Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019 (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 29 - 2021. 11. 30

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019 (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.11.29.

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. (a továbbiakban: Hivatal)

Kirendeltsége: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltsége (9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.).Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Balogunyomi Kirendeltsége (9771 Balogunyom Kossuth Lajos utca 3.)”

2. § (1) A Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:)

„j) étkeztetés megállapítása és megszüntetése”

(2) A Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése a következő k)–n) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:)

„k) az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok tekintetében tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása

l) településképi vélemény kiadása

m) településképi bejelentési eljárás lefolytatása

n) településképi kötelezés kiadása, bírság kiszabása.”

3. § A Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 25. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ják, Nárai, Balogunyom és Kisunyom Községek Önkormányzatai az Mötv. 84. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.”

4. § Ez a rendelet 2021. november 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.