ellenőrző hatóság jogosult a hozzájárulás nélküli behajtás miatt megfelelő eljárást lefolytatni vagy eljárás lefolytatását kezdeményezni.”

(2) A R. 5.§ (1) és (2) bekezdésében az „az érvényességi időszak kezdő napját követő” szövegrészek helyébe az „az igénybejelentés benyújtásának időpontjától számított” szöveg lép.

2.§ (1) E rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

Szentendre, 2020. június 10.                        Fülöp Zsolt                                                    dr. Schramm Gábor

                        polgármester                                                               jegyző
Záradék:

A rendelet 2020. június 16-án került kihirdetésre.


dr. Schramm Gábor

jegyző