Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva s következőket rendeli el:

1. § A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A lakáscélú támogatás:

a) új vagy használt lakás vásárlásához,

b) lakás tulajdonjogának megszerzéséhez,

c) lakás építéséhez nyújtható.”

2. § A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Első lakáshoz jutók támogatásában részesülhetnek azok a kérelem benyújtása időpontjában életvitelszerűen helyben lakó házastársak, közös kiskorú gyermeket nevelő élettársak, akik közül az egyik fél sem töltötte be a 45. életévét, akik

a) Nyírbogdány Község közigazgatási területén található lakás tulajdonjogának megszerzésével vagy építésével a méltányolható lakásigény céljából kívánnak lakáshoz jutni,

b) lakásvásárlás, lakásszerzés esetén legalább 2 éves – a kérelem benyújtásától visszamenőlegesen folyamatos, életvitelszerűen helyben – bejelentett Nyírbogdányi lakóhellyel rendelkezik legalább a házastársak vagy élettársak egyike.

c) vállalják, hogy a támogatással érintett ingatlant a lakás szerzése esetén a támogatási szerződés aláírását, építkezés esetén a használatba vételi engedély véglegessé válását követő 3 évig nem idegenítik el.

d) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %- át.

(2) A kérelmezők támogatásban részesíthetők, ha az egyik fél legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a megszerzett vagy megszerezni kívánt ingatlanban.

(3) Építés esetén is megállapítható a támogatás, ha az építési telek az egyik házastárs (élettárs) tulajdonát képezi.

(4) A támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a kérelmezőnek azt a tulajdonát, mely haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező életvitelszerűen lakja az ingatlant.”

3. § A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az első lakáshoz jutók részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege lakásépítés és lakás tulajdonának megszerzése esetén is 300.000.- Ft.”

4. § A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Első lakáshoz jutók támogatása nem állapítható meg, ha)

„g) ha a kérelmező és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó nettó jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap összegének 700 %-át,
h) ha a kérelem benyújtására a tulajdonjog megszerzését vagy a használatba vételi engedély véglegessé válását követő 1 éven túl kerül sor.”

5. § A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás a szerződéskötést követő 30 napon belül kifizetésre kerül.”

6. § Hatályát veszti a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 4/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-a,

7. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.