Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 28

Acsalag Községi Önkormányzat Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.


A költségvetés előirányzatai


2. §.


1  A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését


                                               45 430 e Ft költségvetési bevétellel,


                                             102 858 e Ft költségvetési kiadással,


                                               58 490 e Ft költségvetési finanszírozási bevétellel,


                                                 1 062 e Ft költségvetési finanszírozási kiadással


állapítja meg. (2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 39 130 e Ft felhalmozási célú, 19 360 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

 

3. §

 

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1.) és 1/A melléklet tartalmazza.Az önkormányzat költségvetési kiadásai


4. §.


 1. A 2.§-ban megállapított - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a  2.) és 2/A melléklet tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.


 1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2021. évben hitel felvételre nincs szükség. (4.sz melléklet)


 1. Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


 1. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.

Költségvetési létszám


5. §


 1. Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:


 • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                                               Polgármester:                          1 fő                                                                                        Falugondnoki szolgáltatás:                                                     1 fő

                                               Házi segítségnyújtó                 1 fő

                                              

 • részmunkaidőben foglalkoztatott  létszáma:                                                                                      Takarító:                                 1 fő

                                                                

 1. Az önkormányzat létszám-keretét 2021. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.


 1. A képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a     Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nincs.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6. §


 1. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát  500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. 


 1. Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.    

Záró rendelkezések


7. §Ez a rendelet 2021. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.Acsalag, 2021. február 26.
         Szilágyi Andrásné                                                        Pálfi Zoltánné

           polgármester                                                                jegyző