Nyírbogdány község képviselő testületének 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről

Hatályos: 2024. 03. 01

Nyírbogdány község képviselő testületének 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről

2024.03.01.

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) lakásszerzésének támogatása érdekében - az önkormányzat gazdasági lehetőségeivel összhangban – meghatározza a Nyírbogdány Község Önkormányzata által biztosított lakáscélú támogatások formáit, szervezetét, valamint a támogatásra való jogosultság feltételeit.

A rendelet hatálya

2. §1

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS CÉLJA, FORMÁI

3. § (1) E rendelet alapján nyújtható lakáscélú támogatások: első lakáshoz jutók támogatása,

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott lakáscélú támogatást ugyanazon kérelmező csak egy jogcímen és egy alkalommal veheti igénybe.

4. §2 A lakáscélú támogatás:

a) új vagy használt lakás vásárlásához,

b) lakás tulajdonjogának megszerzéséhez,

c) lakás építéséhez nyújtható.

5. § (1) A 3. §.-ban szabályozott lakáscélú támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az önkormányzat a támogatás keretösszegét évente a költségvetési rendeletében biztosítja.

III. Fejezet

ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA

A támogatás feltételei

6. §3 (1) Első lakáshoz jutók támogatásában részesülhetnek azok a kérelem benyújtása időpontjában életvitelszerűen helyben lakó házastársak, közös kiskorú gyermeket nevelő élettársak, akik közül az egyik fél sem töltötte be a 45. életévét, akik

a) Nyírbogdány Község közigazgatási területén található lakás tulajdonjogának megszerzésével vagy építésével a méltányolható lakásigény céljából kívánnak lakáshoz jutni,

b) lakásvásárlás, lakásszerzés esetén legalább 2 éves – a kérelem benyújtásától visszamenőlegesen folyamatos, életvitelszerűen helyben – bejelentett Nyírbogdányi lakóhellyel rendelkezik legalább a házastársak vagy élettársak egyike.

c) vállalják, hogy a támogatással érintett ingatlant a lakás szerzése esetén a támogatási szerződés aláírását, építkezés esetén a használatba vételi engedély véglegessé válását követő 3 évig nem idegenítik el.

d) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %- át.

(2) A kérelmezők támogatásban részesíthetők, ha az egyik fél legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a megszerzett vagy megszerezni kívánt ingatlanban.

(3) Építés esetén is megállapítható a támogatás, ha az építési telek az egyik házastárs (élettárs) tulajdonát képezi.

(4) A támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a kérelmezőnek azt a tulajdonát, mely haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező életvitelszerűen lakja az ingatlant.

7. § (1) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vásárlási) költsége a (2) és (6) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együtt költöző családtagok számától függően a következő:

a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

(3) Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

(4) A (2)–(3) bekezdés alkalmazásánál

a) a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

b) a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

(5) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni.

A támogatás összege

8. §4 Az első lakáshoz jutók részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege lakásépítés és lakás tulajdonának megszerzése esetén is 300.000.- Ft.

A támogatást kizáró okok

9. § (1) Első lakáshoz jutók támogatása nem állapítható meg, ha

a) a megvásárolni, építeni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a méltányolható lakásigény felső határát,

b) a kérelmező vagy vele együtt költöző személy korábban bármely önkormányzattól lakáscélú támogatásban részesült,

c) lakásépítés esetén a kérelmező a kérelem benyújtásakor lakás használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi,

d) kérelmező nem felel meg a támogatás e rendelet 7. §-ban szabályozott jogosultsági feltételeinek,

e) az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együtt költöző családtagjainak

1. lakástulajdona van, vagy korábban volt,

2. lakóingatlanon haszonélvezeti joga van, vagy korábban volt,

3. önkormányzati tulajdonban lévő lakásra bérleti jogviszonya van, kivéve, ha arról érvényesen lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,

f)5

g)6 ha a kérelmező és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó nettó jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap összegének 700 %-át,

h)7 ha a kérelem benyújtására a tulajdonjog megszerzését vagy a használatba vételi engedély véglegessé válását követő 1 éven túl kerül sor.

i) ha a kérelmező tulajdonjoga önkormányzati lakásra a bentlakó bérlőt megillető jog illetve kedvezmény alapján keletkezik,

j)8

(2)9

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI

IV. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A támogatási kérelem elbírálása

10. § (1) A lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmeket a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el. A Pénzügyi Bizottság javaslata a támogatás formájára, mértékére terjed ki.

(2) A lakáscélú támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező valamint az együtt költözők/közös háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) az erre a célra rendszeresített vagyonnyilatkozatot,

c) a jogosultságot kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat,

d) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,

e) élettársak esetén 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt az élettársi kapcsolatról,

f) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést,

g) építés esetén hivatalos költségvetést, tervrajzot, jogerős építési engedélyt,

h) a kérelmező, valamint az együtt költözők/közös háztartásban élők köztartozásmentes igazolást, folyószámlavezetésének pénzintézeti igazolását (vagy utolsó bankszámlakivonat)

(5) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

b) álláskeresők számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolást,

e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(6) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány útján vizsgálható.

11. § (1) Ha a jogosultság feltételei egyébként fennállnak, de az adott évi lakáscélú támogatás költségelőirányzat felhasználásra került, a Polgármester írásban tájékoztatja a igénylőt arról, hogy az igénye fenntartása esetén a következő évben kérelmének elbírálása elsőbbséget élvez.

(2) Ha az adott évi lakáscélú támogatás költségelőirányzat felhasználása nem tud minden kérelemre fedezetül szolgálni, akkor a beérkezett kérelmezők közül elsőbbséget élveznek azok, akiknek gyermekeik, a helyi bölcsödébe, óvodába vagy iskolába vannak beíratva.

A kérelem elbírálását követő eljárási szabályok

12. § (1) Lakásvásárlás esetén a támogatási szerződés aláírását, építkezés esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 3 éven belül a támogatott nem idegenítheti el.

(2) A lakásvásárláshoz nyújtott támogatás esetén a támogatott köteles a támogatás folyósítását követő egy éven belül a lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni a támogatást elbíráló szervnek, annak igazolására, hogy a támogatással érintett ingatlan a lakóhelye.

(3) A lakásépítéshez nyújtott támogatás esetén a támogatott köteles a lakás használatba vételi engedélyének kiadását a támogatási szerződés aláírását követő 3 éven belül bejelenteni a támogatást elbíráló szervnek.

(4) A nyilatkozatok valódiságát és a támogatás jogszerű felhasználását a Polgármesteri Hivatal e §. (1) bekezdésében meghatározott időtartamig ellenőrizheti.

V. Fejezet

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, VISSZAFIZETÉSE ÉS MEGTÉRÍTÉSE

A támogatás folyósításának és visszafizetésének rendje

13. § (1) Lakáscélú támogatás az önkormányzat és a kérelmező között létrejött szerződés alapján fizethető ki. A szerződéskötésre a Képviselő-testület döntését követő 60 napon belül kerül sor, amelyet az önkormányzat képviseletében a polgármester ír alá.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott szerződésnek tartalmaznia kell – különösen- :

a) a támogatást nyújtó és a támogatott adatait, a támogatással érintett ingatlan megjelölését,

b) a támogatás összegét, jogcímét, a folyósítás módját,

c) e rendelet alapján a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

(3)10 A támogatás a szerződéskötést követő 30 napon belül kifizetésre kerül.

A támogatás megtérítése

14. § A támogatott a felhívást követő 30 napon belül köteles a támogatás összegének - az igénybevétel napjától esedékes Ptk. szerinti mindenkori kamattal növelt - egyösszegű megtérítésére, ha

a) a támogatáshoz szándékosan megtévesztő magatartásával jutott hozzá,

b) a folyósított támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használja fel,

c) az építtető az építési szándékától eláll vagy a használatba vételi engedély megszerzése előtt az építés más az építtetőnek felróható okból meghiúsul,

d) építés esetén a használatba vételi engedély kiadására az előírt határidőn belül nem kerül sor vagy az épített lakás meghaladja a méltányolható lakásigény mértékét,

e) építés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő, vásárlás esetén a vételt követő 3 éven belül a lakást/lakóházat lebontja,

f) 3 éven belül a lakást/lakóházat elidegeníti,

g) a támogatott a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti,

h) a támogatással érintett ingatlant nem a támogatott használja.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-étől kell alkalmazni.

1

A 2. §-t a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdés f) pontját a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § (1) bekezdés g) pontja a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés h) pontja a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (1) bekezdés j) pontját a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (2) bekezdését a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (3) bekezdése a Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.