Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 05

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.04.05.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Keszőhidegkút Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §

(1) 1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 92.393.833 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2021. évre nem tervez.
(11) Az önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit az 1. a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 3. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal és annak Keszőhidegkúti Kirendeltsége.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.

4. §

(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Vegyes rendelkezések

5. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

6. §

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

7. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nagy Aranka Kis-Fehér Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 12.
Kis-Fehér Katalin
jegyző
1

A (1) bekezdés a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1-4. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1-4. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.