Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 7/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a fák védelméről

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a nem közterületen lévő fákra.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlanon lévő fákra,

b) az ingatlan-nyilvántartásban mező- vagy erdőgazdasági művelési ágban nyilvántartott földrészletekre,

c) a külön jogszabály hatálya alá tartozó fákra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2. § 5. pont szerinti használónak minősülő természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre.

2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában

1. allergiát okozó fák: a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 6. melléklete szerinti allergiát okozó növényfajok

2. fa: a lombhullató és az örökzöld fa, továbbá olyan fás szárú növény, melynél a törzs több kisebb törzsből áll

3. fa erőteljes metszése, csonkolása: fa olyan mértékű visszavágása, metszése, csonkítása, amely annak életképességét rövid- vagy hosszútávon befolyásolja

4. fa kivágása: 30 cm vagy annál nagyobb törzskörméretű fa kivágása, a fa életében olyan mértékű beavatkozás, ami 2 éven belül a fa pusztulásához vezet, kiszáradt fa esetében a fa végleges eltávolítása

5. használó: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdésében meghatározott használó

6. inváziós fajú fás szárú növény: Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt és a KÉSZ 6. melléklet 1. pontjában felsorolt agresszíven gyomosító növényfajok

7. kertészeti szakmai vélemény: meghatározott végzettséggel (kertészeti, erdészeti, tájépítészeti, növényvédelmi, faápoló) rendelkező szakember által kiállított olyan dokumentum, melyben a szakember által elvégzett vizsgálat kiterjed a vizsgált fa korára, fajára, méretére, térbeli elhelyezkedésére, részletes egészségi állapotára és tartalmaz a vizsgálat eredményén alapuló javaslatot a fa fenntartásával, megóvásával, áttelepítésével vagy kivágásával, kertészeti kezelésével kapcsolatban, mindezt fotókkal dokumentálva, alátámasztva

8. kidőlt fa: természeti jelenség vagy emberi tevékenység következtében kifordult gyökérzetű fa

9. kiszáradt fa: a fa a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal

10. műszaki beavatkozás: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontjában meghatározott építési tevékenység, valamint a kármentesítés, a környezetalakítás, a tereprendezés és a földmunkával járó egyéb tevékenység

11. pénzbeli megváltás: az össztörzskörméret szerinti pénzbeli megváltás 18,84 cm törzskörméretenként számított, az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fapótlási kompenzációs intézkedési díj

12. össztörzskörméret: több faegyed törzskörméretének összege

13. törzskörméret: a fatörzs - földfelszíntől egy méter magasságban mért – kerülete cm-ben

14. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak

15. vis maior esemény: természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény, így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás

3. Általános rendelkezések


3. § A fák védelme, gondozása, ápolása az ingatlan mindenkori használójának kötelessége.


4. § Fát kivágni, erőteljesen megmetszeni vagy csonkolni, továbbá áttelepíteni indokolt esetben, a kért munkálatok elvégzésére vonatkozó engedély birtokában lehet. Az engedélyben megállapított mértékben és módon, valamint előírt határidőn belül köteles az engedélyes gondoskodni a pótlásról.

5. § A használót

a) kidőlt, kiszáradt fa eltávolítása,

b) közvetlen élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi veszélyhelyzetet okozó fa kivágása

esetén bejelentési kötelezettség terheli, azonban ebben az esetben is köteles a számára előírt pótlási kötelezettséget teljesíteni.

6. § Fapótlásként nem telepíthetők inváziós fajú fák, oszlopos örökzöldek, így különösen thuja, hamisciprus, boróka, leyland-ciprus fajok és allergiát okozó fák.

7. § Fa gyökerestül történő kiemelése és földlabdával történő szakszerű áttelepítése akkor engedélyezhető, ha a kivitelezés bejelentésben részletezett módja különösen az előkészítés, a fa állapota, mérete, a megfelelő időszak, a munkamenet tervezett eszközei előreláthatólag biztosítja a fa túlélését.

8. § A használó az e rendelet hatálya alá tartozó fa kivágását – az 5. §-ban foglalt esetek kivételével - szeptember 1. és április 1. között végzi el.

9. § A fatelepítés határidejét a meglévő adottságokra és a vegetációs időszakokra figyelemmel kell meghatározni, de nem lehet később a fakivágás megtörténtétől számított vagy műszaki beavatkozás esetében a műszaki beavatkozás befejezésétől számított háromszáz napnál.

10. § Műszaki beavatkozás érdekében szükséges fakivágás esetén a fakivágás várható időpontja legfeljebb fél évvel előzheti meg a műszaki beavatkozás kezdési időpontját. Műszaki beavatkozás - engedélyköteles, vagy egyszerű bejelentésköteles tevékenység - esetén a fakivágás megkezdésének feltétele a műszaki beavatkozáshoz kapcsolódó és szükséges bejelentés vagy a véglegessé vált engedély megléte.

11. § (1) A jelen rendelet szerinti döntés önkormányzati hatósági ügy, amelyben átruházott hatáskörben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata jegyzője jár el.

(2) Az eljárási határidő a bejelentésköteles tevékenységek esetén húsz nap, míg az engedélyköteles tevékenységek esetén negyven nap.

(3) A településrendezési, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempontok érvényesítését igénylő esetekben és a KÉSZ-ben a telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt, valamint megtartandó facsoport növényállomány jelölésű területrészen elhelyezkedő, továbbá az építési helyen belül elhelyezkedő értékes, megtartandó faként jelölt fákat érintő eljárásban a jegyző beszerzi az önkormányzati főépítész véleményét.

II. Fejezet

Eljárási szabályok, kötelezettségek


4. Bejelentésköteles tevékenységek


12. § (1) A használó bejelentési kötelezettségnek

a) a 13. § (1) bekezdésben foglalt esetben az elpusztult fa eltávolítása előtt,

b) a 13. § (2) bekezdésben foglalt esetben a tervezett cselekmény elvégzését megelőzően,

c) a 14. § (1) bekezdésében foglalt esetben a veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást követő tizenöt napon belül a melléklet szerinti formanyomtatványon köteles eleget tenni.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a már bekövetkezett eseményeket alátámasztó képi vagy írásos dokumentumot, így különösen:

a) fénykép- vagy videófelvételt, vagy tanúk nyilatkozatát, vagy szakmai véleményt,

b) a kivágott fa helyét a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzán feltüntetve, darabszámát, faját, törzskörméretét megadva,

c) műszaki beavatkozás esetén be kell jelölni a megmaradó fa (fák) helyét és a műszaki beavatkozás területi határait, a tervezett pótlás leírását, a telepítéssel érintett ingatlanok helyszínrajzán feltüntetve a telepítendő fa helyét, darabszámát, faját, törzskörméretét, a telepítés tervezett idejét.

13. § (1) Amennyiben a fa áttelepítés, erőteljes metszés, vagy csonkolása esetén a lombtömegvesztés és károsodás miatt a cselekmény időpontjától számított két éven belül elpusztul, vagy nem ered meg gondoskodni kell arról, hogy az elpusztult fa a környezetére veszélyt ne jelentsen.

(2) Beavatkozás nélkül kiszáradt fa esetében a használó köteles a fa kiszáradását követően gondoskodni arról, hogy a kiszáradt fa a környezetére veszélyt ne jelentsen.

14. § (1) Az 5. § b) pontjában meghatározott esetben - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – a használó köteles haladéktalanul elvégezni a fakivágást, kidőlt fa esetén annak eltávolítását.

(2) Amennyiben a kár másként nem hárítható el, és a kiszáradt, kidőlt, közvetlen élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi veszélyhelyzetet jelentő fa kivágására, eltávolítására a használónak nincs lehetősége, a használó személye nem ismert, vagy az élet-, baleset- vagy vagyonvédelem megköveteli, azt az önkormányzat a használó költségére haladéktalanul elvégeztetheti.

15. § A jegyző a bejelentés alapján az e rendeletben előírtak szerint fapótlásra vagy pénzbeli megváltásra, vagy részben pótlásra, részben pénzbeli megváltásra kötelezi a használót.

5. Engedélyköteles tevékenységek


16. § (1) A fa kivágása, áttelepítése, erőteljes metszése, csonkolása iránti kérelmet a tervezett cselekmény elvégzését megelőzően kell benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a tervezett cselekmény indokát, mellékelni kell a kérelmezett tevékenységet alátámasztó rajzi, képi és írásos dokumentumot, így különösen:

a) fénykép- vagy videófelvételt, vagy tanúk nyilatkozatát, vagy kertészeti szakmai véleményt,

b) a kivágandó fa helyét a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzán feltüntetve, darabszámát, faját, törzskörméretét megadva,

c) műszaki beavatkozás esetén be kell jelölni a megmaradó fa (fák) helyét és a műszaki beavatkozás területi határait is,

d) a tervezett pótlás leírását, a telepítéssel érintett ingatlanok helyszínrajzán feltüntetve a telepítendő fa helyét, darabszámát, faját, törzskörméretét, tervezett telepítés idejét.

17. § A jegyző

a) a tervezett cselekményt engedélyezi és fakivágás esetén fapótlásra, pénzbeli megváltásra, vagy részben pótlásra, részben pénzbeli megváltásra kötelezi a kérelmezőt, vagy

b) a tervezett fakivágást nem engedélyezi,

ba) ha e rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, vagy

bb) a fa áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető, vagy

bc) élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempont indokolja.

c) a tervezett egyéb cselekményt nem engedélyezi,

ca) ha e rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, vagy

cb) élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempont indokolja.

18. § A fakivágási engedély a véglegessé válástól számított három évig hatályos.

19. § A fakivágás megtörténtének időpontjáról és tényéről az azt követő tizenöt napon belül az engedélyes írásban tájékoztatja a jegyzőt.

6. A fapótlás rendje, mértéke


20. § A fapótlás kötelezettje (a továbbiakban: kötelezett) a használó.

21. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a véglegessé vált fakivágási engedély vagy a bejelentés alapján kivágott fát a határozatban megállapított mértékben, módon és határidőn belül kell pótolni.

(2) Amennyiben a fa áttelepítés, erőteljes metszés, illetve csonkolása esetén a lombtömegvesztés és károsodás miatt a cselekmény időpontjától számított két éven belül elpusztul, vagy nem ered meg, a 22-26. § rendelkezéseinek megfelelően kell pótolni.

22. § (1) 2000 m2-es, és az annál kisebb területű ingatlan esetében a kivágott fát a törzskörméret 100%-ig pótolni kell.

(2) 2000 m2-nél nagyobb területű ingatlan esetében a kivágott fát a törzskörméret 150 %-ig pótolni kell.

23. § (1) A KÉSZ-ben a telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt, valamint megtartandó facsoport növényállomány jelölésű területrészen elhelyezkedő fákra vonatkozó pótlás mértéke a 22. § szerinti pótlási kötelezettség mértékének 1,2-szerese.

(2) A KÉSZ-ben építési helyen belül elhelyezkedő értékes, megtartandó faként jelölt fákra vonatkozó pótlás mértéke a 22. § szerinti pótlási kötelezettség mértékének 1,3-szorosa.

24. § Amennyiben a telepítendő fák darabszáma nem egész szám, úgy felfelé kerekítve kell megállapítani a pótlási kötelezettség mértékét.

25. § A pótlás mértéke meghatározható a fakivágást megelőző öt évben, az érintett ingatlanon elültetett fák össztörzskörméretének figyelembevételével, amennyiben a beszámítható fák legfeljebb 30 cm törzskörméretűek, és másik fa pótlásában korábban nem lettek figyelembe véve.

26. § (1) Inváziós fajú fás szárú növény, allergiát okozó fa és kiszáradt fa esetében a pótlás mértéke a kivágott fával azonos számú fa.

(2) Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy a fa kiszáradása emberi beavatkozás miatt következett be, úgy a fapótlás mértékét a 22-25. § rendelkezéseinek megfelelően kell pótolni.

7. A fapótlás módja


27. § A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a kivágott fa pótlására a fatelepítést elsősorban az érintett ingatlanon belül kell megvalósítani legalább a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig;

b) ha a fatelepítést a fakivágással érintett ingatlanon belül csak a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig kívánja a kötelezett elvégezni, akkor a KÉSZ szerinti minimális fásítottságon felüli pótlás

ba) választhatóan pénzbeli megváltással vagy

bb) a kötelezett más, jelen rendelet területi hatályán belül elhelyezkedő, saját tulajdonú ingatlanán való pótlással

történhet.

28. § (1) A fapótlást legalább 12 cm törzskörméretű díszfával, vagy legalább 10 cm törzskörméretű gyümölcsfával kell elvégezni.

(2) Díszfa esetén 2000 m2-nél nagyobb ingatlanon a pótlást legalább kétszer iskolázott, sorfa vagy parkfa minőségű fával kell teljesíteni.

(3) Faültetés előírása esetén azt lehetőleg 1 m3-es ültetőgödörbe, 50% talajcserével, talajjavítással kell elvégezni.

(4) Műszaki beavatkozás esetén a maradó fákat kalodázással, vagy más megfelelő módon kell megvédeni. A maradó fa védelméről annak kell gondoskodnia, aki a műszaki beavatkozást végzi.

(5) A fatelepítés időpontjától számítva a használónak három év fenntartási kötelezettsége van. Ezen időszak alatt a fa nem vágható ki, és a fa életképességét megfelelő gondozással biztosítania kell.

(6) A használó a fapótlás fatelepítéssel történt teljesítéséről legkésőbb harminc napon belül a jegyzőt írásban tájékoztatni köteles.

8. A fapótlás teljesítése pénzbeli megváltással


29. § (1) A fapótlás a 27. §-ban foglaltak figyelembevételével részben vagy egészben teljesíthető pénzbeli megváltással.

(2) A pénzbeli megváltás esetén a befizetést

a) a fa kivágása előtt,

b) engedély nélkül kivágott fa esetén a hatósági döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül,

c) ellenőrzés alapján hozott döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára kell teljesíteni.

(3) Természetes személyek részére indokolt esetben, kérelemre a jegyző részletekben történő teljesítést is megállapíthat vagy részletfizetést engedélyezhet.

9. A fapótlás ellenőrzése


30. § (1) A jegyző a fapótlás tényleges megtörténtét a 21. §-ban szereplő határozat szerint teljesített fapótlás után, egy éven belül ellenőrzi. A jegyző az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított három éven belül ellenőrizheti.

(2) A fapótlási kötelezettség teljesített, ha

a) a fatelepítéstől számított második vegetációs időszak kezdetén a telepített fák mindegyikén a lombkorona kihajt, vagy

b) a pénzbeli megváltás előírt összegét a kötelezett befizette.


(3) A fatelepítés elmulasztása, vagy hiányos teljesítése esetén, vagy ha a telepített fák bármelyikén a második vegetációs időszakig a lombozat nem hajt ki, a nem teljesített ültetést el kell végezni az eredeti pótlási feltételeknek megfelelően.


(4) A (2) bekezdés a) pontjában és a 28. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól kizárólag az ezen időszak alatt bekövetkezett vis maior esemény mentesít.

(5) Amennyiben a kötelezett a garanciális pótlást a második vegetációs időszakot követő nyugalmi időszakban nem végzi el, akkor a jegyző a pótlás vagy annak hiányzó része pénzbeli megváltására kötelezi a kérelmezőt. Ebben az esetben a jegyző részletekben történő teljesítést nem állapíthat meg, részletfizetést nem engedélyezhet.

III. Fejezet


         Záró rendelkezések31. § Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.

32. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelet 12. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott használó, aki engedély vagy bejelentés nélkül fát vág ki az általa használt ingatlanon, vagy olyan mértékben megmetszi vagy csonkolja a fát, hogy az a fa két éven belüli pusztulását okozza.”

Mellékletek