Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

a mini bölcsődei térítési díjakról 2021-02-15-tól

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 08. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

a mini bölcsődei térítési díjakról 2021-02-15-tól1

2021.02.15.

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Sióagárd Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29. §-ában, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sióagárd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsődében a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére.

2. § (1) A mini bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni.

(2) A mini bölcsődében fizetendő étkeztetés intézményi térítési díja 4 étkezésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): bruttó 340 Ft+ ÁFA /nap/fő.

(3) A mini bölcsődében fizetendő intézményi térítési díj mértéke a gondozás tekintetében: 0 Ft/hó/ fő ellátottanként.

3. § (1) A bölcsődei intézményi térítési díjat és az étkezés térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta, előre köteles megfizetni.

(2) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

(3) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetén 15 napos határidő megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

(4) Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fenntartó a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról.

4. § (1) Mentesek az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 21/B § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek.

(2) Mentesek az intézményi térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott gyermekek.

5. § (1) Ez a rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.