Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020. (X.17.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 18- 2021. 11. 09

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020. (X. 17.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2020.10.18.

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Nagyrada Község Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Nagyrada Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó állampolgárra

2. A támogatás feltételei

2. § (1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő / rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő család.

c) árvaellátásban részesül

d) ápolási díjban részesül

e) rokkantnyugdíjas

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek:

ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek,
feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmet a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó felhívást követő 2020. november 16-ig lehet Garabonci Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani

(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követő 15 napon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról, saját költségére.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket annak megfelelősége esetén is el kell utasítani.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben rögzítettek alapján benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban kapott vissza nem térítendő támogatás, és az ehhez kapcsolódó önrész. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2020. október 18-án lép hatályba.