Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Fürged község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Hatályos: 2020. 03. 27

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Fürged község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendeletmódosításáról

2020.03.27.

Fürged község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ).3. mellékletét képező SZT-1 jelű szabályozási tervlap módosítással érintett területe jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. melléklet

„(6) A Szabályozási Terven jelölt közlekedési terület zöldfelületén gépjármű közlekedésre alkalmas kapubehajtó kialakítható, felszíni parkoló legfeljebb a lehatárolás 20%-án létesíthető.

Záró rendelkezések

3. § Hatályát veszti a HÉSZ

4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet 2020. március 27-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet