Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 28

Farád Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzati-és a Közös Hivatal feladataihoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve 2021. évi költségvetését                                               

   247 545 e Ft költségvetési bevétellel

 370 086 e Ft költségvetési kiadással


 130 114 e Ft költségvetési finanszírozási bevétellel


     7 573 e Ft költségvetési finanszírozási kiadással

                   

                      állapítja meg.


Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított –bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1. és 1/A melléklet- tartalmazza.

A költségvetési bevételen belül kiemelt előirányzatok:

Kapott támogatás: Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

Közhatalmi bevétel, Intézményi működési bevétel, Felhalmozási bevétel, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Kölcsön, Előző évi költségvetési maradvány.


A kiadási előirányzatok az alábbi előirányzat csoportokra tagozódnak:

 Működési költségvetés és Felhalmozási költségvetés:  

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §

 (1) A 2. §-ban megállapított - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a 2. és 2/A  melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadáson belül kiemelt előirányzatok:

Személyi jellegű juttatások, Munkaadói járulékok, Dologi kiadások, Ellátottak szociális ellátásai, Pénzeszköz átadás, Felújítás, Beruházás, Tartalék


(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szerve feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2021. évben hitelállományra nincs szükség. (4. melléklet)


(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


(6) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.


A költségvetési létszám

5. §

(1) Az Önkormányzatnál valamint a Közös Hivatalnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

a.)    teljes munkaidőben foglalkoztatott


Polgármester              1 fő

Kézbesítő                   1 fő

                                                                             Mezőőr                             1 fő                                                                                                   Karbantartó                 1 fő

                                                                       Házi segítségnyújtás    2 fő

                                                                       Szociális étkezés         1 fő

                                                                       Családsegítő                1 fő    

                                                                                                                                                                    - közfoglalkoztatás:                  segédmunkás                                      4 fő    

                         - közös hivatal                       jegyző:                        1 fő

                                               előadók                      7 fő


  1. rész munkaidőben foglalkoztatott

                                                                      

                                                                       traktoros:                  0,75 fő 


  • közös hivatal:                   előadó:                                                  0,5   fő


                       

                                               ÖSSZESEN:                                     21,25 fő

(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal létszám-keretét 2021. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző és a gazdasági vezető a felelős.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre, a Közös Hivatal vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester illetve a jegyző a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2021. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Farád, 2021. február 26.


            ………………….                                                                   …………………….

            Szalai Zoltán                                                                           Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                                           jegyző