Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 20- 2020. 02. 20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.02.20.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével - a következőket rendeli el:

1. § A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2020. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet