Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 21- 2022. 04. 14

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.10.21.

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II.2.2.1. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jogcímben foglaltak Ófehértó községben történő végrehajtására a következőket rendeli el:

1. § (1) Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít az ófehértói állandó lakcímmel rendelkező, illetve életvitelszerűen Ófehértó településen élő, és ott tartózkodási helyet létesített rászoruló kérelmezők számára.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül

a) az, aki a jelen rendelet hatálybalépésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra – közülük különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével függ össze – jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c) aki a 65. életévét 2021. december 31. napjáig betölti.

(3) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy háztartásra vonatkozóan több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

2. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az 1. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező olyan lakott ingatlan vonatkozásában, amely fatüzelési fűtőberendezéssel nem rendelkezik.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet az 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmek elbírálása Ófehértó Község Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmeket 2021. december 1. napjától 2022. január 7-ig lehet benyújtani az Ófehértói Polgármesteri Hivatalba a Bizottsághoz címezve, amely a kérelmeket a benyújtási határidő leteltét követő 8 napon belül bírálja el.

(4) A támogatás mértéke háztartásonként egységesen legfeljebb 5 m3.

4. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, - függetlenül attól, hogy a 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek -, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani.

(3) A tűzifa kiszállításáról az elbírálást követően ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül az Önkormányzat gondoskodik.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendeleta 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 15. napján hatályát veszti.

1. melléklet

A benyújtás határideje: 2022.01.08.
Kérelem
szociális célú tűzifa támogatás iránt
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
TAJ száma: …………………………………
Kérem, hogy részemre Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát biztosítani.

1. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma: ……………………...

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma: ……………………...

c) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma:………..……………...

d) 65. életévemet …………… év ……………………………… hónap …………… napján betöltöttem.

2. Családomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*: igen nem

3. A kérelemben érintett, általam lakott ingatlanban fatüzelési fűtőberendezéssel rendelkezem*: igen nem

4. Nyilatkozom, hogy a támogatás során részemre megítélt tűzifát nem értékesítem, azt csak saját ingatlanom fűtésére használom fel.

*(A megfelelő bekarikázandó, kitöltendő. Az aktív korúak ellátását és az időskorúak járadékát megállapító határozatot másolatban csatolni kell!)

Ófehértó,20…. év ……………… hónap ……….. nap

……………………………………

kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Ófehértó, 202 …………………………….
…………………………………………………………………
ügyintéző

A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése:
Kérelmező részére a Szociális és Egészségügyi Bizottság /202…. (………….. ) számú határozatával ……. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Ófehértó, 20….
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

2. melléklet

Átvételi Elismervény
………………………………………………. (név) 4558 Ófehértó, …………………………. u. …………. sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.21.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Ófehértó, 20..... …………………………..
…………………………. …………………………
átadó átvevő