Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 06

Úrhida Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete


a 2013. évi költségvetés végrehajtásárólÚrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal és az Úrhidai Tündérkert Óvoda

      

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Úrhida Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                         295 419  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét                         87 565 e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                    20 969 e Ft-ban,

                       

          c) Előző évi  műk. Célú maradvány átvétel                                                       0  e. Ft

                       

d) a közhatalmi bevételek összegét                                                            19 630 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                               19 630  e Ft-ban,

           


e) az intézményi működési bevételek összegét                                  6536 e Ft-ban,


f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                         10 493 e Ft-ban,

            ebből:

            ga) háztartásoktól                                                                           10 493 e Ft-ban,

      

                  

            g) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét         0 e Ft-ban,


            h) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét                         115 271 eFt-ban,

          

           k) függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                        -1 826 eFt-ban


           

            2.) Kiadási főösszegét                                                                   183 093 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     122 510 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                     17 818 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 3 966 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                        24 015 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                        76 711 e Ft-ban,

                        ebből:

ada)  költségvetési szervnek foly. tám                            6 041  e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                            0 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                         15 600 e Ft-ban,

                                     ade) támogatás értékű működési kiadás                            5 070 e Ft-ban,

                                     adf) előző évi mük.célú pénzmaradvány                                0 e.Ft-ban

                                     adg)ellátottak pénzbeni juttatása                                          0 e.Ftb-ban


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            4 754 e.Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     4 754 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                                0 e Ft-ban,

           c)támogatási kölcsönök nyújtása                                                                       0 e.Ft-ban

           d)finanszírozási kiadások                                                                      43 828 e Ft-ban

           e) függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások                                                      - 4377 e Ft-ban

           

4. § Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                            29 872  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) Irányítószervtől kapott támogatás                                                         29 872 e Ft-ban,


            2.) Kiadási főösszegét                                                                   29 868 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                       29 868 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                      18 857e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 4 484 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                            6 527e Ft-ban,

           

5. § Úrhidai Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                             23 382  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) Irányítószervtől kapott támogatás                                              17 876 e Ft-ban,

       b) Intézményi működési bevétel                                                               5 506 e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                    23 277 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                         23 277 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                     12 523 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 3 189 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                           7 565 e Ft-ban,

             


6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 23 967e Ft.

       (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma: 22 fő.            A Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal  létszáma 7 fő,Úrhida Község Önkormányzatának létszáma 4 fő, Úrhidai Tündérkert Óvoda létszáma 14 fő.

                       

7. §  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.


9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.


11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. melléklet tartalmazza.


12. §  A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. melléklet tartalmazza.


13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. melléklet tartalmazza.


14. §  A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.


15. § A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.


16. § A 2013. évi  költségvetési támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


17. § Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nem voltak.


18. § A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet tartalmazza


19. §  A 2013. évi egyszerűsített mérleget a 12. melléklet tartalmazza.3. Pénzmaradvány, eredmény


20. §  Úrhida Község Önkormányzatának 2013. évben 153 414 e Ft pénzmaradványa keletkezett. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 153 414 e Ft, melyet a Képviselő testület felhalmozási célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13. számú melléklet tartalmazza.


4. Az Önkormányzat vagyona


21. §  Úrhida Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján 1.304 971 e Ft volt, melynek részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.


5. Záró rendelkezések


22. § (1) Ez a rendelet 2014. május 6. napján lép hatályba.

        

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzata  2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 10/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet, a 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet és a 3/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelet.


.
               Bognár József                                                                          Boda  Zsuzsanna

                polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem  2014. május 5-én           Boda Zsuzsanna

                jegyző